Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria systemów produkcyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-102-SW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Karwat Bolesław (karwat@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kreatywne wykorzystywanie wiedzy inżynierskiej w działalności gospodarczej

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna etapy projektowania produktu i fazy wyboru produktu MBM2A_W17, MBM2A_W13, MBM2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Egzamin
M_W002 Zna metody prognozowania rynku i analizę opracowanych prognoz MBM2A_W17, MBM2A_W13, MBM2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Egzamin
M_W003 Zna metody opracowania założeń dla systemów produkcyjnych, magazynowych, transportowych, kontroli jakości, utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym MBM2A_W17, MBM2A_W13, MBM2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Egzamin
M_W004 Zna czynniki decydujące o podejmowaniu decyzji o lokalizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego MBM2A_W17, MBM2A_W13, MBM2A_W03 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie dokonać wyboru technologii wytwarzania dla zaprojektowanego produktu MBM2A_U07, MBM2A_U17, MBM2A_U08, MBM2A_U22, MBM2A_U01, MBM2A_U25, MBM2A_U16, MBM2A_U09, MBM2A_U27 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U002 Umie dobrać ilości i wielkości urządzeń produkcyjnych oraz dokonać analizy porównawczej MBM2A_U07, MBM2A_U13, MBM2A_U08, MBM2A_U22, MBM2A_U01, MBM2A_U25, MBM2A_U16, MBM2A_U09, MBM2A_U27 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Umie przeprowadzić analizy ilościowe i jakościowe maszyn i urządzeń oraz przepływu materiałów MBM2A_U07, MBM2A_U17, MBM2A_U13, MBM2A_U08, MBM2A_U22, MBM2A_U01, MBM2A_U25, MBM2A_U16, MBM2A_U09, MBM2A_U27 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie przeprowadzić proces opracowania strategii produkcji dla zaprojektowanego produktu lub usługi MBM2A_K01, MBM2A_K04, MBM2A_K03, MBM2A_K06, MBM2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Uruchomić i przeprowadzić procedury rejestracji własnej działalności gospodarczej w wybranej formie prawnej MBM2A_K01, MBM2A_K04, MBM2A_K03, MBM2A_K06, MBM2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna etapy projektowania produktu i fazy wyboru produktu + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna metody prognozowania rynku i analizę opracowanych prognoz + - - - - + - - - - -
M_W003 Zna metody opracowania założeń dla systemów produkcyjnych, magazynowych, transportowych, kontroli jakości, utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym + - - - - + - - - - -
M_W004 Zna czynniki decydujące o podejmowaniu decyzji o lokalizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie dokonać wyboru technologii wytwarzania dla zaprojektowanego produktu + - - - - + - - - - -
M_U002 Umie dobrać ilości i wielkości urządzeń produkcyjnych oraz dokonać analizy porównawczej + - - - - + - - - - -
M_U003 Umie przeprowadzić analizy ilościowe i jakościowe maszyn i urządzeń oraz przepływu materiałów + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie przeprowadzić proces opracowania strategii produkcji dla zaprojektowanego produktu lub usługi - - - - - + - - - - -
M_K002 Uruchomić i przeprowadzić procedury rejestracji własnej działalności gospodarczej w wybranej formie prawnej - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
Treść wykładów

W01 Charakterystyka stanu, celów i polityk przedsiębiorstwa: operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej, rynkowej
W02 Wybór formy prawnej działania przedsiębiorstwa
W03 Prognozowanie rynku, metody prognozowania i ich analiza
W04 Analiza nakładów inwestycyjnych, nowe inwestycje, modernizacja, źródła inwestowania
W05 Fundusz amortyzacji
W06 Fazy wyboru produktu
W07 Czynniki rynkowe, technologiczne, techniczne
W08 Projektowanie produktu, badania prototypów
W09 Kryteria oceny projektów produktów, analiza wartości
W010 Systemy: produkcyjny, magazynowy, transportowy, kontroli jakości, utrzymania ruchu
W011 Etapy opracowania projektów inwestycji
W012 Założenia projektowe, projekty: wstępny, branżowe
W013 Lokalizacja inwestycji
W014 Uzasadnienie ekonomiczne
W015 Plan generalny przedsiębiorstwa produkcyjnego

Zajęcia seminaryjne (26h):
Treść seminarium

Metody analiz porównawczych inwestycji: bazy rocznej, wartości bieżących, stosunku zysk – koszt
Fundusz amortyzacji, rodzaje amortyzacji
Prognozy ekonomiczne
Wybór technologii i urządzeń produkcyjnych
Dobór ilości i wielkości urządzeń produkcyjnych analiza porównawcza
Podstawowe typy rozmieszczenia urządzeń
Analizy ilościowe i jakościowe rozmieszczenia maszyn i urządzeń
Bilanse linii produkcyjnych
Analiza techniczno-ekonomiczna tworzenia przedsiębiorstwa dla wytwarzania określonego produktu
Zasady i rodzaje prowadzenia działalności gospodarczej, podstawowe przepisy prawa

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposób zaliczenia przedmiotu prowadzący przedstawia na pierwszych zajęciach

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.75 ocena egzaminu + 0.25 ocena projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości prowadzący przedstawia na pierwszych zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z zakresu technologii wytwarzania, stosowanych maszyn i urządzeń, matematyki, statystyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Del Mar D.: Operations and industrial management. McGraw-Hill Co. London,1985.
2. Schroeder R.G.: Operations management. McGraw-Hill Co. London,1985.
3. Markowski W.: ABC small business’u. Marcus s.c., W-wa 2004.
4. Pawlak Z.: Biznes plan. Zastosowania i przykłady. Poltext, W-wa 2004.
5. Durlik I.: Inżynieria zarządzania tom 1 i 2. Agencja Wydawnicza „Placet”. W-wa, 1996.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kowal J., Karwat B., Sioma A.: Using three-dimensional images in the description of environment and biological structures, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21, No. 5A, 2012, ISSN 1230-1485, str. 227-232.
Karwat B., Głowiński D., Stańczyk E.: Analysis of the influence of factors on the photometry of the optical light system of CHMSL car lamps. Eksploatacja
i Niezawodność, Vol. 15, No 4, 2013, ISSN 1507-2711, str. 369-375.
Dominik I., Flaga S., Karwat B., Shalapko Y.: Conception of 3D scanner applied to surface digital recording of experimental modelling of influence of rock mass on natural environment, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 23, No. 3, 2014, ISSN 1230-1485, str. 989-993.
Stańczyk E., Karwat B., Machnik R., Niedźwiedzki J.: Operational research of adsorption chiller aggregate utilizing heat from district heating to produce chilled water for air conditioning. Eksploatacja i Niezawodność, Maintenance and Reliability. ISSN 1507-2711. – Vol. 19 No. 2, 2017, s. 254–259.

Informacje dodatkowe:

Brak