Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-309-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Pytko Paweł (pawel.pytko@wp.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest poznanie i zrozumienie zależności rządzących przepływem masy i energii cieplnej, zrozumienie procesów zachodzących w systemach ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, nabycie umiejętności określania założeń obliczeniowych do doboru elementów i urządzeń instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacji, umiejętność projektowania i eksploatacji c.o., wentylacji i klimatyzacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 student ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki konieczną do analizowania i rozwiązywania zagadnień z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji MBM2A_W17, MBM2A_W02 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Projekt
M_W002 student ma wiedzę z zakresu termodynamiki do analizy procesów wymiany ciepła i masy oraz żródeł wytwarzania energii MBM2A_W17 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 student posiada wiedzę o zasadach działania i potrafi opisać zjawiska i procesy zachodzące w urządzeniach stosowanych w systemach wentylacji, klimatyzacji i technice grzewczej MBM2A_W03, MBM2A_W02 Kolokwium
M_W004 student posiada wiedzę o wpływie technologii oraz maszyn i urządzeń stosowanych w technice grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej na środowisko MBM2A_W14 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 student potrafi stosować wiedzę z zakresu termodynamiki do opisu i analizy procesów wymiany ciepła i masy oraz spalania paliw i wytwarzania energii ze żródeł niekonwencjonalnych dla celów wentylacji klimatyzacji i ogrzewania MBM2A_U02, MBM2A_U01 Kolokwium,
Projekt
M_U002 student potrafi opisać i ocenić działanie, zweryfikować błędy projektowe i eksploatacyjne oraz wybrać najlepsze rozwiązania w zakresie systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania MBM2A_U12, MBM2A_U10 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie techniki związanej z wentylacją, klimatyzacją, ogrzewnictwem i ciepłownictwem MBM2A_K02, MBM2A_K01, MBM2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_K002 student jest przygotowany do działalności twórczej w zakresie projektowania nowych instalacji a także diagnostyki i modernizowania systemów istniejących MBM2A_K02, MBM2A_K01, MBM2A_K04 Kolokwium,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 student ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki konieczną do analizowania i rozwiązywania zagadnień z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji + - - + - - - - - - -
M_W002 student ma wiedzę z zakresu termodynamiki do analizy procesów wymiany ciepła i masy oraz żródeł wytwarzania energii + - - - - - - - - - -
M_W003 student posiada wiedzę o zasadach działania i potrafi opisać zjawiska i procesy zachodzące w urządzeniach stosowanych w systemach wentylacji, klimatyzacji i technice grzewczej + - - - - - - - - - -
M_W004 student posiada wiedzę o wpływie technologii oraz maszyn i urządzeń stosowanych w technice grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej na środowisko + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student potrafi stosować wiedzę z zakresu termodynamiki do opisu i analizy procesów wymiany ciepła i masy oraz spalania paliw i wytwarzania energii ze żródeł niekonwencjonalnych dla celów wentylacji klimatyzacji i ogrzewania - - - + - - - - - - -
M_U002 student potrafi opisać i ocenić działanie, zweryfikować błędy projektowe i eksploatacyjne oraz wybrać najlepsze rozwiązania w zakresie systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie techniki związanej z wentylacją, klimatyzacją, ogrzewnictwem i ciepłownictwem - - - + - - - - - - -
M_K002 student jest przygotowany do działalności twórczej w zakresie projektowania nowych instalacji a także diagnostyki i modernizowania systemów istniejących - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Rola i wspólczesne zadania wentylacji i klimatyzacji

  Wymagania jakości powietrza. Bilanse zanieczyszczeń, wilgoci i ciepła. Komfort cieplny. Rozkład strumieni powietrza. Wyznaczanie wymaganej ilości powietrza wentylacyjnego.

 2. Systemy wentylacji i klimatyzacji

  Rodzaje wentylacji naturalnej, mechanicznej, ogólnej i miejscowej. Wentylacja przemysłowa. Kryteria wyboru odpowiedniego systemu. Związek wentylacji i klimatyzacji z ogrzewaniem.

 3. Zasady projektowania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

  Projektowanie sieci przewodów powietrznych. Dobór elementów i urządzeń. Ograniczanie emisji i tłumienie hałasu. Regulacja sieci.

 4. Optymalizacja zużycia energii w układach wentylacji i klimatyzacji

  Zużycie ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Odzysk energii. Recyrkulacja. Regeneracja i rekuperacja ciepła w układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 5. Badania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

  Badania odbiorcze i kontrolne. Optymalizacja kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

 6. Bilansowanie mocy cieplnej

  Zapotrzebowanie na energię cieplną dla różnych obiektów. Określenie mocy cieplnej dla celów grzewczych, wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń i budynków. Algorytmy bilansowania ciepła. Wyznaczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło oraz projektowego obciążenia cieplnego. Analiza sposobów ograniczania zużycia i strat ciepła.

 7. Systemy grzewcze

  Systemy grzewcze indywidualne i zcentralizowane. Wybór systemu grzewczego. Kryteria wyboru rodzaju żródła ciepła i rodzaju paliwa. Dobór komina. Niekonwencjonalne żródła ciepła. Równoległa praca różnych żródeł ciepła.

 8. Systemy ciepłej wody użytkowej

  Wybór systemu i bilansowanie zapotrzebowania na ciepło. Projektowanie sieci. Dobór i wymiarowanie elementów układu. Opomiarowanie i armatura regulacyjna. Możliwości oszczędzania ciepła w systemach cwu.

 9. Systemy ciepłownicze

  Ogrzewanie zdalaczynne. Zcentralizowane żródła ciepła. Elektrociepłownie. Możliwości wykorzystania pomp ciepła w elektrociepłowniach lokalnych. Opłacalność budowy elektrociepłowni różnej wielkości w zależności od struktury zapotrzebowania na ciepło.

 10. Sieci cieplne

  Zasady przesyłu i regulacji sieci cieplnych. Elementy i urządzenia systemów ciepłowniczych. Akumulacja ciepła w sieciach ciepłowniczych. Dobór i obliczenia akumulatorów ciepła.

 11. Węzły cieplne

  Podstawy projektowania węzłów cieplnych i małych kotłowni. Regulacja jakościowa i ilościowa w układach przesyłu ciepła. Wymienniki ciepła. Urządzenia i elementy zabezpieczeń układów grzewczych.

 12. Odbiorniki ciepła

  Podstawy projektowania instalacji wewnętrznych centalnego ogrzewania. Wybór rodzaju grzejnika i przewodów do rozprowadzania ciepła. Zasady doboru wielkości grzejników i armatury regulacyjnej oraz elementów sterowania odbioru ciepła w zależności od zmienności okresowego zapotrzebowania na ciepło.

 13. Współczesne możliwości oszczędzania energii w ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji

  Kryterium oszczędności energii przy optymalizacji doboru elementów składowych systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Ocena możliwości wykorzystania ciepła odpadowego skroplin, wody i spalin. Podstawy audytu energetycznego w ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji.

Ćwiczenia projektowe (14h):
 1. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego

  Zebranie i usystematyzowanie podstawowych danych dotyczących rozpatrywanego obiektu. Obliczenia bilansowe zanieczyszczeń, wilgoci i ciepła. Wyznaczenie wymaganej ilości powietrza wentylacyjnego.

 2. Projekt systemu wentylacji naturalnej grawitacyjnej

  Weryfikacja danych i wybór elementów systemu. Wyznaczenie ciśnienia czynnego. Obliczenie oporów przepływu. Obliczenie wydajności wentylacji grawitacyjnej.

 3. Projekt systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

  Zebranie danych o obiekcie. Wybór rodzaju sieci rozprowadzenia powietrza.Wstępny wybór elementów i urządzeń instalacji. Ustalenie prędkości, przekrojów i obliczenie oporów przepływu. Wyrównoważenie hydrauliczne sieci. Dobór wentylatora.

 4. Projekt klimatyzacji wybranego obiektu

  Zebranie danych. Wybór sposobu klimatyzacji. Bilans ciepła i wilgoci. Obliczenie mocy chłodniczej. Wybór i konfiguracja urządzeń systemu z różnych form katalogów i baz danych producentów.

 5. Projekt systemu centralnego ogrzewania małego budynku

  Zebranie danych. Wybór sposobu i systemu ogrzewania. Obliczenie projektowego obciążenia cieplnego. Dobór rodzaju i wielkości grzejników. Dobór rodzaju, materiałow, elementów i parametrów sieci rozprowadzenia ciepła. Obliczenia hydrauliczne. Wybór rodzaju żródła ciepła i wyznaczenie wymaganej jego mocy. Dobór armatury zabezpieczającej. Dobór pompy.

 6. Projekt małego systemu produkcji ciepłej wody użytkowej

  Zebranie danych. Obliczenie zapotrzebowania na cwu. Wybór rodzaju systemu. Dobór rodzaju urządzeń i armatury. Wybór rodzaju sieci. Wybór materiałow. Wymiarowanie sieci. Wyznaczenie parametrów żródła ciepła i wariantowo pojemności zasobnika cwu. Dobór pomp.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena zaliczenia OZ = 0,1 AS + 0,1 PZ + 0,4 OP + 0,4 KZ ,
gdzie : AS – aktywność na zajęciach i odpowiedzi ustne, PZ – praca zespołowa, OP – ocena projektu, KZ – kolokwium zaliczeniowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa OK = OZ

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidulane konsultacje z prowadzącym moduł.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Malicki M.:Wentylacja i klimatyzacja. PWN, W-wa,1980
2. Lipska B., Nawrocki W.: Podstawy projektowania wentylacji – Przykłady. Wyd. Pol.Śl, Gliwice, 1997
3. Jones W.P.: Klimatyzacja. Arkady, W-wa,2001
4. Nantka M.B.: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Wyd.Pol.Śl, Gliwice, 2006
5. Koczyk H. i inni: Ogrzewnictwo praktyczne. Systherm, Poznań, 2005
6. Kwiatkowski J., Cholewa L.: Centralne ogrzewanie. Arkady, W-wa,1980
7. Wiśniewski S.: Wymiana ciepła. WNT, W-wa, 2000
8. Czasopisma branżowe

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1/ Experimental study of flow induced by rotating axial paddle wheels / Paweł PYTKO // W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2016. — (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska) ; (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 7). — ISBN: 978-83-938602-3-4. — S. 59–68. — Bibliogr. s. 68,
2/ Optymalizacja projektowania pomp małej mocy z wykorzystaniem MES — [Optimization of low power pump design with the use of FEM] / Paweł PYTKO, Bartosz Szkobel // W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2017. — (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska ; 9) ; (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska). — ISBN: 978-83-938602-1-0. — S. 67–89. — Bibliogr. s. 89

Informacje dodatkowe:

Brak