Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelowanie zjawisk aeroakustycznych w maszynach przepływowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-115-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Czajka Ireneusz (iczajka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zapozna się z zagadnieniami dotyczącymi modelowania maszyn przepływowych zarówno od strony wytrzymałościowej, jak i modelowania przepływów. Pozna źródła hałasu występujące w maszynach przepływowych, z naciskiem na źródła aeroakustyczne oraz analogie aeroakustyczne służące do wyznaczania poziomu dźwięku generowanego przez te źródła.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna metody modelowania maszyn przepływowych MBM2A_W01 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Wie jak hałas wpływa na człowieka i zna metody minimalizacji hałasu aerodynamicznego w maszynach przepływowych MBM2A_W17, MBM2A_W01 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zbudować model maszyny przepływowej MBM2A_U03 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi zrealizować projekt w zespole kilkuosobowym MBM2A_K08 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna metody modelowania maszyn przepływowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Wie jak hałas wpływa na człowieka i zna metody minimalizacji hałasu aerodynamicznego w maszynach przepływowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zbudować model maszyny przepływowej - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zrealizować projekt w zespole kilkuosobowym - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 119 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
 1. Podstawowe informacje oraz klasyfikacja maszyn przepływowych
 2. Metody modelowania maszyn przepływowych
 3. Podstawowe metody stosowane do modelowania przepływu przez ustrój roboczy
 4. Zaawansowane zagadnienia numeryczne związane z modelowaniem maszyn przepływowych
 5. Źródła hałasu w maszynach przepływowych
 6. Modelowanie hałasu maszyn przepływowych
 7. Zagadnienia optymalizacji w konstrukcji maszyn przepływowych
Ćwiczenia projektowe (26h):
 1. Modelowanie prostych układów przepływowych
 2. Modelowanie turbulencji
 3. Analogie aeroakustyczne
 4. Maszyny przepływowe o symetrii osiowej – modelowanie
 5. Hałas maszyn przepływowych
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacje multimedialne i tradycyjny wykład z pomocą tablicy. Niektóre zajęcia odbywać się będą w laboratoriach KSEiUOŚ
 • Ćwiczenia projektowe: Aktywne wspieranie studenta w rozwiązywaniu postawionych problemów
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie uzyskać może student, który otrzyma pozytywne oceny ze sprawozdań i projektów oraz kolokwium zaliczeniowego. Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen cząstkowych. Tylko student, który odda w terminie sprawozdania i projekty, ale nie uzyska za nie oceny pozytywnej, ma prawo do jednego terminu zaliczenia poprawkowego, które odbędzie się w pierwszej części sesji.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Student powinien aktywnie uczestniczyć w zajęciach
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Student powinien wcześniej przygotować się do zajęć
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi ocena zaliczeniowa zajęć projektowych.
Ocena końcowa może zostać zmodyfikowana po ustnym kolokwium dotyczącym treści przedmiotu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na maksymalnie połowie zajęć, student będzie dopuszczony do zaliczenia, pod warunkiem indywidualnego nadrobienia zaległości, także z pomocą prowadzącego w ramach zajęć konsultacyjnych. Ze względu na charakter przedmiotu nie ma możliwości odrabiania zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie mechaniki płynów i maszyn przepływowych oraz metod obliczeniowych. Minimum podstawowe umiejętności w obsłudze programów symulacyjnych, znajomość języka polskiego w stopniu podstawowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Z. Kazimierski: Podstawy mechaniki płynów i metod komputerowej symulacji przepływów, Łódź 2004
2. J.H. Ferziger, M. Perić: Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer
3. S. Pope: Turbulent Flows, Cambridge University Press
4. S. Fortuna: Wentylatory, Techwent 1999
5. I. Czajka, A. Gołaś: Inżynierskie metody analizy numerycznej i planowanie eksperymentu, Wydawnictwo AGH, Kraków 2017
6. K. Suder-Dębska, A. Gołaś, R Filipek: Wprowadzenie do akustyki użytkowej, Wydawnictwo AGH, Kraków 2018

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Dawid ROMIK, Ireneusz CZAJKA, Katarzyna SUDER-DĘBSKA: Badania numeryczne wpływu parametrów konstrukcyjnych wentylatora promieniowego na generowany hałas, W: Aktualności inżynierii akustycznej i biomedycznej, red. Katarzyna Suder-Dębska. Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, 2018
2. Konrad JAROSZ, Ireneusz CZAJKA, Andrzej GOŁAŚ: Implementation of Ffowcs Williams and Hawkings aeroacoustic analogy in OpenFOAM, W: Vibrations in physical systems XXVII symposium Bedlewo (near Poznan), May 9–13, 2016, red. Czesław Cempel, Marian W. Dobry, Tomasz Stręk, Poznań University of Technology 2016
3. Ireneusz CZAJKA: O wykorzystaniu płaskich modeli wentylatorów promieniowych do projektowania i optymalizacji, W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów, red. t. Marian Banaś. Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Kraków 2016

Informacje dodatkowe:

W ramach zajęć będzie można dokonać wyboru oprogramowania, którym będzie się student posługiwał.