Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przygotowanie pracy dyplomowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-304-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student uzyskuje odpowiednie efekty uczenia się poprzez napisanie pracy dyplomowej magisterskiej -
pod kierunkiem swojego promotora (opiekuna).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student poszerza wiedzę z zakresu obejmującego tematykę pracy dyplomowej. MBM2A_W06, MBM2A_W16, MBM2A_W02, MBM2A_W13, MBM2A_W15, MBM2A_W12, MBM2A_W07, MBM2A_W03, MBM2A_W11, MBM2A_W04, MBM2A_W09 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student zdobywa umiejętność planowania i realizacji oraz dokumentowania badań i obliczeń. MBM2A_U11, MBM2A_U07, MBM2A_U13, MBM2A_U02, MBM2A_U16, MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U05, MBM2A_U09 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 Student zdobywa umiejętności samodzielnego rozwiązywania zagadnień będących przedmiotem pracy dyplomowej. MBM2A_U13, MBM2A_U02, MBM2A_U18, MBM2A_U21, MBM2A_U20, MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U05, MBM2A_U03 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Przekonanie o konieczności realizacji i promowania prac o charakterze naukowo-technicznym w społeczeństwie. MBM2A_K05, MBM2A_K02, MBM2A_K03 Praca dyplomowa
M_K002 Posiada kompetencje w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji oraz podejmowania decyzji w obszarze szeroko pojętych problemów inżynierii mechanicznej MBM2A_K01, MBM2A_K03 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student poszerza wiedzę z zakresu obejmującego tematykę pracy dyplomowej. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student zdobywa umiejętność planowania i realizacji oraz dokumentowania badań i obliczeń. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student zdobywa umiejętności samodzielnego rozwiązywania zagadnień będących przedmiotem pracy dyplomowej. - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Przekonanie o konieczności realizacji i promowania prac o charakterze naukowo-technicznym w społeczeństwie. - - - - - - - - - + -
M_K002 Posiada kompetencje w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji oraz podejmowania decyzji w obszarze szeroko pojętych problemów inżynierii mechanicznej - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 555 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 150 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 300 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 100 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (150h):

- Konsultacje z opiekunem pracy dotyczące koncepcji i zakresu pracy, budowy modeli obliczeniowych, planowania pomiarów i obliczeń.
- Konsultacje szczegółowe w czasie wykonywania zadań związanych z realizacją pracy dyplomowej.

Magisterska praca dyplomowa powinna cechować się oryginalnością prezentowanego zadania. Dokumentacja pracy powinna się składać z:
- Części początkowej – obejmującej stronę tytułową dokumentacji, oświadczenie o samodzielnym wykonaniu, recenzje, ew. podziękowania, spis treści.
- Wstępu – stanowiącego krótkie (2-3 stronicowe) wprowadzenie i uzasadnienie wyboru tematu pracy.
- Celu i zakresu pracy.
- Części analitycznej – będącej wprowadzeniem w problematykę, analizą źródeł literaturowych z zakresu badanego zagadnienia, przeglądem możliwych rozwiązań, ich zalet i wad w kontekście postawionego problemu oraz przegląd i uzasadnienie wyboru narzędzi (np. pomiarowych, programistycznych) wykorzystywanych podczas realizacji pracy.
- Części syntetycznej – stanowiącej opis przyjętych rozwiązań oraz uzasadnienie ich wyboru.
- Części weryfikacyjnej – opisującej metodykę i ocenę poprawności przyjętego rozwiązania oraz zestawienie ilościowe najważniejszych rezultatów wraz z wnioskami.
- Zakończenia (podsumowanie, wnioski) – będącego krótkim podsumowaniem realizacji pracy i rozwiązywanego problemu badawczego. Zakończenie powinno zawierać: prezentację wniosków, odniesienie do poszczególnych rozdziałów pracy a także wskazanie na ewentualne rekomendowane kierunki dalszych prac nad podjętym zagadnieniem badawczym.
- Bibliografii – zawierającej zbiór wszystkich cytowanych publikacji w kolejności cytowania w formacie opisanym w rozdziale.
- Załączników – będących zbiorem materiałów, do których autor odwołuje się w pracy, a które z uwagi na ich obszerność zakłóciłyby przejrzystość wywodu (zdjęcia, specyfikacje oprogramowania i przyrządów pomiarowych, dokładne obliczenia, dane źródłowe, instrukcje instalacji i uruchomienia oprogramowania itp.).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Rejestracja pracy dyplomowej jest możliwa po spełnieniu wymagań zawartych w Regulaminie Studiów AGH

Zasady udziału w zajęciach:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny pracy dokonuje promotor i recenzent

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wszystkie informacje zawarte są w Regulaminie Studiów AGH

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczone z wynikiem pozytywnym wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obejmuje pozycje z zakresu związanego z tematem pracy dyplomowej i jest ustalana w ramach konsultacji z opiekunem pracy.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Proces dyplomowania, którego elementem jest wykonanie pracy dyplomowej,
jest opisany w Regulaminie Studiów AGH oraz w odpowiednich Uchwałach Rady Wydziału IMiR
(dostęp na stronie www.imir.agh.edu.pl).