Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria procesów technologicznych w małych przedsiębiorstwach
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-103-SW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Zwolińska Bożena (bzwol@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć Studenci zapoznają się z tematami jakość produkcji z uwzględnieniem jakości produktu i jakości procesów produkcyjnych. W ramach przedmiotu zapoznają się również z procesami organizacji oraz kontroli i weryfikacji uzyskanej jakości w wyniku procesów przetwarzania na wyższy stopień wartości. Zakres przedmiotu uwzględnia zasady standaryzacji według Lean Six Sigma.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie technologii stosowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach branży mechanicznej MBM2A_W05 Kolokwium
M_W002 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, procesach ich zużycia i systemach eksploatacji MBM2A_W06 Kolokwium
M_W003 zna podstawowe metody, techniki i narzędzia pozwalające na wybór optymalnej technologii dla założonych kryteriów i zadań inżynierskich MBM2A_W07 Kolokwium
M_W004 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej MBM2A_W09 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi formułować i testować hipotezy związane z wdrażaniem nowych technologii wytwórczych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia energochłonności i ochrony środowiska MBM2A_U11 Kolokwium
M_U002 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych rozwiązań techniczno – ekonomicznych w odniesieniu do konkretnych metod produkcji MBM2A_U12 Kolokwium
M_U003 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych decyzji inżynierskich MBM2A_U14 Kolokwium
M_U004 potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań technicznych MBM2A_U16 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość roli i znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce narodowej MBM2A_K04 Aktywność na zajęciach
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji postawionych przed przedsiębiorstwem zadań MBM2A_K06 Aktywność na zajęciach
M_K003 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy MBM2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie technologii stosowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach branży mechanicznej + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, procesach ich zużycia i systemach eksploatacji + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe metody, techniki i narzędzia pozwalające na wybór optymalnej technologii dla założonych kryteriów i zadań inżynierskich + - - - - - - - - - -
M_W004 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi formułować i testować hipotezy związane z wdrażaniem nowych technologii wytwórczych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia energochłonności i ochrony środowiska - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych rozwiązań techniczno – ekonomicznych w odniesieniu do konkretnych metod produkcji - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych decyzji inżynierskich - - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań technicznych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość roli i znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce narodowej - - - + - - - - - - -
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji postawionych przed przedsiębiorstwem zadań - - - + - - - - - - -
M_K003 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Małe i średnie zakłady produkcyjne branży mechanicznej – specyfika, miejsce na rynku, trendy i perspektywy rozwoju. Podstawowe czynniki decydujące o wyborze technologii w warunkach małej i średniej skali produkcji. Podstawy zestawiania maszyn i urządzeń w ciągi technologiczne oraz metody doboru ich charakterystyk technicznych. Nowe technologie i urządzenia wytwórcze. Techniczne i ekonomiczne aspekty automatyzacji małych zakładów produkcyjnych. Jakość produkcji i organizacja jej kontroli. Koszty wytwarzania i sposoby ich ograniczenia. Kooperacja w warunkach globalnego rynku wytwórców i odbiorców. Standaryzacja produktu. Wybrane zagadnienia BHP i ochrony środowiska w małych przedsiębiorstwach.

Ćwiczenia projektowe (26h):

Praktyczne zapoznanie się z organizacją i przebiegiem procesu wytwarzania w wybranym małym i średnim zakładzie produkcyjnym branży metalowej. Ocena pozycji na rynku i perspektyw rozwoju zakładu. Analiza możliwości modernizacji zakładu w kontekście zmian asortymentu produkcji i ocena elastyczności procesów produkcji według EPEx.

Studenci wykonują projekt obejmujący analizę ciągu procesów technologicznych, który obejmuje:
- opracowanie planu kontroli i weryfikacji rozważanego w ramach projektu produktu,
- analizę statystyczną wykonanych pomiarów według zasad Six Sigma,
- prezentację uzyskanych wyników.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uczestnictwo w zajęciach: wykładach, ćwiczeniach projektowych oraz zajęciach terenowych w jednym z przedsiębiorstw produkcyjnych.
Studenci wykonują projekt obejmujący analizę ciągu procesów technologicznych, który obejmuje:
- opracowanie planu kontroli i weryfikacji rozważanego w ramach projektu produktu,
- analizę statystyczną wykonanych pomiarów według zasad Six Sigma,
- prezentację uzyskanych wyników.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wykonanie projektu i pozytywne jego zaliczenie w formie ustnej odpowiedzi.
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

Ocena końcowa: 0,6 oceny z projektu + 0,4 oceny z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównywanie zaległości powstałych wskutek nieobecności Studenta na zajęciach możliwy jest jedynie w przypadku usprawiedliwionej absencji.
Student otrzymuje temat pracy domowej obejmujący zakres materiału zajęć, na których był nieobecny.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych zagadnień z obszaru wytwarzania i jakości.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Niebel B.W., Draper A.B., Wysk R.A.: Modern manufacturing Process Engineering Mc Graw-Hill. Publishing Company 1996.
Hicks A.: Introduction to Industrial Engineering and Management Science Mc Graw-Hill. Publishing Company 1993.
Riggs W.A., West J.: Essential of Engineering Economice. Mc Graw-Hill. Publishing Company 1990.
Przegląd Mechaniczny- miesięcznik SITMP

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bożena Zwolińska
Modelowanie procesów konwergentnych w złożonych systemach produkcyjnych
Wydawnictwa AGH, Kraków 2019

Rafał Kudelski, Halina Nieciąg, Krzysztof Zagórski
Supporting the decision during inter-operational inspection of the electrodes based on the ensemble of neural networks.
Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2018 nr 12, s. 1060–1063.

Rafał Kudelski, Halina Nieciąg, Krzysztof Zagórski
Badania możliwości diagnostycznych stanu procesu cięcia stali wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym.
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2018 R. 19 nr 12 dod.: CD, s. 495–499.

Bożena Zwolińska, Łukasz Kubica
Forming of the dynamics of the changes in convergent production system depending on size of production party W: http://www.logforum.net/volume13/issue3

Edward MICHLOWICZ, Bożena ZWOLIŃSKA
Analysis of influence of metal components manufacturing on assembly of refrigeration equipment / // Research in Logistics & Production ; ISSN 2083-4942. — 2016 vol. 6 no. 4, s. 351–360. — Bibliogr. s. 359–360, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-31

Informacje dodatkowe:

Brak