Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka współczesna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-202-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Nizioł Jacek (niziol@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wprowadzenie do zagadnień fizyki współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w technologii i badaniu materiałów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę w zakresie fizyki współczesnej przydatną do rozwiązywania zadań z inżynierii wytwarzania. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i internetu oraz korzystać z nich. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi dokonywać analizy zjawisk fizycznych, dostrzega związki fizyki z techniką. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Potrafi przeprowadzić obliczenia prowadzące do rozwiązania postawionego problemu. Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę stałego pogłębiania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej, ze względu na jej ścisły związek z techniką współczesną. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie fizyki współczesnej przydatną do rozwiązywania zadań z inżynierii wytwarzania. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i internetu oraz korzystać z nich. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonywać analizy zjawisk fizycznych, dostrzega związki fizyki z techniką. + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić obliczenia prowadzące do rozwiązania postawionego problemu. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę stałego pogłębiania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej, ze względu na jej ścisły związek z techniką współczesną. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Ramowy plan wykładu:
1. Teoria względności.
2. Elementy mechaniki kwantowej A.
3. Elementy mechaniki kwantowej B
4. Elementy fizyki materii skondensowanej.
5. Wybrane metody badania materii.
6. Lasery. Elementy fizyki subatomowej.
7. Elektronika organiczna.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

 • Obliczanie długości fal de Broglie’a
 • Rozwiązywanie równania Schroedingera w prostych przypadkach.
 • Oszacowanie niektórych wielkości fizycznych w ramach statystyk kwantowych.
 • Dyskusja ogólnych własciwości światła laserowego, analiza cech światła generowanego przez różne rodzaje laserów.
 • Obliczenia niektórych właściwości materii skondensowanej na gruncie teorii kwantowej.
 • Obliczenia parametrów rozpadu materiałów radioaktywnych, szacowanie energii mozliwych do uzyskania w reakcjach jądrowych.
 • Szacowanie wieku i rozmiarów Wszechświata z dostępnych danych obserwacyjnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego, skorygowana na podstawie obeecności na wykładach i aktywności na ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Opanowanie materiału z fizyki klasycznej, analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa w zakresie obowiązującym na AGH

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. P.A. Tipler, R.A. Llewellyn “Fizyka współczesna”, PWN 2011
2. J.Massalski, “Fizyka dla inżynierów” tom 2 (Fizyka współczesna), WNT 2013 (i wydania wcześniejsze).
3. E.Skrzypczak, Z. Szefliński “Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych”, PWN 2018
4. H.Haken, H.Ch. Wolf “Atomy i kwanty : wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej”, PWN 2002
5. Ta-Pei Cheng, “Relativity, Gravitation and Cosmology: A Basic Introduction”, Oxford University Press, 2010
6. B.Ziętek, “Optoelektronika”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
7. Shuichiro Ogawa, “Organic Electronics Materials and Devices”, Springer 2015

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak