Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie projektami w ekoenergetyce
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-327-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Mięso Rafał (mieso@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wyznaczenie celów w projektach. Struktura systemu zarządzania z integracją informatyczną. Zdobywanie umiejętności prowadzenia projektów z zakresu ekoenergetyki. Określanie priorytetów przy realizacji zadań. Wiedza z zakresu funkcji i znaczenia celów w zarządzaniu projektami. Właściwe planowanie projektów wraz z weryfikacją i kontrolą projektów. Modele zarządzania projektami oraz cykle projektu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metody wyznaczania celów zawodowych i osobistych oraz techniki motywowania do ich osiągnięcia. MBM2A_W15 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna strukturę systemu produkcyjnego, wraz z integracją logistyczną i informatyczną oraz posiada wiedzę dotyczącą zarządzania procesami i prowadzenia działalności gospodarczej MBM2A_U25 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student stosuje wiedzę z zakresu podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania MBM2A_W03 Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W004 Student stosuje wiedzę z zakresu podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania MBM2A_U05 Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student ma umiejętności zarządzania, w tym zarządzania jakością, i zna podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej MBM2A_U14, MBM2A_W13, MBM2A_U20 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania MBM2A_U02 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role MBM2A_K02, MBM2A_K06 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metody wyznaczania celów zawodowych i osobistych oraz techniki motywowania do ich osiągnięcia. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna strukturę systemu produkcyjnego, wraz z integracją logistyczną i informatyczną oraz posiada wiedzę dotyczącą zarządzania procesami i prowadzenia działalności gospodarczej + - - - - - - - - - -
M_W003 Student stosuje wiedzę z zakresu podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania + - - - - - - - - - -
M_W004 Student stosuje wiedzę z zakresu podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętności zarządzania, w tym zarządzania jakością, i zna podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Omówienie zarządzania projektami jako dziedziny wiedzy. Specyfika zarządzania projektem – tymczasowość, cykl życia projektu. Jak zaplanować, jak zrealizować, jak zakończyć z sukcesem projekt. Rola Kierownika Projektu – obowiązki i wyzwania. Konieczność zarządzania ryzykiem i zmianami. Standardy zarządzania projektami i ich charakterystyka. Projekty jako przedsięwzięcia realizowane w otoczeniu technologii. Przykłady projektów. Zasady obowiązujące przy podejmowaniu decyzji związanej z realizowanym projektem.

Ćwiczenia projektowe (14h):

Realizacja przykładowego projektu, praca w zespole pod kierunkiem wybranego kierownika projektu. Organizacja pracy zespołu przy zadanym projekcie. Wykonanie projektu wraz z jego prezentacją. Organizowanie przykładowej struktury systemu produkcyjnego, wraz z integracją logistyczną i informatyczną oraz przygotowanie do zarządzania procesami i prowadzenia działalności gospodarczej. Przykłady podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania na podstawie wydanego tematu przez prowadzącego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Na zajęciach projektowych podstawą jest prezentacja ustna projektu prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania w trakcie prezentacji i omawiania projektów, a także dyskusja studentów nad przedstawionymi problemami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie prezentacji projektu, dyskusji nad projektem, W przypadku nieobecności na zajęciach zaliczeniowych student zobowiązany jest do prezentacji projektu w wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia terminie w sesji poprawkowej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z programem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem.W trakcie ćwiczeń projektowych prezentacja projektu i dyskusji nad projektem.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika z prezentacji projektu, dyskusji nad projektem oraz zaliczenia kolowkium sprawdzającego podstawową wiedzę zdobytą na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli student w uzasadnionych przypadkach był nieobecny na dwóch zajęciach możliwość odrobienia zajęć ustalane jest indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych zasad projektowania układów mechanicznych oraz procesów technologicznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kapusta M.: Zarządzanie projektami Krok po kroku, Wydawnictwo Edgard 2015, 256s.
Wirkus M.: Zarządzanie projektami i procesami, Wydwnictwo Difin 2013, 425s.
Starecki T.: Zarządzanie projektami dla inżynierów, Wydawnictwo BTC 2014, 136s.
Harper-SmithP., Derry S.: Zarządzanie projektami prosta droga do sukcesu Wydwnictwo MT Biznes 2012, 2000s.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak