Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Energy management
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-109-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pytko Paweł (pawel.pytko@wp.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course aims at broadening the students’ abilities to cope with analytic and strategic issues related to energy systems and management through systems thinking and modelling. Understanding of (energy) systems including managementaspects (such as organisation) is instead facilitated through examples dealing with various issues such as system analysis, technical energy systems, business strategies, new trends, economics and emerging technologies.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student has the knowledge of the theoretical background of organization and management of power company. The student knows and understands the functions of management (planning, organizing, directing and controlling). The student understands the specific characteristics of management of energy companies and energy systems. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student can: - define energy company and energy systems and distinguish how functioning of an energy company differs from other companies; - define and describe management functions in the context of management of the energy systems and energy companies; - define and describe types of plans; - describe basics of decision making process; - describe types of organisational structures; - describe the basics of motivation systems - search for related scientific papers and use correct terminology in the field of management of energy systems and companies. MBM2A_U09, MBM2A_U07, MBM2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 The student can carry out an analysis and develop on this basis a presentation on the management of selected energy company. The student can present the key results of the analysis and logically answer the questions asked by the lecturer and other students. MBM2A_U09, MBM2A_U13, MBM2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student contributes constructively to the work carried out by the team that solves the problem of the management of selected energy companies. MBM2A_K02, MBM2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_K002 The student contributes constructively to the discussion in the seminar classes and logically formulates arguments. Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student has the knowledge of the theoretical background of organization and management of power company. The student knows and understands the functions of management (planning, organizing, directing and controlling). The student understands the specific characteristics of management of energy companies and energy systems. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student can: - define energy company and energy systems and distinguish how functioning of an energy company differs from other companies; - define and describe management functions in the context of management of the energy systems and energy companies; - define and describe types of plans; - describe basics of decision making process; - describe types of organisational structures; - describe the basics of motivation systems - search for related scientific papers and use correct terminology in the field of management of energy systems and companies. + - - - - + - - - - -
M_U002 The student can carry out an analysis and develop on this basis a presentation on the management of selected energy company. The student can present the key results of the analysis and logically answer the questions asked by the lecturer and other students. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student contributes constructively to the work carried out by the team that solves the problem of the management of selected energy companies. - - - - - + - - - - -
M_K002 The student contributes constructively to the discussion in the seminar classes and logically formulates arguments. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 11 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

Lectures:
1. Energy company, energy system: introduction, definitions, characteristics;
2. Theory of organisation in the context of energy systems and energy companies;
3. Management: definitions, functions of management, principles of management;
4. Planning: types of plans, the basics of decision making process;
5. Organizing: types of organizational structures, basics of development of organisational structures, staffing
6. Directing: basics of motivation systems, communication;
7. Controlling: importance of controlling, types of controlling.

Zajęcia seminaryjne (10h):

Development of a presentation on management of a given energy company that operates in an energy system. The student develops the presentation on the basis of reports published by power companies and other sources available in domestic and international papers, reports, analyses, etc. The author presents his/her own view on the operation and management of the energy company in question. Seminars are devoted to the presentation of the main findings/results. After the presentation a presenter answers the questions asked by the lecturer and other students.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

OZ is calculated as a weighted average of the following marks:
OZ = 0,6·T + 0,4·S, where: S – Mark in Seminars , T – mark in Final Test

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final mark OK = OZ

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Individual consultations with course supervisor.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Robbins P. S., DeCenzo D. A., 2007. Fundamentals of Management. Prentice-Hall International.
2. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., 1995. Management. Prentice-Hall International.
3. Strickland T., 1987. Strategic Management. Concepts and Cases. Business Publications Inc.
4. Daft R. L., Lane P., 2009. Management (9th edition). Cenage Learning.
5. Peszko A., 2002. Podstawy zarządzania organizacjami (in Polish). AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2002.
6. Koźmiński A. K., Piotrowski W., 2010. Zarządzanie. Teoria i Praktyka (in Polish). Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2010.
7. Energy Policy, an international journal available at sciencedirect.com
8. Energy, an international journal available at sciencedirect.com
9. Applied Energy, an international journal available at sciencedirect.com

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak