Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie wytwarzania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-209-SW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Kudelski Rafał (kudelski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z komputerowego wspomagania wytwarzania. Student zapoznaje się ze środowiskiem programistyczno-symulacyjnym EdgeCAM.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu doboru wlaściwych narzędzi w procesie technologicznym, uwzględniając ich wytrzymałość, cechy stereometryczne ostrza w powiązaniu z wymaganiami dot. uchwytów obróbkowych i wymaganej dokładności przedmiotu. MBM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu przygotowania technicznego i technologicznego procesu wytwarzania. MBM2A_W11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu komputerowej automatyzacji wytwarzania i środowisk programistyczno-symulacyjnych typu CAD/CAM/CAE/CAP stosowanych w produkcji. MBM2A_W12 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność obsługi właściwego oprogramowania do wspierania procesu przygotowania technologicznego wytwarzania. MBM2A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Posiada umiejętność wykorzystania możliwości aplikacji wspierających dobór warunków obróbki oraz narzędzi w zautomatyzowanym wytwarzaniu. MBM2A_U11 Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada świadomość konieczności uzupełniania nabytej wiedzy oraz pracy w zespołach roboczych. MBM2A_K04 Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
46 20 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu doboru wlaściwych narzędzi w procesie technologicznym, uwzględniając ich wytrzymałość, cechy stereometryczne ostrza w powiązaniu z wymaganiami dot. uchwytów obróbkowych i wymaganej dokładności przedmiotu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu przygotowania technicznego i technologicznego procesu wytwarzania. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu komputerowej automatyzacji wytwarzania i środowisk programistyczno-symulacyjnych typu CAD/CAM/CAE/CAP stosowanych w produkcji. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność obsługi właściwego oprogramowania do wspierania procesu przygotowania technologicznego wytwarzania. - - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność wykorzystania możliwości aplikacji wspierających dobór warunków obróbki oraz narzędzi w zautomatyzowanym wytwarzaniu. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada świadomość konieczności uzupełniania nabytej wiedzy oraz pracy w zespołach roboczych. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 46 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 22 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
Wykłady

W1:Miejsce i rola komputerowych systemów wspomagania wytwarzania w produkcji, środki automatyzacji sztywnej oraz elastycznej w zależności od rodzaju produkcji. W2:Zautomatyzowane środki produkcji w zakresie obróbki ubytkowej, organizacja systemów wytwarzania.
W3:Systemy wspomagania projektowania technologicznego, integracja aplikacji CAD/CAM/CAE/CAQ/CAP/CAPP.
W4:Projektowanie procesów technologicznych,podobieństwo technologiczne, technologiczność konstrukcji, systemy klasyfikacji technologicznej i technologia grupowa.
W5:Środki automatyzacji mocowania przedmiotów i wymiany narzędzi.
W6:Strategie obróbki w systemach CAM, wizualizacja oraz graficzna symulacja procesu obróbki.
W7:Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie zorientowane warsztatowo na przykładzie sterowania FANUC.
W8:Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie zorientowane warsztatowo na przykładzie sterowania Heidenhain.
W9:Systemy automatycznej generacji programów sterujących na przykładzie środowiska EdgeCAM.
W10:Skomputeryzowane systemy i środki kontroli jakości wytwarzania.

Ćwiczenia laboratoryjne (26h):
Ćwiczenia laboratoryjne

L1: Programowanie warsztatowe tokarki sterowanej numerycznie ze sterowaniem FANUC z wykorzystaniem “Manual Guide i -Turning”.

L2: Programowanie warsztatowe frezarki sterowanej numerycznie ze sterowaniem Heidenhain 530.

L3: Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM – moduł frezowania. Interfejs graficzny użytkownika, tworzenia geometrii, obróbka części 2D.

L4: Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM – moduł frezowania. Obróbka z profili 2D za pomocą cykli, ustawianie części na obrabiarce.

L5: Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM – moduł frezowania. Import plików bryłowych 2.5D oraz ich obróbka.

L6: Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM – moduł frezowania. Import plików bryłowych 3D typu forma oraz matryca oraz ich obróbka.

L7: Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM – moduł frezowania. Frezowanie HSM (High Speed Machining)

L:8 Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM – moduł frezowania. Obróbka 4 osiowa symultaniczna

L9: Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM – moduł frezowania. Obróbka 5 osiowa indeksowana.

L10: Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM – moduł frezowania. Obróbka 5 osiowa symultaniczna.

L11: Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM – moduł toczenia. Toczenie 2 osiowe.

L12: Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM – moduł toczenia. Toczenie z osiami CY.

L13: Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM – moduł toczenia. Obsługa drugiego wrzeciona.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu zaliczeniowego.
Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy w sesji podstawowej.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych z egzaminu obejmującego treści wykładowe oraz ocen z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrobienie zajęć na innej grupie laboratoryjnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Augustyn K. EdgeCAM komputerowe wspomaganie obróbki skrawaniem –Wyd. Helion 2002.
2. Kochan P. Wieloosiowe frezowanie CNC Edgecam. – Wyd. Helion 2014.
3. Chlebus E. Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji.WNT W-wa 2000r.
4. Przybylski W., Deja M.Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. WNT W-wa. 2007r.
5 .Honczarenko J. Elastyczna automatyzacja wytwarzania. WNT. W-wa.2000r.
6 .Przybylski W., Deja M.Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. WNT W-wa. 2007r.
7 .Lisowski E. Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD 3D. Wyd. Politechniki Krakowskiej. 2003r.
8.Dietrich E., Shulze A.: Metody statystyczne w kwalifikacji środków pomiarowych, maszyn i procesów produkcyjnych. Notika System, 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Osoby z 70% frekwencją na wykładach będą dopuszczone do “zerowego” terminu egzaminu.