Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy i urządzenia neutralizacji produktów spalania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-206-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Dostarczenie studentowi wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu urządzeń i technologii stosowanych do ochrony atmosfery przed gazowymi produktami spalania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu systematyki i właściwości podstawowych zanieczyszczeń gazowych atmosfery MBM2A_W17, MBM2A_W14 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu aktualnie obowiązującego systemu prawnego w zakresie emisji niebezpiecznych gazów. MBM2A_W17, MBM2A_W14 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 Posiada specjalistyczna wiedzę w zakresie nowoczensych technologii usuwania tlenków siarki i tlenków azotu ze spalin MBM2A_W17 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W004 Posiada specjalistyczną wiedze w zakresie technologii katalitycznych, współspalania i problemów emisji freonów dioksyn i CO2 MBM2A_W17, MBM2A_W14 Egzamin,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykonac obliczenia inżynierskie w zakresie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze. MBM2A_U14, MBM2A_U09, MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U05 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi wykonać bilans emitowanych zanieczyszczeń gazowych z zakładu. MBM2A_U14, MBM2A_U09, MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U05 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Zna i potrafi wykorzystać aktualny stan prawny w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. MBM2A_U14, MBM2A_U09, MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U05 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Zna i potrafi wykorzystać wybrane technologie usuwania tlenków siarki i azotu ze spalin MBM2A_U14, MBM2A_U09, MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U05 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U005 Zna i umie wykorzystać technologie katalityczne, współspalanie i inne nowoczesne techologie usuwania szkodliwych gazów ze spalin. MBM2A_U14, MBM2A_U09, MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U05 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość w zakresie bieżąco dostępnych technicznych środków redukcji i unieszkodliwiania gazowych zanieczyszczeń powietrza. MBM2A_K02, MBM2A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Odczuwa potrzebę (i posiada umiejętności) ciągłego poznawania nowych technologii służących zapobieganiu lub ograniczaniu emisji szkodliwych gazów do atmosfery. MBM2A_K02, MBM2A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu systematyki i właściwości podstawowych zanieczyszczeń gazowych atmosfery + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu aktualnie obowiązującego systemu prawnego w zakresie emisji niebezpiecznych gazów. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada specjalistyczna wiedzę w zakresie nowoczensych technologii usuwania tlenków siarki i tlenków azotu ze spalin + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada specjalistyczną wiedze w zakresie technologii katalitycznych, współspalania i problemów emisji freonów dioksyn i CO2 + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonac obliczenia inżynierskie w zakresie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać bilans emitowanych zanieczyszczeń gazowych z zakładu. - - + - - - - - - - -
M_U003 Zna i potrafi wykorzystać aktualny stan prawny w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. - - + - - - - - - - -
M_U004 Zna i potrafi wykorzystać wybrane technologie usuwania tlenków siarki i azotu ze spalin - - + - - - - - - - -
M_U005 Zna i umie wykorzystać technologie katalityczne, współspalanie i inne nowoczesne techologie usuwania szkodliwych gazów ze spalin. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość w zakresie bieżąco dostępnych technicznych środków redukcji i unieszkodliwiania gazowych zanieczyszczeń powietrza. + - + - - - - - - - -
M_K002 Odczuwa potrzebę (i posiada umiejętności) ciągłego poznawania nowych technologii służących zapobieganiu lub ograniczaniu emisji szkodliwych gazów do atmosfery. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 godz
Przygotowanie do zajęć 26 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
 1. Atmosfera – stan naturalny i podstawowe zanieczyszczenia. Przegląd i charakterystyka..
 2. Źródła i charakterystyka zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych.
 3. Stan prawny w zakresie emisji szkodliwych i niebezpiecznych gazów do atmosfery.
 4. Usuwanie tlenków siarki. Metody wapniowe odpadowe, bezodpadowe i regeneracyjne.
 5. Metody adsorbcyjne i wybrane inne techniki desulfuryzacji.
 6. Usuwanie tlenków azotu.
 7. Metody termiczne.
 8. Metody katalityczne.
 9. Inne metody unieszkodliwiania przemysłowych gazów odlotowych.
 10. Zagadnienia emisji CO2.
 11. Problemy emisji freonów i dioksyn.
Ćwiczenia laboratoryjne (26h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie treści z ćwiczeń oraz indywidualnego projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z kolokwium, ćwiczeń i indywidualnego projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości należy uzupełnić na następnych zajęciach lub w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Alloway B.J., Ayers B. C.: „Chemiczne podstawy zanieczyszczeń środowiska”. PWN 1999
Janka R.: Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. PWN. Warszawa 2016
Konieczyński J.: Oczyszczanie gazów odlotowych. Wyd. Politechnika Śląska, Gliwice, 1993.
Kuropka J.: Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych. Procesy podstawowe. Politechnika Wrocławska 1988.
Kuropka J.: Obliczenia, tabele, materiały pomocnicze. Politechnika Wrocławska,1989.
Kuropka J.: Urządzenia i technologie. Politechnika Wrocławska, 1991.
Kucowski J.; Landyn D.; Przekwas M.: Energetyka a ochrona środowiska. WNT, W-wa, 1993.
Warych J.: Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych. WNT – Warszawa, 1994.
Warych J.: „Procesy oczyszczania gazów”. Wyd PW. Warszawa 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Problematyka niskiej emisji zanieczyszczeń na przykładzie kotłowni ogrodniczych małej mocy w warunkach Polski — Low emission issue on the example of a small power garden boiler in Polish conditions / Włodzimierz P. KOWALSKI, Bartłomiej HILGER, Marian BANAŚ // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2013 R. 52 nr 3, s. 196–197. — Bibliogr. s. 197, Streszcz., Summ.
Project management of carbon dioxide produced during operation of low power boiler in small town in central Europe / M. BANAŚ, B. HILGER // Vìsnik Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs`ka polìtehnìka” / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal’nij unìversitet “L’vìvs’ka polìtehnìka” ; ISSN 0321-0499. Komp’ûternì sistemi proektuvannâ : teorìâ ì praktika. — 2012 no. 747, s. 8–13. — Bibliogr. s. 13
Projekt zagospodarowania dwutlenku węgla powstającego przy eksploatacji elektrowni małej mocy w Polsce — [Project management of carbon dioxide produced during operation of low-power plant in Poland] / Bartłomiej HILGER, Włodzimierz KOWALSKI // W: Dla miasta i środowiska : Problemy unieszkodliwiania odpadów : X konferencja : 26 listopada 2012, Warszawa : materiały konferencyjne. — [Warszawa : s. n.], 2012. — Opis wg okł.. — S. 224–227. — Bibliogr. s. 226–227

Informacje dodatkowe:

-