Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Logistyka produkcji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-201-SW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W wyniku realizacji modułu student nabywa wiedzę z inżynierii i logistyki produkcji. Poznaje metody poprawy produktywności i ciągłości przepływów materiałowych. Dodatkowo nabywa umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych wykorzystując metody Lean Toolbox. Jest przygotowany do realizacji zadań związanych z wdrażaniem do systemów produkcyjnych koncepcji Przemysł 4.0.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna teorię systemów oraz posiada wiedzę o systemach produkcyjnych, w szczególności o oddziaływaniach otoczenia na system MBM2A_W13, MBM2A_W12, MBM2A_W11 Egzamin,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna metody i narzędzia logistyczne wspomagające realizację procesu produkcyjnego dla zapewnienia ciągłości przepływów materiałowych i informacyjnych MBM2A_W17, MBM2A_W13, MBM2A_W11 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 Ma wiedzę z zakresu określania wartości (wartości dodanej) w procesach wytwarzania, zna zasady eliminacji marnotrawstwa oraz zna zasady sporządzania map strumienia wartości VSM - Value Stream Mapping MBM2A_W17, MBM2A_W13, MBM2A_W15, MBM2A_W11 Egzamin,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W004 Zna współczesne metody oceny utrzymania sprawności maszyn w procesach realizacji zadania produkcyjnego, w szczególności metodę TPM - Total Productive Maintenance MBM2A_W17, MBM2A_W16, MBM2A_W13, MBM2A_W12, MBM2A_W11 Egzamin,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaproponować metodę opisu harmonogramowania przepływów materiałowych w procesach wytwarzania, umie sporządzić odpowiednie wykresy oraz wykorzystać narzędzia i metody symulacyjne do analizy przebiegu procesów MBM2A_U13, MBM2A_U25, MBM2A_U21, MBM2A_U05, MBM2A_U14, MBM2A_U10, MBM2A_U20 Aktywność na zajęciach,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi sformułować problem ciągłości przepływu materiałów i informacji w procesach wytwarzania, ponadto umie sporządzić mapę wewnętrznego i zewnętrznego strumienia wartości (np. VSM) oraz zaproponować poprawę i ulepszenie procesu MBM2A_U07, MBM2A_U13, MBM2A_U25, MBM2A_U05, MBM2A_U16, MBM2A_U14, MBM2A_U23, MBM2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Umie ocenić sprawność systemu utrzymania maszyn realizujących proces wytwórczy oraz wyznaczyć współczesne wskaźniki (np. OEE), ponadto potrafi przeprowadzić proces wdrażania poprawy z wykorzystaniem TPM (Total Productive Maintenance) MBM2A_U07, MBM2A_U17, MBM2A_U13, MBM2A_U25, MBM2A_U16, MBM2A_U14, MBM2A_U15, MBM2A_U23 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania systemów logistycznych wspomagających procesy produkcyjne MBM2A_K02, MBM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_K002 Zna zasady wykorzystania metod poprawy efektywności i produktywności w odniesieniu do MSP - Małych i Średnich Przedsiębiorstw MBM2A_K04, MBM2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna teorię systemów oraz posiada wiedzę o systemach produkcyjnych, w szczególności o oddziaływaniach otoczenia na system + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody i narzędzia logistyczne wspomagające realizację procesu produkcyjnego dla zapewnienia ciągłości przepływów materiałowych i informacyjnych - - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę z zakresu określania wartości (wartości dodanej) w procesach wytwarzania, zna zasady eliminacji marnotrawstwa oraz zna zasady sporządzania map strumienia wartości VSM - Value Stream Mapping + - + + - - - - - - -
M_W004 Zna współczesne metody oceny utrzymania sprawności maszyn w procesach realizacji zadania produkcyjnego, w szczególności metodę TPM - Total Productive Maintenance + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaproponować metodę opisu harmonogramowania przepływów materiałowych w procesach wytwarzania, umie sporządzić odpowiednie wykresy oraz wykorzystać narzędzia i metody symulacyjne do analizy przebiegu procesów - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sformułować problem ciągłości przepływu materiałów i informacji w procesach wytwarzania, ponadto umie sporządzić mapę wewnętrznego i zewnętrznego strumienia wartości (np. VSM) oraz zaproponować poprawę i ulepszenie procesu - - + + - - - - - - -
M_U003 Umie ocenić sprawność systemu utrzymania maszyn realizujących proces wytwórczy oraz wyznaczyć współczesne wskaźniki (np. OEE), ponadto potrafi przeprowadzić proces wdrażania poprawy z wykorzystaniem TPM (Total Productive Maintenance) - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania systemów logistycznych wspomagających procesy produkcyjne + - + + - - - - - - -
M_K002 Zna zasady wykorzystania metod poprawy efektywności i produktywności w odniesieniu do MSP - Małych i Średnich Przedsiębiorstw - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 109 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
Treść wykładów

W01: Wstępny, program, literatura. SYLLABUS. Prace dyplomowe z LP.
W02: Zadania i problemy logistyki produkcji.
W03: Sterowanie przepływami w systemach produkcyjnych.
W04: Zasady tworzenia koncepcji Lean Manufacturing
(wykorzystanie metod: 7 Muda, 5S, SMED, Just In Time, Kanban).
W05: Mapowanie strumienia wartości – metoda VSM
(Value Stream Mapping).
W06: Przykład tworzenia map wg VSM.
W07: Kompleksowe utrzymanie produktywności – metoda TPM
(Total Productive Maintenance).
W08: Przykłady wdrażania TPM.
W09: Sterowanie z wykorzystaniem Kanban.
W10: Algorytmy poprawy produktywności.
W11: Inżynieria logistyki.
W12 i 13: Zajęcia terenowe – Nowy Styl Group, MAN, OKNOPLAST….

