Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pompy Ciepła
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-328-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Szczotka Krzysztof (szczotka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zakres przedmiotu obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podstaw termodynamicznych, energetycznych i konstrukcyjnych sprężarkowych pomp ciepła różnych typów. Wykłady obejmują swą
tematyką zagadnienia teoretyczne, które uzupełnione będą wiedzą i umiejętnościami z zakresu
projektowania tych systemów w module zajęć ćwiczeń projektowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie maszyn i urządzeń wykorzystujących zasoby geotermalne MBM2A_W14 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrze posługiwać się graficzną dokumentację techniczną maszyn i urządzeń oraz innymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, właściwymi do realizacji zadań inżynierskich MBM2A_U25, MBM2A_U19 Projekt
M_U002 Potrafi ocenić przydatność nowych osiągnięć konstrukcyjnych i technologicznych w systemach pomp ciepła MBM2A_U01, MBM2A_U23 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie skutki działalności inżynierskiej w projektowaniu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz ich wpływu na środowisko MBM2A_K02, MBM2A_K07 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie maszyn i urządzeń wykorzystujących zasoby geotermalne + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrze posługiwać się graficzną dokumentację techniczną maszyn i urządzeń oraz innymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, właściwymi do realizacji zadań inżynierskich + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić przydatność nowych osiągnięć konstrukcyjnych i technologicznych w systemach pomp ciepła - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie skutki działalności inżynierskiej w projektowaniu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz ich wpływu na środowisko + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
Pompy ciepła – wykład

1. Odnawialne zasoby i źródła energii w świecie, Europie i Polsce – wykorzystanie zasobów, technologie – 2 godz.
2. Rodzaje i technologie stosowanych pomp ciepła – 4 godz.
3. Podstawy termodynamiczne i energetyczne pracy układów technologicznych pomp ciepła – 4 godz.
4. Hybrydowe układy pracy pomp ciepła z innymi źródłami odnawialnymi i konwencjonalnymi – 2 godz.
5. Komputerowe wspomaganie projektowania systemów wykorzystujących pompy ciepła – 2 godz.

Ćwiczenia projektowe (14h):
Pompy ciepła – ćwiczenia projektowe

1. Projektowane komputerowe systemów i instalacji z pompami ciepła różnych typów – 4 godz.
2. Badania modelowe sprężarkowej pompy ciepła typu powietrze-woda – 4 godz.
3. Modelowanie ekonomiczne i energetyczne pracy pomp ciepła – 4 godz.
4. Seminarium zaliczeniowe – wygłoszenie prezentacji indywidualnych – 2 godz.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład z przedmiotu nie jest obowiązkowy natomiast na każdych zajęciach sprawdzana będzie lista
obecności, która pozwoli na premiowanie studentów biorących czynny udział w tych zajęciach. Zaliczenie polega na zdaniu egzaminu/kolokwium zaliczeniowego z zakresu zagadnień omawianych na poszczególnych wykładach.
Ćwiczenia projektowe są obowiązkowe, na każdych sprawdzana będzie lista. Dopuszczalne są 2
nieobecności. Wszystkie braki związane z dodatkowymi nieobecnościami oraz uzupełnienia pozwalające
uzyskanie zaliczenia z modułu są indywidualnie ustalane z prowadzącym. Zaliczenie w I. terminie
otrzymują do końca zajęć w danym semestrze studenci, którzy wypełnili wszystkie obowiązki
wynikające z syllabusa dla przedmiotu. Możliwy jest jeden termin poprawkowy, ustalany indywidualnie z
prowadzącym przedmiot tylko w części podstawowej sesji egzaminacyjnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obejmuje ocenę z egzaminu/kolokwium zaliczeniowego oraz samodzielnie wykonanego projektu z ćwiczeń projektowych oraz dodatkowe podwyższenie oceny za czynny udział w wykładach z przedmiotu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wszystkie braki związane z dodatkowymi nieobecnościami oraz uzupełnienia pozwalające uzyskanie
zaliczenia z modułu są indywidualnie ustalane z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zimny J.: Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym. 2010
2. Klugmann – Radziemska E.: Odnawialne źródła energii: przykłady obliczeniowe. 2007
3. Lewandowski W.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. 2007
4. Stefańczyk B. i in.: Budownictwo ogólne – poradnik 5 tomów. 2005
5. Mirowski A.: Podręcznik dobrych praktyk w zakresie doboru i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz likwidacji niskiej emisji : poradnik doradcy technicznego inwestora. 2015
6. Albers J., Dommel R. i in.: Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów. 2007
7. Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.R.: Kompendium wiedzy. Ogrzewanie, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. 2008-2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Ocena energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna przedsięwzięcia termomodernizacyjnego za pomocą
pakietu RETScreen® — Energy, ecological and economic evaluation of thermo-modernising project with RETScreen® package / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK, Krzysztof SZCZOTKA // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja
2. Instalacja ogrzewcza z pompą ciepła i kotłem gazowym : ocena energetyczna przedsięwzięcia za pomocą pakietu RETScreen® — Heating installation with heating pump and gas boiler : energy assessment of the system by using RETScreen® package / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK, Krzysztof SZCZOTKA // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja
3. Ecological school building heating using a hybrid heating system: heat pump and gas boiler : the concept, implementation, operation / ZIMNY Jacek, MICHALAK Piotr, SZCZOTKA Krzysztof // Polish Journal of Environmental Studies
4. The energy efficiency of a school building hybrid heating system with a heat pump : a case study — Efektywność energetyczna hybrydowego systemu ogrzewania budynku szkolnego z pompą ciepła : studium przypadku / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK, Krzysztof SZCZOTKA // Rynek Energii
5. Polish heat pump market between 2000 and 2013: European background, current state and development prospects / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK, Krzysztof SZCZOTKA // Renewable and Sustainable Energy Reviews

Informacje dodatkowe:

-