Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo energetyczne. Rynek energii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-306-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pytko Paweł (pawel.pytko@wp.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Tematyka przedmiotu dotyczy istotnego dla gospodarki zagadnienia, jakim jest prawo energetyczne i funkcjonowanie rynku energii w Polsce. Cena energii, jej dostępność i niezawodność dostaw, warunki konkurencji na rynku (w sferze produkcji energii, jej przesyłu, dystrybucji i handlu), ale także zagadnienia ochrony środowiska, roli i znaczenia innowacji i nowych technologii w pożądanych zmianach struktury bilansów energetycznych, będą przedmiotem prezentacji, omówień i studium przypadków.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat prawa energetycznego i funkcjonowania rynku energii w Polsce. MBM2A_W13, MBM2A_W14 Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi prawidłowo posługiwać się takimi terminami jak: przesył, dystrybucja, obrót, sieci przesyłowe, przedsiębiorstwo energetyczne, przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, regulacja, bezpieczeństwo energetyczne, taryfa, biogaz rolniczy, operator systemu przesyłowego, operator systemu dystrybucyjnego. MBM2A_U09, MBM2A_U06, MBM2A_U08 Udział w dyskusji
M_U002 Student zna zasady opracowywania polityki energetycznej państwa. MBM2A_U09, MBM2A_U06, MBM2A_U08 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych MBM2A_K02, MBM2A_K08 Studium przypadków
M_K002 Student potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy MBM2A_K04 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat prawa energetycznego i funkcjonowania rynku energii w Polsce. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prawidłowo posługiwać się takimi terminami jak: przesył, dystrybucja, obrót, sieci przesyłowe, przedsiębiorstwo energetyczne, przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, regulacja, bezpieczeństwo energetyczne, taryfa, biogaz rolniczy, operator systemu przesyłowego, operator systemu dystrybucyjnego. + - - - - + - - - - -
M_U002 Student zna zasady opracowywania polityki energetycznej państwa. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych + - - - - + - - - - -
M_K002 Student potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Prawo energetyczne Przepisy ogólne, podstawowa terminologia.
 2. Historyczny rozwój rynku energii. Zasady jednolitego rynku energii
 3. 3. Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Rynek, środowisko, bezpieczeństwo energetyczne
 4. Rynek energii elektrycznej w Polsce . Handel energią elektryczną.
 5. Giełda energii. Taryfy i ceny na rynku energii elektrycznej.
 6. Rynek energii ze źródeł odnawialnych; produkcja, formy wspierania, regulacja rynku (certyfikaty)
 7. Regulacja rynku hurtowego w Polsce. Ryzyko na rynku energii.
 8. Efektywność energetyczna
 9. Handel uprawnieniami do emisji CO2– konsekwencje dla funkcjonowania rynku energii
 10. Rynek gazu w Polsce: charakterystyka, organizacja, struktura, regulacja, transakcje, zasada TPA
 11. Rynek polskiego ciepłownictwa: charakterystyka, struktura, taryfowanie, regulacja, prywatyzacja, zasada TPA
 12. Rynek mocy w Polsce.
 13. Liberalizacja rynku energii a nowe inwestycje. Innowacje i nowe technologie
 14. Program rozwoju energetycznego Polski na tle tendencji światowych
Zajęcia seminaryjne (14h):
Prezentacja na temat funkcjonowania rynku energii i paliw

Charakterystyka popytu i podaży. Struktura funkcjonalna i podmiotowa rynku. Segmenty rynku hurtowego. Funkcjonowanie i regulacja segmentu rynku energii ze źródeł odnawialnych i energii pochodzącej ze źródeł skojarzonych (Kogeneracji). Podmioty i instrumenty regulacji rynku. Funkcje Urzędu Regulacji Energetyki. Formuły regulacji cen energii i usług dystrybucyjnych. Pakiet klimatyczno-energetyczny a strategie inwestycyjne. Dyrektywy Komisji Europejskiej dot. Energetyki. Handel emisjami. Funkcjonowanie Towarowej Giełdy Energii. Zmiana sprzedawcy energii.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Prezentacja, dyskusja, studium przypadku.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena zaliczenia OZ = ocena z prezentacji seminaryjnej

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia są obowiązkowe.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa OK = OZ

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne konsultacje z prowadzącym moduł.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Jaki model rynku energii? – praca zbiorowa pod red. Marka Okólskiego, Biblioteka Regulatora, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa, grudzień 2001 r.
2. Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora energetycznego, red. A. Szablewski, INE PAN, „Monografie” 2000, nr 11.
3. A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz, B. Zaleski: Regulacja energetyki w Polsce, wyd. A. Marszałek, Warszawa-Toruń 2000 r.
4. Ciepłownictwo – stan, taryfowanie, problemy, Biblioteka Regulatora, Urząd Regulacji Energetyki, W-wa, grudzień 2002 r.
5. P. Jasiński, T. Skoczny, G. Yarrow: Konkurencja a regulacja w energetyce, Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1995 r.
6. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późn. zmianami.
7. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak