Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy nadzorowania procesów transportowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-304-SW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wiedza w zakresie systemów nadzorowania procesów transportowych. MBM2A_W02, MBM2A_W16, MBM2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W002 Wiedza w zakresie wybranych technik nadzorowania procesów transportowych. MBM2A_W02, MBM2A_W16, MBM2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętności w zakresie projektowania wybranych technik nadzorowania procesów transportowych. MBM2A_W02, MBM2A_W16, MBM2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Umiejętności w zakresie formułowania złożonych problemów inżynierskich, w tym również zagadnienia nietypowe. MBM2A_W02, MBM2A_W16, MBM2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych i oceny stanów technicznych wybranych procesów transportowych. MBM2A_W02, MBM2A_W16, MBM2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących wybranych systemów nadzorowania procesów transportowych. MBM2A_W02, MBM2A_W16, MBM2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie oceny stanów technicznych wybranych procesów transportowych. MBM2A_W02, MBM2A_W16, MBM2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wiedza w zakresie systemów nadzorowania procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Wiedza w zakresie wybranych technik nadzorowania procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętności w zakresie projektowania wybranych technik nadzorowania procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Umiejętności w zakresie formułowania złożonych problemów inżynierskich, w tym również zagadnienia nietypowe. + - + - - - - - - - -
M_U003 Umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych i oceny stanów technicznych wybranych procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących wybranych systemów nadzorowania procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie oceny stanów technicznych wybranych procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
 1. Charakterystyka systemów nadzorowania procesów transportowych.
 2. Charakterystyka telematyki transportu.
 3. Systemy wizyjne i śledzenia w procesie eksploatacji systemów transportowych.
 4. Systemy łączności i nawigacji w systemach transportowych.
 5. Automatyzacja identyfikacji towarów i ładunków oraz położenia urządzenia transportowego w przestrzeni roboczej.
 6. Środowiska cyfrowe do sterowania i nadzorowania systemu transportowego.
 7. Zautomatyzowane systemy i urządzenia monitoringu wybranych parametrów eksploatacyjnych urządzeń transportowych dla potrzeb decyzyjnych.
 8. Systemy nadzorowania procesów transportowych na wybranych przykładach.
Ćwiczenia laboratoryjne (0h):
 1. Metody i techniki nadzorowania i badania procesów transportowych.
 2. Projektowanie układów wizyjnych dla potrzeb nadzorowania procesu eksploatacji środków transportu.
 3. Sieciowe systemy wizyjne w procesie eksploatacji systemów transportowych.
 4. Projekt trajektorii ładunku przemieszczanego przez urządzenie transportowe z użyciem algorytmów heurystycznych.
 5. Projekt zadania nadrzędnego sterowania, wizualizacji i nadzorowania procesu transportowego.
Ćwiczenia projektowe (20h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest sumą ocen z ćwiczeń projektowych z wagą 0,5 i średniej oceny ze sprawdzianu i seminarium z wagą 0,5.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, s.254, Kraków – Radom, 2004 (ISBN 83-7204-370-1).
2. Szpytko J. (Ed.): Engineering Achievements Across the Global Village. Library of Maintenance Problems, p.536, IT-NRI, Radom, 2005.
3. Publikacje z serii Transport Systems Telematics.
4. czasopisma: Pomiary, Automatyka, Kontrola; Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze; Archiwum Transportu; Transport i Spedycja; Journal of Transportation Engineering; inne.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Na każdym wykładzie sprawdzana jest obecność. Obowiązuje zaliczenie seminarium i sprawdzianu z wykładów. Studenci posiadający co najmniej 75% frekwencję są zwolnieni ze sprawdzianu.