Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-303-SW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem seminarium jest przygotowanie dyplomantów do właściwego napisania pracy dyplomowej oraz do umiejętnego zaprezentowania wykonanej pracy podczas egzaminu dyplomowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metody i techniki rozwiązywania problemów inżynierskich oraz ma podstawową wiedzę dotycząca ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii. MBM2A_W15 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_W002 Student posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn oraz doskonalenie procesów wytwarzania, potrafi także analizować dane pomiarowe. MBM2A_W06, MBM2A_W05, MBM2A_W04 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji wybranych maszyn technologicznych, a także doskonalenia procesów realizowanych przy ich pomocy. MBM2A_W17 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi praktycznie stosować wiedzę w rozwiązywaniu problemów z zakresu inżynierii systemów wytwarzania. MBM2A_U21, MBM2A_U05 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi napisać prace dyplomową i opracować jej prezentację. Jest przygotowany do kreatywnej działalności w zakresie inżynierii systemów wytwarzania, samodzielnego prowadzenia badań i działalności gospodarczej, a także do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). MBM2A_U27, MBM2A_U23, MBM2A_U25 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi określić priorytety realizowanych zadań, rozumie znaczenie środków masowego przekazu i potrafi współpracować z ludźmi oraz kierować zespołami badawczymi. MBM2A_K02, MBM2A_K01, MBM2A_K06 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_K002 Student jest przygotowany do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji oraz do pojecia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). MBM2A_K07, MBM2A_K08 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metody i techniki rozwiązywania problemów inżynierskich oraz ma podstawową wiedzę dotycząca ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn oraz doskonalenie procesów wytwarzania, potrafi także analizować dane pomiarowe. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji wybranych maszyn technologicznych, a także doskonalenia procesów realizowanych przy ich pomocy. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi praktycznie stosować wiedzę w rozwiązywaniu problemów z zakresu inżynierii systemów wytwarzania. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi napisać prace dyplomową i opracować jej prezentację. Jest przygotowany do kreatywnej działalności w zakresie inżynierii systemów wytwarzania, samodzielnego prowadzenia badań i działalności gospodarczej, a także do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi określić priorytety realizowanych zadań, rozumie znaczenie środków masowego przekazu i potrafi współpracować z ludźmi oraz kierować zespołami badawczymi. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student jest przygotowany do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji oraz do pojecia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):
Seminarium dyplomowe

Omówienie procedur uczelnianych i uchwał wydziałowych związanych z realizacją pracy dyplomowej i egzaminem magisterskim.
Podstawy metodyki pisania magisterskiej pracy dyplomowej.
Etyka w pisaniu pracy dyplomowej.
Dyskusja o zakresie tematyczno-problemowym poszczególnych prac magisterskich.
Omówienie zakresu i formy prezentacji pracy dyplomowej.
Referowanie postępów w realizacji magisterskich prac dyplomowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie – obecność na min 5 zajęciach.
Dopuszczalna liczba nieobecności usprawiedliwionych – trzy.
Termin i zasady odrobienia – tylko zgodnie z Regulaminem Studiów AGH lub po uzyskaniu zgody prodziekana ds. kształcenia.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcowa wpływają: ocena z prezentacji, wypełnienie szablonu zawierającego cel i zakres pracy oraz wykaz literatury, aktywność na zajęciach i postępach w realizacji pracy dyplomowej.
Do uzyskania zaliczenia wymagana jest obecność na min 5 zajęciach seminaryjnych.
Ocena końcowa:
OK = 4.0 – obecność oraz oddanie szablonu (cel, zakres, literatura)
OK = 4.5 – dodatkowo: prezentacja wysłana (nie była wygłoszona)
OK = 5.0 – dodatkowo: wygłoszona prezentacja

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wszystkie ewentualne dodatkowe terminy są ściśle związane z aktualnym Regulaminem Studiów AGH.
Wyjątkowe sytuacje należy uzgodnić z prodziekanem ds. kształcenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wpis na semestr 3 wraz z zatwierdzonym tematem pracy dyplomowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Zendrowski R.: Praca magisterska. Licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018
1.Boc J.: Jak pisac prace magisterska. Kolonia Ltd., Wrocław 2003
2. Dudziak A., Żejmo A.: Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla
studentów. Difin, Warszawa 2008
3. Gonciarski W.: Przygotowanie pracy dyplomowej: poradnik dla studentów. WSE, Warszawa
2004
4. Kozłowski R.: Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu
komputerowego i Internetu. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009
5. Weglinska M.: Jak pisać prace magisterska. IMPULS, Kraków 2005
6. Wierzbicki B.: Praca magisterska: od irytacji do satysfakcji. Temida 2, Białystok 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wszystkie informacje związane z procedurą procesu dyplomowania (dokumenty, terminy, zasady) dostępne są corocznie stronie internetowej wydziału (www.imir.agh.edu.pl)