Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-307-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pająk Tadeusz (pajak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

-

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresy technik wykorzystywanych w badaniach i opracowaniu projektów inżynierskich MBM2A_W06 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę z zakresu stosowanych technik pomiarowych przy opracowywaniu wyników badań MBM2A_W02 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna metody i techniki rozwiązywania problemów inżynierskich oraz ma podstawową wiedzę dotycząca ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii. MBM2A_W15 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn i urządzeń z zakresu energetyki odnawialnej i zakładów odzysku energii MBM2A_W06, MBM2A_W05, MBM2A_W04 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Aktywność na zajęciach
M_W005 Potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu inżynierii przy opracowywaniu wyników badań MBM2A_U02, MBM2A_U01, MBM2A_U05, MBM2A_U03 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprezentować wyniki badań przy wykorzystaniu technik multimedialnych MBM2A_U11, MBM2A_U08, MBM2A_U14, MBM2A_U09 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z zakresu danej dziedziny z różnych źródeł MBM2A_U21, MBM2A_U05 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi napisać prace dyplomową i opracować jej prezentację. Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań i opracowania wyników z przeprowadzonych testów , a także do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). MBM2A_U02, MBM2A_U25, MBM2A_U23 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi określić priorytety realizowanych zadań, rozumie znaczenie środków masowego przekazu i potrafi współpracować z ludźmi oraz kierować zespołami badawczymi. MBM2A_K06, MBM2A_K02, MBM2A_K01 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student jest przygotowany do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji oraz do pojecia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). MBM2A_K07, MBM2A_K08 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresy technik wykorzystywanych w badaniach i opracowaniu projektów inżynierskich - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu stosowanych technik pomiarowych przy opracowywaniu wyników badań - - - - - + - - - - -
M_W003 Student zna metody i techniki rozwiązywania problemów inżynierskich oraz ma podstawową wiedzę dotycząca ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii. - - - - - + - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn i urządzeń z zakresu energetyki odnawialnej i zakładów odzysku energii - - - - - + - - - - -
M_W005 Potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu inżynierii przy opracowywaniu wyników badań - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprezentować wyniki badań przy wykorzystaniu technik multimedialnych - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z zakresu danej dziedziny z różnych źródeł - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi napisać prace dyplomową i opracować jej prezentację. Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań i opracowania wyników z przeprowadzonych testów , a także do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi określić priorytety realizowanych zadań, rozumie znaczenie środków masowego przekazu i potrafi współpracować z ludźmi oraz kierować zespołami badawczymi. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student jest przygotowany do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji oraz do pojecia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):

Seminarium dyplomowe
Omówienie procedur uczelnianych i uchwał wydziałowych związanych z realizacją pracy dyplomowej i egzaminem magisterskim.
Podstawy metodyki pisania magisterskiej pracy dyplomowej.
Etyka w pisaniu pracy dyplomowej.
Dyskusja o zakresie tematyczno-problemowym poszczególnych prac magisterskich.
Omówienie zakresu i formy prezentacji pracy dyplomowej.
Referowanie postępów w realizacji magisterskich prac dyplomowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z prezentacji, aktywność na zajęciach i postępach w realizacji pracy dyplomowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wpis na semestr 7 wraz z zatwierdzonym tematem pracy dyplomowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Boc J.: Jak pisac prace magisterska. Kolonia Ltd., Wrocław 2003
2. Dudziak A., Żejmo A.: Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla
studentów. Difin, Warszawa 2008
3. Gonciarski W.: Przygotowanie pracy dyplomowej: poradnik dla studentów. WSE, Warszawa
2004
4. Kozłowski R.: Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu
komputerowego i Internetu. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009
5. Weglinska M.: Jak pisac prace magisterska. IMPULS, Kraków 2005
6. Wierzbicki B.: Praca magisterska: od irytacji do satysfakcji. Temida 2, Białystok 2001
7. Zenderowski R.: Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. CeDeWu, Warszawa 2009
8. Prace związane z metodologią pisania prac magisterskich i dyplomowych
9. Prace związane z analizą i opracowywaniem wyników badań .

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak