Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Urządzenia ochrony środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-114-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kołodziejczyk Krzysztof (krkolodz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student w ramach przedmiotu otrzymuje informacje w zakresie propedeutyki ochrony środowiska, w szczególności w zakresie ochrony powietrza i wody. Student otrzymuje informację o metodach i urządzeniach wykorzystywanych w układach ochrony powietrza i wody, łącznie z sposobem ich obliczania lub doboru.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę w zakresie oceny stanu środowiska naturalnego, wie jakie są źródła i rodzaje zanieczyszczeń wód, gleb i powietrza. MBM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma wiedze w zakresie technologii i urządzeń ochrony wód oraz ochrony powietrza MBM2A_W17, MBM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Ma wiedzę w zakresie aktualnego prawodawstwa z dziedziny ochrony środowiska oraz możliwości stosowania środków technicznych do jego zabezpieczania, w tym w zakresie postępowania z odpadami, w szczególności niebezpiecznymi. MBM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W004 Umie wykonać bilans i rozpoznać charakterystykę zanieczyszczeń, a na tej podstawie dobrać właściwą technologię do zabezpieczenia środowiska przed wpływem określonej instalacji technicznej. MBM2A_W17, MBM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie rozpoznać zanieczyszczeń wód, gleb i powietrza. Potrafi ocenić poziom oddziaływania wybranej instalacji oraz odnieść go do wartości dopuszczalnych. MBM2A_U16, MBM2A_U17, MBM2A_U13 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U002 Umie dobrać właściwe urządzenie ochrony wód lub utylizacji odpadów stałych lub powietrza, wyznaczyć jego parametry oraz rozpoznać wymagania techniczno-eksploatacyjne. MBM2A_U21, MBM2A_U16, MBM2A_U17, MBM2A_U13 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość w zakresie bieżąco dostępnych technicznych środków ochrony środowiska i potrafi je wykorzystać w pracy zawodowej. MBM2A_K02, MBM2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_K002 Odczuwa potrzebę (i posiada umiejętności) ciągłego poznawania nowych technologii i urządzeń ochrony środowiska. MBM2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie oceny stanu środowiska naturalnego, wie jakie są źródła i rodzaje zanieczyszczeń wód, gleb i powietrza. + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedze w zakresie technologii i urządzeń ochrony wód oraz ochrony powietrza + - - + - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie aktualnego prawodawstwa z dziedziny ochrony środowiska oraz możliwości stosowania środków technicznych do jego zabezpieczania, w tym w zakresie postępowania z odpadami, w szczególności niebezpiecznymi. + - - + - - - - - - -
M_W004 Umie wykonać bilans i rozpoznać charakterystykę zanieczyszczeń, a na tej podstawie dobrać właściwą technologię do zabezpieczenia środowiska przed wpływem określonej instalacji technicznej. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie rozpoznać zanieczyszczeń wód, gleb i powietrza. Potrafi ocenić poziom oddziaływania wybranej instalacji oraz odnieść go do wartości dopuszczalnych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie dobrać właściwe urządzenie ochrony wód lub utylizacji odpadów stałych lub powietrza, wyznaczyć jego parametry oraz rozpoznać wymagania techniczno-eksploatacyjne. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość w zakresie bieżąco dostępnych technicznych środków ochrony środowiska i potrafi je wykorzystać w pracy zawodowej. - - - + - - - - - - -
M_K002 Odczuwa potrzebę (i posiada umiejętności) ciągłego poznawania nowych technologii i urządzeń ochrony środowiska. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):

Podstawy zanieczyszczenia wód. Przemysł i gospodarka komunalna. Charakterystyka zanieczyszczeń. Gęstość, wielkość ziaren porowatość. Skład chemiczny. Metody badania właściwości zanieczyszczeń. Uzdatnianie wód, oczyszczania ścieków, odnowa wody.
Podział urządzeń do uzdatniania wód i oczyszczania wód. Oczyszczalnie mechaniczne, biologiczne i chemiczne. Konstrukcja urządzeń.
Klarowanie wód i ścieków. Zagęszczanie osadów. Konstrukcje urządzeń grawitacyjnych, hydrocyklony, urządzeń filtracyjnych. Producenci urządzeń. Schematy technologiczne klarowania wód i oczyszczania ścieków w przemyśle i gospodarce komunalnej. Małogabarytowe i wiejskie oczyszczalnie wody.
Postępowanie z odpadami. Gospodarka odpadami z procesów odpylania i oczyszczania wód. Urządzenia do przerobu odpadów, konstrukcje, technologie. Ekonomika procesów gospodarki odpadami.
Zanieczyszczenia powietrza. Źródła oraz podstawowa charakterystyka. Zanieczyszczenia mechaniczne oraz gazowe.
Urządzenia ochrony atmosfery. Ogólna charakterystyka technologiczna, konstrukcje i ekonomika zastosowania.
Zrównoważony rozwój zamiast tylko rozwoju przemysłu. Zdrowie naczelną wartością. Priorytety PR Unii Europejskiej. Normy zanieczyszczeń. Pozwolenia wodno-prawne. Prawo wodne

Ćwiczenia projektowe (26h):

Technologie i urządzenia ochrony wód. Odstojniki, odtłuszczacze, osadniki prostokątne, osadniki Dorra, osadniki wielostrumieniowe. Uzdatnianie wody, proces koagulacji i flokulacji. Filtry pospieszne. Urządzenia do przeróbki oraz unieszkodliwiania osadów dennych.
Urządzenia ochrony powietrza. Skrubery, filtry workowe oraz elektrofiltry. Absorbery. Katalizatory. Systemy i urządzenia do termicznej utylizacji odpadów. Systemy zgazowania i współspalania. Bieżące wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi.
 • Ćwiczenia projektowe: Zajęcia projektowe realizowane są z wykorzystaniem aplikacji wspierających pracę projektanta w tym aplikacji CAD oraz programów obliczeniowych, w tym do modelowania numerycznego oraz obliczeń projektowych.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest wykonanie indywidualnego projektu oraz pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego. Student ma prawo do przystąpienia do dodatkowego kolokwium zaliczeniowego które może zostać zorganizowane w trakcie sesji egzaminacyjnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci w ramach kolejnych zajęć wykonują obliczenia projektowe wybranych urządzeń wykorzystywanych w układach ochrony środowiska. W ramach projektu indywidualnego studenci wykonują obliczenia oraz projekt wybranego urządzenia dla konkretnego zastosowania.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z kolokwium i indywidualnego projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Powstałe zaległości student odrabia indywidualnie po ewentualnych konsultacjach z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana obecność na wykładach i ćwiczeniach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

 Bilitewski B., Hardtle G., Marek K.: Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka. W S-P. 2006
 Błażejewski R.: Sedymentacja cząstek ciała stałego. Warszawa 2015
 Głowiak B., Kempa E., Winnicki T.: Podstawy inżynierii środowiska. PWN, Warszawa 1995
 Kabsch P.: Odpylanie i odpylacze, WNT, Warszawa, 1992
 Kowalski W.: Osadniki wielostrumieniowe. Kraków 2004
 Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.: Energetyka a ochrona środowiska, WNT, Warszawa, 1993
 Nowak Z.: Gospodarka wodno-mułowa w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, Śląsk 1982.
 Warych J.: Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych, WNT, Warszawa, 1994
 Żygadło M.: Gospodarka odpadami komunalnymi. WPŚ. 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Modern sedimentation techniques in environmental protection / Włodzimierz KOWALSKI, Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Rafał MIĘSO, Tadeusz MALCHER, Bartłomiej HILGER, Tymoteusz TURLEJ, Piotr WARZECHA ; ed. Marian BANAŚ. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2015. — 155 s. ISBN: 978-83-938602-5-8

Projektowanie wielostrumieniowych urządzeń sedymentacyjnych z wykorzystaniem metod numerycznych Krzysztof KOŁODZIEJCZYK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 168. ISBN: 978-83-7464-928-5

Sedimentation and processing of sewage sludge / Włodzimierz KOWALSKI, Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Rafał MIĘSO, Tadeusz MALCHER, Bartłomiej HILGER, Tymoteusz TURLEJ, Piotr WARZECHA, Sławomir RÓŻYCKI ; ed. of vol. Marian BANAŚ. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2017. — 120 s.

Wybrane problemy sedymentacji wielostrumieniowej — [Selected problems of the lamella sedimentation] / Włodzimierz P. KOWALSKI, Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Rafał MIĘSO. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 126 s.

Informacje dodatkowe: