Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelowanie w projektowaniu maszyn
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-105-SW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Michalczyk Krzysztof (kmichal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć modułu student zapoznaje się z analitycznymi i numerycznymi metodami modelowania wybranych zagadnień mechanicznych w odniesieniu do projektowania maszyn. Nabywa również umiejętność szacowania wpływu poczynionych w trakcie modelowania założenień upraszczających na uzyskiwane wyniki obliczeń.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę o współczesnych metodach modelowania obiektów mechanicznych, w szczególności modelowania stochastycznego MBM2A_W17, MBM2A_W05, MBM2A_W04, MBM2A_W12, MBM2A_W07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna mozlwości i zastosowanie w projektowaniu obiektow mechanicznych zaawansowanych systemów CAD MBM2A_W05, MBM2A_W04, MBM2A_W02, MBM2A_W12, MBM2A_W07 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi opracować model obiektu mechanicznego z wykorzystaniem pakietów CAD MBM2A_U02, MBM2A_U18, MBM2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi zastosować proces symulacji komputerowej i modelowania stochastycznego w obiektach mechanicznych MBM2A_U02, MBM2A_U20, MBM2A_U05, MBM2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowo-konstrukcyjnego i rozumie potrzebę stosowania zaawansowanych metod jego wspomagania MBM2A_K02, MBM2A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
65 26 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o współczesnych metodach modelowania obiektów mechanicznych, w szczególności modelowania stochastycznego + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna mozlwości i zastosowanie w projektowaniu obiektow mechanicznych zaawansowanych systemów CAD + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować model obiektu mechanicznego z wykorzystaniem pakietów CAD - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować proces symulacji komputerowej i modelowania stochastycznego w obiektach mechanicznych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowo-konstrukcyjnego i rozumie potrzebę stosowania zaawansowanych metod jego wspomagania + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 65 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
Modelowanie w projektowaniu maszyn

Modelowanie układów poddanych działaniu statycznych obciążeń mechanicznych-3godz.
Modelowanie zagadnień kinetostatycznych w odniesieniu do projektowania maszyn- 3godz.
Modelowanie numeryczne w projektowaniu maszyn z wykorzystaniem oprogramowania typu open source. 2 godz.
Metody modelowania układów mechanicznych poddanych obciążeniom dynamicznym-6godz.
Modelowanie zagadnień mechanicznych z wykorzystaniem sieci neuronowych-2godz.
Procesy stochastyczne. Wprowadzenie do symulacji komputerowej – 2 godz.
Metoda Monte Carlo. Generatory liczb losowych – 2 godz.
Aprioryczna ocena trwałości i niezawodności elementów maszyn z wykorzystaniem symulacji komputerowej – 4 godz
Modele strukturalne łożysk ślizgowych. Modelowanie fizyczne łożysk ślizgowych. Rozwinięty warunek tarcia płynnego – 2 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne (39h):
Modelowanie w projektowaniu maszyn

Wyznaczenie wybranych parametrów konstrukcyjnych projektu urządzenia mechanicznego przy synergicznym wykorzystaniu analitycznych i numerycznych metod modelowania – 3godz.
Analiza porównawcza stanu naprężeń w elemencie maszynowym poddanym działaniu sił masowych dokonana na podstawie modelu analitycznego oraz na podstawie modelowania z wykorzystaniem metody elementów skończonych – 3 godz.
Modelowanie numeryczne z wykorzystaniem oprogramowania CAE typu open source – 3godz.
Modelowanie obciążeń dynamicznych maszyn w stanach nieustalonych – 9 godz.
Modelowanie zagadnień mechanicznych z wykorzystaniem sieci neuronowych – 3g.
Modelowanie hydrodynamicznego łożyska ślizgowego – 6 godz.
Zastosowanie pakietu Math-CAD w modelowaniu – 9 godz.
Realizacja procesu symulacji komputerowej na modelach stochastycznych dla wybranych elementów maszynowych – 3 godz.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconym o prezentacje multimedialne. Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość dydaktyczną.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego. Zaliczenie treści przekazywanych w trakcie wykładu realizowane jest w formie kolokwium przeprowadzanego na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Ćwiczenia laboratoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych z danej części tematycznej odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu, oddania poprawnego sprawozdania oraz zaliczenia na ocenę pozytywną kolokwium z danej części tematycznej obejmującej wiedzę z wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich części tematycznych ćwiczeń laboratoryjnych.
Podstawowym terminem zaliczenia jest koniec semestru. Po tym terminie prowadzący daną część tematyczną w uzgodnieniu ze studentami ustala jeden termin poprawkowy z tej części.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona z ocen z kolokwiów realizowanych w trakcie laboratoriów z poszczególnych części tematycznych. Wagą jest udział godzinowy laboratoriów danej części tematycznej w całkowitej liczbie godzin laboratoriów w module.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie wziął udziału w ćwiczeniach laboratoryjnych odbywających się zgodnie z harmonogramem zobowiązany jest odrobić te ćwiczenia. Termin i sposób odrobienia ćwiczeń laboratoryjnych należy indywidualnie ustalić z prowadzącym zajęcia z danej części tematycznej. Preferowane jest aby student odrobił dane ćwiczenie z inną grupą laboratoryjną. W przypadku gdy nie ma możliwości odrobienia ćwiczenia z inną grupą a zaległość przekracza liczbę 4 godzin lekcyjnych wówczas nie ma możliwości zaliczenia modułu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość pakietu MS OFFICE. Podstawowa wiedza z zakresu wytrzymałości materiałów, mechaniki i konstrukcji maszyn.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000
Salwiński J.: Zagadnienia apriorycznej oceny zdolności do utrzymania stanu działania łożysk ślizgowych o tarciu płynnym, Wydawnictwa AGH Kraków 1998
Woolfson M. M., Pert G. J.: An Introduction to Computer Simulation. Oxford University Press, New York 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Michalczyk K., Dudek R., Potoczny M.: New construction of the holder of concrete cylindrical elements. Vìsnik Kiïvs’kogo nacìonal’nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu (Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design), no. 3 (2012), s. 127–131.
Michalczyk K.: Wyznaczenie naprężeń montażowych dla połączeń skurczowych w stanach przejściowych. Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch, vol. 24, (2005), no. 3 s. 205–210.

Informacje dodatkowe:

Brak