Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Transport energii i mediów energetycznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-325-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wojciechowski Jerzy (jwojcie@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Klasyfikacja rurociągów. Przepływ mediów energetycznych w rurociągach. Miejscowe i liniowe straty hydrauliczne. Charakterystyki przepływu układów rurociągów połączonych. Zasady projektowania sieci cieplnych. Ocena strat w sieciach cieplnych. Kompensacja wydłużeń przewodów sieci cieplnej Rurociągi
Gazociągi. Określenie przepustowości gazociągów. Wybrane zagadnienie techniczno – ekonomiczne i środowiskowe eksploatacji rurociągów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę o sposobach opisu matematycznego zjawisk transportu energii i mediów energetycznych MBM2A_W17, MBM2A_W05 Wynik testu zaliczeniowego,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania i eksploatacji rurociągów. MBM2A_W06, MBM2A_W05, MBM2A_W09 Wynik testu zaliczeniowego,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Ma wiedzę potrzebną do przeprowadzenia analizy i oceny wyników badań i pomiarów parametrów pracy układów transportu energii i mediów energetycznych. MBM2A_W06, MBM2A_W17, MBM2A_W09 Wynik testu zaliczeniowego,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie wyznaczyć podstawowe wielkości i charakterystyki układów transportu energii i mediów energetycznych. MBM2A_U13, MBM2A_U19, MBM2A_U01, MBM2A_U09, MBM2A_U03 Wynik testu zaliczeniowego,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi zidentyfikować parametry i przyjąć założenia potrzebne do obliczeń projektowych i eksploatacyjnych układów transportu energii i mediów energetycznych. MBM2A_U17, MBM2A_U02, MBM2A_U01, MBM2A_U12 Wynik testu zaliczeniowego,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie transportu energii i mediów energetycznych. MBM2A_K02, MBM2A_K01, MBM2A_K03 Wynik testu zaliczeniowego,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Jest przygotowany do działalności twórczej w działach projektowych różnych przedsiębiorstw związanych z projektowaniem, budową i eksploatacje rurociągów energetycznych. MBM2A_K01, MBM2A_K06
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o sposobach opisu matematycznego zjawisk transportu energii i mediów energetycznych + + - - - - - - - - -
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania i eksploatacji rurociągów. + + - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę potrzebną do przeprowadzenia analizy i oceny wyników badań i pomiarów parametrów pracy układów transportu energii i mediów energetycznych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie wyznaczyć podstawowe wielkości i charakterystyki układów transportu energii i mediów energetycznych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zidentyfikować parametry i przyjąć założenia potrzebne do obliczeń projektowych i eksploatacyjnych układów transportu energii i mediów energetycznych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie transportu energii i mediów energetycznych. + + - - - - - - - - -
M_K002 Jest przygotowany do działalności twórczej w działach projektowych różnych przedsiębiorstw związanych z projektowaniem, budową i eksploatacje rurociągów energetycznych. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

1. Rurociągi. Klasyfikacja rurociągów.
2. Przepływ mediów energetycznych w rurociągach. Miejscowe i liniowe straty hydrauliczne. – 2h
3. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowych i cieplnych. Charakterystyki przepływu układów rurociągów połączonych. – 2h
4. Sieci cieplne wodne i parowe. Zasady projektowania sieci cieplnych. Określenie parametrów nośników ciepła. Ocena strat w sieciach cieplnych. – 2h
5. Kompensacja wydłużeń przewodów sieci cieplnej – 2h
6. Rurociągi dalekiego zasięgu. Wybrane zagadnienia dotyczące projektowania rurociągów dalekiego zasięgu. Rurociągi podmorskie. – 2h
7. Gazociągi. Określenie przepustowości gazociągów. – 2h
8. Wybrane zagadnienie techniczno – ekonomiczne i środowiskowe eksploatacji rurociągów. – 2h
Kolokwium zaliczeniowe z wykładów.

Ćwiczenia audytoryjne (14h):

1. Obliczanie miejscowych i liniowych strat hydraulicznych w rurociągach. – 2 h
2. Analityczne obliczanie hydrauliczne układów zasilających. Wykreślne obliczanie hydrauliczne układów zasilających. – 2 h
3. Obliczanie hydrauliczne systemów zaopatrzenia w wodę. – 2 h
4. Obliczenia sieci cieplnych; obliczenia średnic przewodów, ciśnień w węzłowych punktach sieci cieplnej, strat cieplnych, wydłużeń termicznych rurociągu – 2 h
5. Obliczanie przepustowości gazociągów. – 2 h
6. Wymiarowanie rurociągów naftowych wg metody stanów granicznych. – 2 h
7. Dobór średnicy ekonomicznie uzasadnionej. – 2 h

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia audytoryjne zaliczone na podstawie kolokwium. Wysokość zaliczenia jest średnią z ocen z kolokwium, może uwzględniać oceny za aktywność na zajęciach. W czasie semestru sposób poprawy niezaliczonych kolokwiów i liczbę podejść ustala prowadzący zajęcia. Terminem podstawowym uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w semestrze. Student ma prawo do jednego terminu poprawkowego, w zasadniczej części sesji, w celu uzyskania zaliczenia; Odpisywanie na kolokwium – ściągi, rozmowy, itp. – skutkuje oceną 2,0 z zajęć i niezaliczeniem ćwiczeń audytoryjnych. Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach. Nieobecność na kolokwium powinna być usprawiedliwiona na pierwszych zajęciach po kolokwium. Przy braku usprawiedliwienia, nieobecność jest traktowana jak celowy unik i zaliczenie kolokwium odbywa się tak jak przy ocenie niedostatecznej. Przy braku zaliczenia w terminie podstawowym, przy obliczaniu wysokości zaliczenia w terminach poprawkowych uwzględniane są oceny niedostateczne (2,0).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,60 oceny z kolokwium z wykładów + 0,40 oceny z ćwiczeń audytoryjnych

