Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Odnawialne źródła energii w budownictwie zeroenergetycznym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-320-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Szczotka Krzysztof (szczotka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wybrane zagadnienia dotyczące charakterystyki oraz projektowania systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach zeroenergetycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie maszyn i urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budownictwie zeroenergetycznym. MBM2A_W17, MBM2A_W14 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę projektową w zakresie budownictwa zeroenergetycznego. MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrze posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi, właściwymi do realizacji zadań inżynierskich. MBM2A_U04, MBM2A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie skutki działalności inżynierskiej w projektowaniu budownictwa energooszczędnego i systemów energetyki odnawialnej oraz ich wpływu na środowisko MBM2A_K07 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie maszyn i urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budownictwie zeroenergetycznym. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę projektową w zakresie budownictwa zeroenergetycznego. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrze posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi, właściwymi do realizacji zadań inżynierskich. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie skutki działalności inżynierskiej w projektowaniu budownictwa energooszczędnego i systemów energetyki odnawialnej oraz ich wpływu na środowisko + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
Tematyka wykładów

1. Aspekty prawne i wytyczne dla budownictwa XXI wieku – 2 godz.
2. Podstawy teoretyczne i praktyczne rozwiązań budownictwa energooszczędnego, pasywnego i zeroenergetycznego – fizyka budowli, technika cieplna – 4 godz.
3. Metodologia wyznaczania projektowego obciążenia cieplnego budynków różnego typu i przeznaczenia – 4 godz.
4. Systemy i urządzenia wykorzystujące odnawialne zasoby energii stosowane w efektywnym energetycznie budownictwie – 4 godz.

Ćwiczenia projektowe (14h):
Tematyka ćwiczeń projektowych

1. Komputerowe wspomaganie projektowania budownictwa efektywnego energetycznie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w systemach HVAC, C.O. i C.W.U. – 10 godz.
2. Projektowane i dobór systemów oraz urządzeń odnawialnych dla zeroenergetycznego budownictwa – 6 godz.
3. Analiza energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna kompletnego projektu budynku z odnawialnymi źródłami energii w celu maksymalizacji efektywności pracy systemu – 4 godz.
4. Audyting energetyczny budownictwa energooszczędnego – 4 godz.
5. Seminarium zaliczeniowe – wygłoszenie prezentacji indywidualnych – 2 godz.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład z przedmiotu nie jest obowiązkowy natomiast na każdych zajęciach sprawdzana będzie lista obecności, która pozwoli na premiowanie studentów biorących czynny udział w tych zajęciach.
Ćwiczenia projektowe są obowiązkowe, na każdych sprawdzana będzie lista. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Wszystkie braki związane z dodatkowymi nieobecnościami oraz uzupełnienia pozwalające uzyskanie zaliczenia z modułu są indywidualnie ustalane z prowadzącym. Zaliczenie w I. terminie otrzymują do końca zajęć w danym semestrze studenci, którzy wypełnili wszystkie obowiązki wynikające z syllabusa dla przedmiotu. Możliwy jest jeden termin poprawkowy, ustalany indywidualnie z prowadzącym przedmiot tylko w części podstawowej sesji egzaminacyjnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obejmuje ocenę z wykonanego projektu z ćwiczeń projektowych oraz dodatkowe podwyższenie oceny za dodatkowy czynny udział w wykładach z przedmiotu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wszystkie braki związane z dodatkowymi nieobecnościami oraz uzupełnienia pozwalające uzyskanie zaliczenia z modułu są indywidualnie ustalane z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zimny J.: Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym. 2010
2. Klugmann – Radziemska E.: Odnawialne źródła energii: przykłady obliczeniowe. 2007
3. Lewandowski W.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. 2007
4. Stefańczyk B. i in.: Budownictwo ogólne – poradnik 5 tomów. 2005
5. Mirowski A.: Podręcznik dobrych praktyk w zakresie doboru i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz likwidacji niskiej emisji : poradnik doradcy technicznego inwestora. 2015
6. Albers J., Dommel R. i in.: Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów. 2007
7. Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.R.: Kompendium wiedzy. Ogrzewanie, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. 2008-2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Jacek Zimny, Piotr Michalak, Krzysztof Szczotka, Tomasz Fiszer, Badania zużycia ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym i sali gimnastycznej, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; 2013, nr 1, s. 12–14

Jacek Zimny, Krzysztof Szczotka, Ecological heating system of a school building : design, implementation and operation, Environment Protection Engineering, 2012 vol. 38 no. 2, s. 141–150

Zimny Jacek, Michalak Piotr, Szczotka Krzysztof, Ecological school building heating using a hybrid heating system: heat pump and gas boiler : the concept, implementation, operation. Polish Journal of Environmental Studies, 2011 vol. 20 no. 4A, s. 351–355.

Jacek Zimny, Piotr Michalak, Krzysztof Szczotka, Instalacja ogrzewcza z pompą ciepła i kotłem gazowym : ocena energetyczna przedsięwzięcia za pomocą pakietu RETScreen®. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. 2010 t. 41 nr 4, s. 127–129.

Jacek Zimny, Piotr Michalak, Krzysztof Szczotka, Ocena energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna przedsięwzięcia termomodernizacyjnego za pomocą pakietu RETScreen®. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; 2009 R. 40 nr 9, s. 17–20.

Jacek Zimny, Krzysztof Szczotka, Pompa ciepła i kocioł gazowy – koncepcja, wykonanie, eksploatacja : ekologiczne ogrzewanie budynku szkolnego z wykorzystaniem hybrydowego systemu grzewczego. Energia i Budynek. 2012 R. 6 nr 5, s. 44–48

Jacek Zimny, Piotr Michalak, Krzysztof Szczotka, Zapotrzebowanie na c.w.u w budynku szkolnym : porównanie założeń obliczeniowych i rzeczywistego zużycia, Rynek Instalacyjny, 2010, nr 11, s. 42–43.

Informacje dodatkowe:

-