Ćwiczenia projektowe (13h):
Treść ćwiczeń projektowych (laboratorium komputerowe)

1. Analiza przepływów materiałowych i informacyjnych z wykorzystaniem narzędzi
lean toolbox.
2. Planowanie produkcji i analiza poziomu zapasów w systemach produkcji
wieloasortymentowej.
3. Analizy wskaźników TPM (MTBF, MTTR, MTTF):
- obliczanie,
- propozycje poprawy,
- wnioskowanie i ocena.
4. Projektowanie systemu oceny wskaźnika OEE dla konkretnej linii produkcyjnej.

Ćwiczenia laboratoryjne (13h):
Treść laboratoriów – symulator obiektowy WITNESS PL

1.Ustalenie celu i zakresu symulacji i optymalizacji procesu produkcyjnego.
2. Konstruowanie i budowa modelu.
3. Testowanie, symulacje i generowanie raportów.
4. Ocena uzyskanych wyników.
5. Projekt zbiorowy (mapowanie VSM):
- identyfikacja procesu produkcyjnego, struktura, operacje,
- sporządzanie fragmentów mapy dla operacji (małe grupy),
- sporządzenie mapy całego procesu (liderzy grup),
- propozycje poprawy ciągłości (każdy student),
- mapa stanu przyszłego (metodą VSM).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie do optymalizacji procesów produkcyjnych - WITNESS PL. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich zadań projektowych.
Warunki dopuszczenia do egzaminu są zgodne z Regulaminem Studiów AGH.
Zaliczenie poprawkowe – jednorazowo w terminie podanym na zajęciach. Najpóźniejszy termin zaliczenia poprawkowego – koniec podstawowej sesji egzaminacyjnej (każdorazowo zgodnie z RS AGH).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane sprawdzianem w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania sprawozdania z rozwiązania problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 40% ocena z egzaminu + 60% ocena średnia z ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna liczba nieobecności usprawiedliwionych – trzy.
Termin i zasady odrobienia – indywidualna umowa z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych.
Zaliczony moduł Logistyka przemysłowa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Czerska J.: Doskonalenie strumienia wartości. Warszawa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009
2.Fertsch M. (red.).: Logistyka produkcji. Teoria i praktyka. ILiM, Poznań 2010
3.Fertsch M.: Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach. ILiM, Poznań 2003
4.Kornicki L., Kubik Sz.: OEE dla operatorów. Całkowita efektywność wyposażenia. Wydawnictwo ProdPress.com, Wrocław 2009
5.Kornicki L., Kubik Sz.: Identyfikacja marnotrawstwa na hali produkcyjnej. Wydawnictwo ProdPress.com, Wrocław 2008
6.Kosieradzka A. (red.): Podstawy zarządzania produkcją. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
7.Kosieradzka A., Lis S.: Produktywność. Metody analizy oceny i tworzenia programów poprawy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000
8.Michlowicz E.: Podstawy logistyki przemysłowej. Wydawnictwa AGH, Kraków 2012
9.Michlowicz E.: Zarys logistyki przedsiębiorstwa. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002
10.Nyhuis P., Wiendhal H-P.: Fundamentals of Production Logistics.
Theory, Tools and Applications. Berlin Heidelberg, Springer Verlag 2009
11.Ohno T.: System produkcyjny Toyoty. Wydawnictwo ProdPress.com, Wrocław 2009
12.Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007

Czasopismo:
Logistyka Produkcji

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Mindur M. (red.): Logistyka. Nauka – Badania – Rozwój. Cz. III Michlowicz E: Inżynieria logistyki, s. 221-294, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, 2017
2.Zwolińska B., Michlowicz E., Smolińska K.: VSM jako etap wdrażania Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie. Gospodarka Materiałowa i Logistyka No 1/2017, s. 48-53
3. Michlowicz E., Smolińska K., Zwolińska B.: Logistics engineering to improve the productivity indicators. Logistics and Transport, Nr 2(30)/2016, s. 7-14.
4.Michlowicz E., Zwolińska B.: Analysis of the impact of downtime on the continuous production of sheets. Conference Proceedings of 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2016. TANGER Brno, Czech Rep. 2016, s.1625-1630.
5.Michlowicz E., Smolińska K., Zwolińska B.: Teoria systemów w logistyce i systemach logistycznych. LOGISTYKA No 6/2015, Logistyka – nauka, s. 713-720.
6.Michlowicz E., Smolińska K., Zwolińska B.: Logistics engineering in a production company. Research in Logistics & Production, Vol. 5, No. 5, s.503-513.

Informacje dodatkowe:

Na każdym wykładzie sprawdzana jest obecność. Student, który uczestniczył w min 10 wykładach (na 13) może przystąpić do egzaminu zerowego obejmującego wyłącznie problematykę prezentowaną na wykładach.