Przy wyznaczaniu oceny końcowej brane są pod uwagę oceny niedostateczne (2,0) z wszystkich, niezaliczonych kolokwiów z wykładu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia audytoryjne: dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach. Nieobecność na kolokwium powinna być usprawiedliwiona na pierwszych zajęciach po kolokwium. Przy braku usprawiedliwienia, nieobecność jest traktowana jak celowy unik i zaliczenie kolokwium odbywa się tak jak przy ocenie niedostatecznej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

zaliczony kurs termodynamiki, mechaniki płynów; znajomość teorii maszyn cieplnych oraz przepływowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mielcarzewicz E. W.: Obliczanie systemów zaopatrzenia w wodę. Arkady, Warszawa 2000.
Krygier K.: Sieci ciepłownicze. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
Górecki J.: Sieci cieplne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
Foit H.: Indywidualne węzły cieplne. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
Malinowski P.: Modelowanie hydrotermiczne i optymalizacja systemów zaopatrzenia w ciepło. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wojciechowski J., Kwaśniewski J., Śmieja M.: Zastosowanie adaptacyjnego systemu neuro rozmytego do identyfikacji modelu diagnostycznego rurociągów. Mechanika Tom 18, zeszyt 4. 1999 509-518,.
Wojciechowski J., Ptak J., Rusinek J.: Prognozowanie zachowań sieci przeciwpożarowej w KWK „Piast” z wykorzystaniem programu komputerowego. PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, AGH – Katedra Górnictwa Podziemnego; Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2005 Informatyka w Przemyśle Wydobywczym, Seria wydawnicza nr 29, Kraków 2005. s.169 – 180.
Wojciechowski J., Ptak J., Mikoś M., Wojciechowski M.: Hydrauliczne obliczenia sieci wodociągowej wspomagane programem komputerowym. Gospodarka Wodna, 6/2005. 254 – 258.
Wojciechowski J., Ptak J., Mikoś M., Wojciechowski M.: Model matematyczny sieci przeciwpożarowej kopalni podziemnej. Maszyny Górnicze 1/2005. 8 – 11
Wojciechowski J. Mikoś M., Ptak J.: Zastosowanie modelowania matematycznego do komputerowych obliczeń systemu głównego odwadniania kopalni. Pompy, Pompownie nr 1 (120) luty 2006 s. 26 – 30
Wojciechowski J., Rożenek Z.: Modelowanie matematyczne przeciwpożarowej sieci kopalni podziemnej z możliwością ciągłego monitorowania i sterowania jej pracą. Materiały Konferencyjne: TUR Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Kraków 2011. s. 252-260

Informacje dodatkowe:

1. Kolokwium zaliczeniowe z wykładów obejmuje zagadnienia omówione na wykładach.
2. Kolokwium może mieć formę pytań otwartych lub być w postaci testu pojedynczego wyboru.
3. Pytanie są punktowane. Ocena pozytywna z kolokwium z wykładów jest przy sumarycznej ilości punktów równej 51%.
4. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub korzystanie z niedozwolonych materiałów na zaliczeniach skutkuje oceną niedostateczną i brakiem zaliczenia przedmiotu.
5. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub korzystanie z niedozwolonych materiałów na kolokwium zaliczeniowym z wykładów skutkuje oceną niedostateczną, utratą terminów poprawkowych i brakiem zaliczenia z przedmiotu.
6. Przy wyznaczaniu oceny końcowej brane są pod uwagę oceny niedostateczne (2,0) z wszystkich, niezdanych terminów kolokwium zaliczeniowego z wykładów.
7. Terminem podstawowym uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w semestrze.
8. Student ma prawo do jednego terminu poprawkowego, w zasadniczej części sesji, w celu uzyskania zaliczenia.
9. W czasie semestru sposób poprawy (niezaliczonych kolokwiów) i liczbę podejść ustala prowadzący zajęcia.
10. Uzyskanie zaliczenia w terminie poprawkowym powinno być nie później, jak do końca podstawowej części sesji egzaminacyjnej.
11. Przy braku zaliczenia do końca zajęć w semestrze do wirtualnego dziekanatu jest wpisywana ocena 2,0 w pierwszym terminie, przy braku zaliczenia do końca pierwszego tygodnia sesji – ocena 2,0 w drugim terminie, przy braku zaliczenia do końca podstawowej części sesji – ocena 2,0 w trzecim terminie.
12. Przy otrzymaniu oceny 2,0 w pierwszym terminie zaliczania ćwiczenia, przy poprawie student może otrzymać tylko 3,0.
13. Przy ocenie pozytywnej, ale niesatysfakcjonującej, student ma prawo do poprawy na wyższą ocenę – tylko jedno podejście przed zakończeniem zajęć w semestrze (szczegóły ustala prowadzący ćwiczenia).
14. Brak zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych w terminie podstawowym (2,0) jest uwzględniany do wartości zaliczenia w terminach poprawkowych.