Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biomass and waste processiing design
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-118-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Mięso Rafał (mieso@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The possession of knowledge in the field of the structure and construction. New technical solutions in the field of designing equipment, protection of the environment and operating process cost.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student is in the possession of knowledge relevant to the issues of designing and operating process equipment. MBM2A_W17, MBM2A_W14 Projekt
M_W002 Student is in the possession of knowledge in the field of the structure and construction of basic process equipment. MBM2A_U22 Kolokwium
M_W003 Student understands the necessity of searching for new technical solutions in the field of designing process equipment in order to achieve the optimization of costs, protection of the environment and the increased safety of staff and property. MBM2A_W17 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can choose compatible process equipment and design a sustainable production process. MBM2A_U25, MBM2A_W17, MBM2A_U19 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Student can design the basic elements of process equipment. MBM2A_U25, MBM2A_U19 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student is in the possession of knowledge relevant to the issues of designing and operating process equipment. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student is in the possession of knowledge in the field of the structure and construction of basic process equipment. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student understands the necessity of searching for new technical solutions in the field of designing process equipment in order to achieve the optimization of costs, protection of the environment and the increased safety of staff and property. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can choose compatible process equipment and design a sustainable production process. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student can design the basic elements of process equipment. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 55 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

Getting to know the technology for producing fuels from biomass. A detailed discussion of unit processes included in the structure of the entire production process. Rules for selection of equipment for selected processes. Basis of design processes of biomass utilization. A detailed discussion of the design principles of complete plants for the production of biomass-based fuels. Rules of selection of biomass types for fuels production.

Zajęcia seminaryjne (10h):

Classes include detailed rules for the design of design of fuel production from biomass. Introduction to the creation of the construction of a business plan. Sample Design of the plant biomass fuel production. Examples of proper selection of equipment to selected input parameters of the technological process. Discussion of rules for choosing the best solution for the project. Individual project of biomass installation for fuel production.
Student understands the necessity of searching for new technical solutions in the field of designing process equipment in order to achieve the optimization of costs, protection of the environment and the increased safety of staff and property.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The basis for passing the subject is the submission of the project and its presentation. In addition, a test is provided, which tests the general knowledge gained during lectures and consultations.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z programem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. W trakcie zajęć studenci prezentacją swoje projekty i odbywa się dyskusji nad prezentowanymi projektem.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Assessment will be issued on the basis of an individual project and passed a test of knowledge from lecture. Final rating is 60% of the assessment of the project and 40% of the test.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

A student may be absent twice during the semester. It is not planned to take classes due to the fact that an individual project is issued, which must be given during the last classes along with its prosessing. In the case of a justified absence from the final classes, the student is obliged to present the project within a specified time by the teacher during the correction session.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge of production technology

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kozakiewicz Paweł, Nicewicz Danuta: Surowce włókniste i sposoby ich rozdrabniania Wydawnictwo SGGW, 2003, 92 str.
Piotr Gradziuk, Anna Grzybek, Krzysztof Kowalczyk, Bogdan Kościk: Biopaliwa Wydawnictwo Wieś Jutra, 2002, str.160
White, L. P.; Plaskett, L. G. Biomass as fuel. 1981, 211 pp.
J. Goettemoeller, A. Goettemoeller: Sustainable Ethanol: Biofuels, Biorefineries, Cellulosic Biomass, Flex-fuel Vehicles, and Sustainable Farming for Energy Independence Prairie Oak Publishing 2007, 196 pages
Tomasz DZIK, Rafał MIĘSO: Analiza teoretyczna procesu rozdrabniania biomasy włóknistej w młynie nożowym, Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska Nauki Techniczne: Budowa i Eksploatacja Maszyn. — 2009 nr 12, s. 53–54.
Rafał MIĘSO Biomass use for combined heat and power Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 63). — ISBN10: 83-89772-82-5. — S. 73–85.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Rafał MIĘSO Biomass use for combined heat and power Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 63. S. 73–85.
Rafał MIĘSO Converting waste agricultural biomass into a resource Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 61. S. 133–151.
Rafał MIĘSO The use of modern technology KDS Micronex for disposal of organic and biomass waste Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 62. S. 39–47.

Informacje dodatkowe:

Brak