Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanical Design of Process Equipment
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-117-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Różycki Sławomir (srozycki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

After completing this module, students know the basic principles of mechanical design of process equipment. They are conversant with current standards, and with methods of stress analysis.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student acquires knowledge in the field of the construction of basic process equipment MBM2A_W09, MBM2A_W15, MBM2A_W17 Kolokwium
M_W002 Student gains knowledge of the requirements of standards for the mechanical design of equipment MBM2A_W09, MBM2A_W17 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can describe mechanical design and identify safety issues related to process equipment MBM2A_U15 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student understands the necessity of searching for new technical solutions in the field of designing process equipment in order to achieve the optimization of costs, protection of the environment and the increased safety of staff and property MBM2A_K02 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student acquires knowledge in the field of the construction of basic process equipment + - - - - + - - - - -
M_W002 Student gains knowledge of the requirements of standards for the mechanical design of equipment + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can describe mechanical design and identify safety issues related to process equipment + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands the necessity of searching for new technical solutions in the field of designing process equipment in order to achieve the optimization of costs, protection of the environment and the increased safety of staff and property + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

L01 General issues relevant to designing production processes. Mass and energy balance. Economic balance. The safety of a production facility and the environment.
L02 Classification of process equipment. Standardization and recommended practices in designing process equipment. Construction materials.
L03 Mechanical design of piping systems: size selection, flexibility analysis.
L04 Mechanical design of piping systems: flanges, supporting systems, vibrations.
L05 Mechanical design of thin-walled vessels: the methods of determining the minimum wall thickness.
L06 Mechanical design of thin-walled vessels: compensations for openings, welding, supports.
L07 Basis of the mechanical design of: high-pressure vessels, storage tanks, centrifuges and heat-exchanger tube sheets.
L08 Standardization and automation of equipment design processes.
L09 Numerical methods for the structural analysis of pressure equipment.
L10 Design approach to process safety.

Zajęcia seminaryjne (10h):

The presentation and discussion of the specification and design of:
- transport equipment,
- storage equipment,
- mixing equipment,
- comminution equipment,
- dryers,
- presses,
- separators,
- heat transfer equipment.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zaliczenie prezentacji oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.
Student ma prawo do przystąpienia do dodatkowego kolokwium zaliczeniowego, które może zostać zorganizowane w trakcie sesji egzaminacyjnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = 0.6 ocena z kolokwium + 0.4 ocena z prezentacji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie zaległości następuje poprzez przygotowanie i zaliczenie indywidulnego opracowania na temat i w zakresie ustalonym z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Sinnott R.K.: Chemical Engineering vol.6 Chemical Engineering Design, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2005
Samal M.K.: Recent Advances in Design and Usage of Pressure Vessels and Piping Components, Noca Science Publishers Inc., 2012
M. W. Kellogg Company: Design of Piping Systems, Martino Fine Books, 2009
Center for Chemical Process Safety: Guidelines for Engineering Design for Process Safety, Wiley 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak