Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Energetyka a społeczeństwo (aspekty socjologiczne)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-314-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wojciechowski Jerzy (jwojcie@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Związki społeczeństwa z sektorem energetycznym. Interakcja społeczeństwo – energia. Koncepcje zrównoważonego rozwoju energetyki. Różnorodność kultur energetycznych. Socjologia energetyki, Kształtowanie i badanie opinii publicznej w zakresie energetyki. Stosunek społeczeństwa do różnych kultur i technik energetycznych. Konflikty pomiędzy władzami i inwestorami a społeczeństwem.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę o zasadach działania i sposobie opisu matematycznego zjawisk termodynamicznych w procesach energetycznych Zna problematykę dotyczącą procesów energetycznych oraz maszyn i urządzeń energetycznych MBM2A_W06, MBM2A_W14, MBM2A_W04 Wynik testu zaliczeniowego,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania i eksploatacji maszyn cieplnych. Ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowania ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowania w konstruowaniu maszyn cieplnych i urządzeń energetycznych. MBM2A_W13, MBM2A_W14 Udział w dyskusji,
Referat,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zidentyfikować procesy termodynamiczne występujące w maszynach cieplnych i procesach technologicznych. MBM2A_U06, MBM2A_U04 Wynik testu zaliczeniowego,
Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie termodynamiki i jej stosowania do opisu procesów i parametrów pracy maszyn energetycznych MBM2A_K02, MBM2A_K05, MBM2A_K06 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Jest przygotowany do działalności twórczej w działach projektowych różnych przedsiębiorstw związanych z projektowaniem i wytwarzaniem maszyn i urządzeń energetycznych MBM2A_K02, MBM2A_K07, MBM2A_K05 Udział w dyskusji,
Referat,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o zasadach działania i sposobie opisu matematycznego zjawisk termodynamicznych w procesach energetycznych Zna problematykę dotyczącą procesów energetycznych oraz maszyn i urządzeń energetycznych + - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania i eksploatacji maszyn cieplnych. Ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowania ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowania w konstruowaniu maszyn cieplnych i urządzeń energetycznych. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zidentyfikować procesy termodynamiczne występujące w maszynach cieplnych i procesach technologicznych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie termodynamiki i jej stosowania do opisu procesów i parametrów pracy maszyn energetycznych + - - - - + - - - - -
M_K002 Jest przygotowany do działalności twórczej w działach projektowych różnych przedsiębiorstw związanych z projektowaniem i wytwarzaniem maszyn i urządzeń energetycznych + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

1. Socjologia. Podstawowe pojęcia. Społeczny charakter nauki, techniki, przemysłu. – 1h
2. Rozwój zrównoważony. Cele współczesnej energetyki. – 1h
3. System energetyczny; kultury energetyczne, dekarbonizacja gospodarki.- 2 h
4. Socjologia energii; współczesne teorie energetyczne. – 2 h
5. Pojęcie opinii publicznej; badanie opinii publicznej w zakresie energetyki. Manipulowanie opinia publiczną.- 2 h
6. Społeczne aspekty zmiany kultury energetycznej. Edukacja energetyczna społeczeństwa.- 2 h
7. Stosunek społeczeństw do wyzwań współczesnego świata.- 2 h
8. Protesty społeczne przeciw inwestycjom energetycznym.- 2 h
Kolokwium z wykładów

Zajęcia seminaryjne (14h):

Demokracja energetyczna – społeczeństwo jako prosument energii elektrycznej. Społeczeństwo obywatelskie jako główny podmiot produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Energetyka obywatelska oparta na źródłach odnawialnych a społeczeństwo obywatelskie. Potencjał energetyki obywatelskiej. Wpływ opinii publicznej na decyzje energetyczne polityków. Stosunek społeczeństw do paliw kopalnych. Stosunek społeczeństw do energetyki jądrowej. Stosunek społeczeństw do energetyki odnawialnej. Protesty społeczne przeciw inwestycjom energetycznym – syndrom NIMBY. Globalne ocieplenie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Podczas zajęć seminaryjnych studenci przedstawiają opracowane zagadnienia w postaci referatu lub prezentacji multimedialnej, Aktywnie uczestniczą w dyskusji przez zadawanie pytań prelegentom lub prezentując własne opinie i poglądy.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia seminaryjne zaliczane są na podstawie wygłoszonego referatu i prezentacji oraz aktywności na zajęciach seminaryjnych. Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach. Terminem podstawowym uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w semestrze.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do zajęć są zobowiązani do samodzielnego przygotowania zagadnień z zaproponowanego przez prowadzącego tematu i przedstawienia ich w postaci referatu lub prezentacji oraz aktywnego udziału w dyskusji.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,20 oceny z kolokwium z wykładów + 0,80 oceny z ćwiczeń seminaryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczone moduły specjalnościowe.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Łucki Z., Misiak W.: Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne. PWN, Warszawa 2011.
2. Hrynkiewicz A.: Energia. Wyzwanie XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
3. Hrynkiewicz A.: Program polskiej energetyki na tle zrównoważonego rozwoju Świata. Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków 2005.
4. Szwed D., Maciejewska B., Demokracja energetyczna, Zielony Instytut, Warszawa 2014.
5. Rogall H.: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010
6. Zacher L. W.: Nauka – Technika – Społeczeństwo. Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne Wydawnictwo: Poltext, Warszawa 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

1. Kolokwium zaliczeniowe z wykładów w postaci pytań otwartych lub testu.
2. Ocena pozytywna z kolokwium jest przy sumarycznej ilości punktów równej 51%.
3. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub korzystanie z niedozwolonych materiałów na kolokwium skutkuje oceną niedostateczną i brakiem zaliczenia przedmiotu.
4 Przy wyznaczaniu oceny końcowej brane są pod uwagę oceny niedostateczne (2,0) z wszystkich, niezdanych terminów kolokwium.
5. Terminem podstawowym uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w semestrze.
6. Student ma prawo do jednego terminu poprawkowego, w zasadniczej części sesji, w celu uzyskania zaliczenia.
7. Uzyskanie zaliczenia w terminie poprawkowym powinno być nie później, jak do końca podstawowej części sesji egzaminacyjnej.