Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka dyplomowa lub udział w pracach badawczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-305-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wojciechowski Jerzy (jwojcie@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Praktyka dyplomowa powinna pozwolić na zebranie informacji, danych oraz przeprowadzenie niezbędnych eksperymentów i pomiarów koniecznych do przygotowania pracy magisterskiej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę o celach i zasadach funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, biur projektowych, ośrodków badawczych i laboratoriów. MBM2A_W06, MBM2A_W16, MBM2A_W10, MBM2A_W02, MBM2A_W13, MBM2A_W15, MBM2A_W12, MBM2A_W14, MBM2A_W09 Praca wykonana w ramach praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zaplanować realizację złożonego zadania i wykorzystać zdobyte informacje w swojej pracy dyplomowej z poszanowaniem prawa. MBM2A_U26, MBM2A_U14, MBM2A_U10, MBM2A_U06, MBM2A_U04, MBM2A_U05, MBM2A_U24 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 Potrafi zaprojektować i rozwiązać złożone zadanie inżynierskie, przeprowadzić niezbędne eksperymenty i badania, przeanalizować uzyskane wyniki i ocenić ich przydatność do realizacji pracy (dyplomowej). MBM2A_U11, MBM2A_U17, MBM2A_U25, MBM2A_U26, MBM2A_U14, MBM2A_U12, MBM2A_U10, MBM2A_U15, MBM2A_U20, MBM2A_U06, MBM2A_U24 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest kompetentny w zakresie ustalania priorytetów niezbędnych do realizacji złożonego zadania projektowego lub badawczego. MBM2A_K03, MBM2A_K02, MBM2A_K01 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Praca dyplomowa
M_K002 Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań lub wykonania zleconego projektu inżynierskiego, a także potrafi współpracować z zespołami ludzi celem uzyskania pożądanych wyników realizowanego zadania MBM2A_K06, MBM2A_K07 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o celach i zasadach funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, biur projektowych, ośrodków badawczych i laboratoriów. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaplanować realizację złożonego zadania i wykorzystać zdobyte informacje w swojej pracy dyplomowej z poszanowaniem prawa. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować i rozwiązać złożone zadanie inżynierskie, przeprowadzić niezbędne eksperymenty i badania, przeanalizować uzyskane wyniki i ocenić ich przydatność do realizacji pracy (dyplomowej). - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest kompetentny w zakresie ustalania priorytetów niezbędnych do realizacji złożonego zadania projektowego lub badawczego. - - - - - - - - - - -
M_K002 Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań lub wykonania zleconego projektu inżynierskiego, a także potrafi współpracować z zespołami ludzi celem uzyskania pożądanych wyników realizowanego zadania - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Praktyka dyplomowa zaliczana jest przez opiekuna na podstawie sprawozdania z praktyki (prezentacja materiałów i danych uzyskanych w czasie jej realizacji. Opinia opiekuna praktyk z zakładu, w którym praktyka była realizowana.

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową ustala opiekun pracy dyplomowej na podstawie:
- oświadczenia o realizacji praktyki, wystawionego przez opiekuna ze strony zakładu, w którym student odbył praktykę, lub
- opisu zrealizowanych badań przeprowadzonych w laboratorium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

brak możliwości wyrównania zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Miejsce odbycia praktyki (zakład pracy lub laboratorium uczelni) ustalają wspólnie: opiekun praktyki i student (dyplomant).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Praktyka jest realizowana w pierwszych 4 tygodniach ostatniego semestru studiów.
Dokumenty związane z podpisaniem umowy z zakładem pracy należy przygotować odpowiednio wcześniej – informacje i druki na stronie wydziału.