Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
IT systems In Power systems
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-119-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Getting knowledge for students about IT software and systems used in Power Systems.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Students are familiar with basic IT tools computer aidded design and use of power egineering and sustainable development. MBM2A_W17, MBM2A_W14
M_W002 Student are familiar and can use integrated calcuation frameworks for solving engineering problems in their jobs. MBM2A_W17, MBM2A_W14
Umiejętności: potrafi
M_U001 Students can build or tune-in building management system i.e. HVAC. MBM2A_U14, MBM2A_U09, MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U05
M_U002 Students can analyse, even sophisticated technical problems, and choose the proper IT solution using existing or dedicated IT tools. MBM2A_U14, MBM2A_U09, MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U05
M_U003 Students can create feature requirements for dedicated IT tool, tailored for end-user by professional IT companies. The can also make, use and maintain of such software. MBM2A_U14, MBM2A_U09, MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U05
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Students can use database-aware software and systems for searching information about existing technologies and solution of power systems and environment protection machines and facilities. MBM2A_K02, MBM2A_K01
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Students are familiar with basic IT tools computer aidded design and use of power egineering and sustainable development. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student are familiar and can use integrated calcuation frameworks for solving engineering problems in their jobs. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Students can build or tune-in building management system i.e. HVAC. - - - - - + - - - - -
M_U002 Students can analyse, even sophisticated technical problems, and choose the proper IT solution using existing or dedicated IT tools. - - - - - + - - - - -
M_U003 Students can create feature requirements for dedicated IT tool, tailored for end-user by professional IT companies. The can also make, use and maintain of such software. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Students can use database-aware software and systems for searching information about existing technologies and solution of power systems and environment protection machines and facilities. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

Design and application of software systems for management of power systems.
Using of database, engineers software and calculation frameworks.
Mobile technologies in IT, use in power systems.
IT tools for computer aided designing, use and optimization of engineering processes.
Management systems, decisions supporting, monitoring of energy market and management of infrastructure.
Smart grids, energy generation and billing process.
Supporting of zero-energy buildings and smart houses.
IT tools for heat and mass transfer processes.
Problems of optimization and reliability of IT systems.

Zajęcia seminaryjne (10h):

Design and application of software systems for management of power systems.
Using of database, engineers software and calculation frameworks.
Mobile technologies in IT, use in power systems.
IT tools for computer aided designing, use and optimization of engineering processes.
Management systems, decisions supporting, monitoring of energy market and management of infrastructure.
Smart grids, energy generation and billing process.
Supporting of zero-energy buildings and smart houses.
IT tools for heat and mass transfer processes.
Problems of optimization and reliability of IT systems.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Passing class and individual project

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The average of grades of labs

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

On the next class or within the date agreed with teacher.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Not specified.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Grabara J., Kurzak L. Lis T.: Systemy informatyczne w energetyce. 2007.
Whitehorn M.: Relacyjne bazy danych. Helion 2003
Mikulik J.: Wybrane zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu w budynkach. AGH Kraków 2008
Stachurski A.: Podstawy optymalizacji. Warszawa 1999
Granat J., Białoń P.: Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną. Warszawa 2008
Kaiser K.: Wentylacja i Klimatyzacja wymagania prawne, projektowanie, eksploatacja. 2015
Ziębik A., Szega M. Stanek W.: Systemy energetyczne a środowisko. 2015.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Banaś M. Obtaining parameters of granulometric characteristics of suspension with usage computer controlled sedimentation balance. Vìsnik Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs`ka polìtehnìka” . ISSN 0321-0499. Komp’ûternì sistemi proektuvannâ. 2004 no. 501, s. 62–68
Banaś M. Computer simulations of the sedimentation process. Vidavnictvo Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs’ka polìtehnìka”. 2004. Pp. 244–247. Lviv.
Banaś M. Theoretical analysis and investigations of properties on non-grain suspensions used in design and exploitation of lamella sedimentation tanks. AGH. Kraków 2013.
Różycki S., Banaś M.: Exergy analysis of cavitation pretreatment of sludge. E3S Web of Conferences. ISSN 2267-1242. 2018 vol. 49. s. 9–10

Informacje dodatkowe:

.