Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie w energetyce (koncepcje, zasoby, strategie, struktury, ekonomika - koszty, ceny energii)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-317-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wojciechowski Jerzy (jwojcie@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Uwarunkowania społeczno – ekonomiczne, prawne, ekologiczne i technologiczne determinujące zarządzanie firmą energetyczną. Znaczenie informacji o stanie i kierunkach rozwoju konwencjonalnych technologii wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz o alternatywnych technologiach konwersji OZE. Nowe rynki energii i usług energetycznych. Analiza możliwości rynku, prognozowania zapotrzebowania na energię, ocena techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania przedsiębiorstw energetycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę potrzebną do przeprowadzenia analizy i oceny efektywności energetycznej i ekonomicznej w procesach energetycznych. MBM2A_W17, MBM2A_W14, MBM2A_W16, MBM2A_W15 Wynik testu zaliczeniowego,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień eksploatacji systemów energetycznych, wyznaczania parametrów i wskaźników ekonomicznych. MBM2A_W06, MBM2A_W05, MBM2A_W09, MBM2A_W13 Wynik testu zaliczeniowego,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Potrafi wyznaczyć podstawowe współczynniki i wskaźniki potrzebne do analizy, planowania i podejmowania decyzji technicznych i ekonomicznych. MBM2A_U08, MBM2A_U01, MBM2A_U05, MBM2A_U09, MBM2A_U06 Wynik testu zaliczeniowego,
Referat,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zidentyfikować parametry i przyjąć założenia potrzebne do wykonania analiz, oceny oraz prognozowania efektów energetycznych i ekonomicznych układów energetycznych. MBM2A_U07, MBM2A_U08, MBM2A_U01, MBM2A_U05, MBM2A_U09, MBM2A_U06 Wynik testu zaliczeniowego,
Referat,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie wprowadzania nowych technologii energetycznych oraz metod oceny technicznej i ekonomicznej. MBM2A_K04, MBM2A_K02, MBM2A_K01 Referat,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Jest przygotowany do krytycznej analizy oraz podejmowania decyzji w odniesieniu do procesów energetycznych i energochłonnych technologii. MBM2A_K03, MBM2A_K05, MBM2A_K06, MBM2A_K01 Referat,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę potrzebną do przeprowadzenia analizy i oceny efektywności energetycznej i ekonomicznej w procesach energetycznych. + - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień eksploatacji systemów energetycznych, wyznaczania parametrów i wskaźników ekonomicznych. + - - - - + - - - - -
M_W003 Potrafi wyznaczyć podstawowe współczynniki i wskaźniki potrzebne do analizy, planowania i podejmowania decyzji technicznych i ekonomicznych. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zidentyfikować parametry i przyjąć założenia potrzebne do wykonania analiz, oceny oraz prognozowania efektów energetycznych i ekonomicznych układów energetycznych. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie wprowadzania nowych technologii energetycznych oraz metod oceny technicznej i ekonomicznej. + - - - - + - - - - -
M_K002 Jest przygotowany do krytycznej analizy oraz podejmowania decyzji w odniesieniu do procesów energetycznych i energochłonnych technologii. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Rynek energii w Polsce. Kierunki polskiej polityki energetycznej. – 1 h
2. Metody prognozowania zapotrzebowania na energię. Zintegrowane podejście prognozowania zapotrzebowania na energie elektryczną. – 2 h
3. Koncepcja i metody planowania rozwoju elektroenergetyki. – 1 h
4. Metody oceny ekonomicznej projektów i przedsięwzięć inwestycyjnych.- 2 h
5. Ekonomiczna ocena projektów energetycznych. Koszty cyklu życia i jego ocena. – 2 h
6. Nowe koncepcje planowania rozwoju. Zagadnienia ekonomiczne i ekologiczne a kierunki zmian w ciepłownictwie. – 2 h
7. Zagadnienia ekonomiczne w odnawialnych zasobach energii.- 1 h
8. Ryzyko techniczne. Elementy zarządzania ryzykiem. 2 h
9. Zakład energetyczny w ekosystemie. 2 h
Kolokwium z wykładów

Zajęcia seminaryjne (15h):

Koszty zewnętrzne i koszty społeczne w energetyce konwencjonalnej. Koszty zewnętrzne i koszty społeczne OZE. Udział sektora energetycznego w wytwarzaniu dochodu narodowego. Wpływ stopy procentowej na wielkość inwestycji i opłacalność w energetyce. Analiza finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych. Aspekty ekonomiczne rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Model funkcjonalny zarządzania składnikami majątkowymi. Zastosowanie analizy ryzyka w poszczególnych fazach cyklu życia.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Podczas zajęć seminaryjnych studenci przedstawiają opracowane zagadnienia w postaci referatu lub prezentacji multimedialnej, Aktywnie uczestniczą w dyskusji przez zadawanie pytań prelegentom lub prezentując własne opinie i poglądy.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia seminaryjne zaliczane są na podstawie wygłoszonego referatu i prezentacji oraz aktywności na zajęciach seminaryjnych. Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do zajęć są zobowiązani do samodzielnego przygotowania zagadnień z zaproponowanego przez prowadzącego tematu i przedstawienia ich w postaci referatu lub prezentacji oraz aktywnego udziału w dyskusji.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,20 oceny z kolokwium z wykładów + 0,80 oceny z zajęć seminaryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczone moduły specjalnościowe.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chochowski A., Krawiec F. (red): Zarządzanie w energetyce. Difin, Warszawa 2008
2. Hrynkiewicz A.: Energia. Wyzwanie XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2002.
3. Jeleń K., Cała M. (red): Zarys stanu i perspektywy energetyki polskiej. Wydawnictwo AGH, Kraków 2012.
4. Rusin A.: Awaryjność, niezawodność i ryzyko techniczne w energetyce cieplnej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
5. Gulski E., Smit J., Maksymiuk J.: Zarządzanie zasobami sieci elektroenergetycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
6. Chrószcz B., Hansel J.: Analiza i ocena ryzyka zawodowego. Wydawnictwo AGH, Kraków 2011.
7. Paska J.: Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

1. Kolokwium zaliczeniowe z wykładów w postaci pytań otwartych lub testu.
2. Ocena pozytywna z kolokwium jest przy sumarycznej ilości punktów równej 51%.
3. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub korzystanie z niedozwolonych materiałów na kolokwium skutkuje oceną niedostateczną i brakiem zaliczenia przedmiotu.
4 Przy wyznaczaniu oceny końcowej brane są pod uwagę oceny niedostateczne (2,0) z wszystkich, niezdanych terminów kolokwium.
5. Terminem podstawowym uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w semestrze.
6. Student ma prawo do jednego terminu poprawkowego, w zasadniczej części sesji, w celu uzyskania zaliczenia.
7. Uzyskanie zaliczenia w terminie poprawkowym powinno być nie później, jak do końca podstawowej części sesji egzaminacyjnej.