Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny do przeróbki odpadów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-319-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Różycki Sławomir (srozycki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł uczy zasad opracowywania linii technologicznych do przeróbki odpadów oraz rozwija umiejętności potrzebne do komputerowego projektowania maszyn.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu przeróbki uciążliwych odpadów produkcyjnych w celu przygotowania ich do zagospodarowania MBM2A_W17, MBM2A_W14 Kolokwium
M_W002 Ma zasób wiadomości potrzebnych do projektowania linii technologicznych oraz maszyn do przeróbki odpadów MBM2A_W17, MBM2A_W13 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie ocenić przydatność metod przeróbki odpadów produkcyjnych i wybrać najkorzystniejszą dla określonego przypadku MBM2A_U06, MBM2A_U05, MBM2A_U14 Projekt
M_U002 Umie opracować koncepcję linii technologicznej do przerobu odpadów i dobrać lub zaprojektować odpowiednie maszyny MBM2A_U19, MBM2A_U02, MBM2A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi przekazywać informacje o zagrożeniach wynikających z niewłaściwej gospodarki odpadami MBM2A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Jest przygotowany do pracy w zespole powołanym do rozwiązywania problemów w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn oraz systemów służących do przeróbki odpadów produkcyjnych MBM2A_K01, MBM2A_K06 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu przeróbki uciążliwych odpadów produkcyjnych w celu przygotowania ich do zagospodarowania + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma zasób wiadomości potrzebnych do projektowania linii technologicznych oraz maszyn do przeróbki odpadów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie ocenić przydatność metod przeróbki odpadów produkcyjnych i wybrać najkorzystniejszą dla określonego przypadku - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie opracować koncepcję linii technologicznej do przerobu odpadów i dobrać lub zaprojektować odpowiednie maszyny - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi przekazywać informacje o zagrożeniach wynikających z niewłaściwej gospodarki odpadami - - - + - - - - - - -
M_K002 Jest przygotowany do pracy w zespole powołanym do rozwiązywania problemów w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn oraz systemów służących do przeróbki odpadów produkcyjnych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 24 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

W01 Wprowadzenie w problematykę zajęć, podział i charakterystyka materiałów odpadowych.
W02 Odpady produkcyjne w Polsce – skala problemu.
W03 Ogólna charakterystyka maszyn wchodzących w skład linii do przerobu odpadów.
W04 Przykłady węzłów technologicznych do rozdrabniania odpadów.
W05 Przykłady linii technologicznych do brykietowania odpadów.
W06 Linie technologiczne do wytwarzania stałych paliw kompozytowych z udziałem odpadów.
W07 Przegląd konstrukcji maszyn do rozdrabniania materiałów ziarnistych oraz włóknistych.
W08 Analiza porównawcza metod scalania materiałów pylistych oraz drobnoziarnistych, maszyny do granulacji nawarstwiającej.
W09 Maszyny do brykietowania pylistych oraz drobnoziarnistych odpadów.
W10 Modelowanie matematyczne procesu brykietowania materiału drobnoziarnistego w prasie walcowej.
W11 Symulacja komputerowa procesu brykietowania wybranego odpadu w prasie walcowej.
W12 Maszyny do granulacji ciśnieniowej pylistych oraz drobnoziarnistych odpadów.
W13 Możliwości zagospodarowania odpadów składowanych na hałdach hutniczych.
W14 Maszyny wspomagające rozbiórkę hałdy i przeróbkę znajdujących się na niej odpadów.

Ćwiczenia projektowe (14h):

Projekt zespołowy:

 • opracowanie koncepcji linii technologicznej do produkcji paliw kompozytowych z odpadów przemysłowych,
 • dobór maszyn i urządzeń w oparciu o ich charakterystyki,
 • opracowanie wizualizacji przestrzennej systemu przeróbki mechanicznej odpadów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest czynny udział w zajęciach projektowych, terminowe oddanie poprawnie wykonanego projektu oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego.
Student ma prawo do przystąpienia do dodatkowego kolokwium zaliczeniowego, które może zostać zorganizowane w trakcie sesji egzaminacyjnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,6 ocena z kolokwium zaliczeniowego + 0,4 ocena z ćwiczeń projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie zaległości następuje poprzez przygotowanie i zaliczenie indywidulnego opracowania na temat i w zakresie ustalonym z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

znajomość podstaw konstrukcji maszyn, wiedza z zakresu projektowania maszyn technologicznych i transportowych, umiejętność projektowania wspomaganego komputerowo

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Piecuch T., Dąbrowski J.: Procesy i urządzenia w przeróbce odpadów przemysłowych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2016.
Christensen T.: Solid Waste Technology and Management, John Wiley & Sons, 2010
Wandrasz J., Wandrasz A.: Paliwa formowane – biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych, Wydawnictwo Seidel Przywecki Sp. z o.o., 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kowalski W., Różycki S.: The possibilities of using wastes to liquid fuel production, 18th Conference on Environment and mineral processing, Pt. 1, Ostrava 2014
Hryniewicz M., Dzik T., Czerski G.: Biomass compaction with low quality coals as a way of its preparation for the gasification proces, Development of coal, biomass and wastes gasification technologies with particular interest in chemical sequestration of CO2 : a monograph, Kraków 2012
Różycki S.: Zastosowanie metod opartych na procesie quasi-pirolizy do unieszkodliwiania i odzysku odpadów, Odpady i Środowisko, R. 11 nr 2, 2010
Bembenek M., Hryniewicz M.: Badania i opracowanie metody doboru układu zagęszczania prasy walcowej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010
Hryniewicz M.: Metoda doboru pras walcowych oraz opracowania założeń do ich modernizacji lub konstrukcji, Zeszyty Naukowe AGH, Rozprawy i Monografie 58, Kraków 1997

Informacje dodatkowe:

-