Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia wybranych elementów maszyn
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-106-KW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Jabłoński Wojciech (wjab@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student po zaliczeniu modułu ma wiedzę z zakresu projektowania procesów technologicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu projektowania procesów technologicznych obróbki dla elementów wytwarzanych w różnych typach produkcji MBM2A_W09 Wykonanie projektu
M_W002 Ma wiedzę z zakresu podstawowych metod obróbki cieplnej i cieplnochemicznej stosowanych w procesach technologicznych typowych części maszyn i jej miejsca w procesie MBM2A_W09 Wykonanie projektu
M_W003 Ma ogólną wiedzę z zakresu mechanizacji i automatyzacji procesów technologicznych oraz stosowanych środkach w procesach wytwarzania i montażu MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W004 Ma wiedzę z zakresu programowania obrabiarek CNC. MBM2A_W02 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wybrać półfabrykat oraz określić założenia do projektu półwyrobów kutych i odlewanych MBM2A_U05 Wykonanie projektu
M_U002 Umie określić przyczyny błędów powstających w procesach technologicznych różnych części maszyn oraz zna zasady im zapobiegania MBM2A_U13 Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Potrafi opracować proces technologiczny obróbki części oraz określić techniczną normę czasu pracy dla operacji obróbkowej MBM2A_U05 Wykonanie projektu
M_U004 Umie wygenerować program sterujący na obrabiakę CNC MBM2A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość posiadanej wiedzy i konieczności jej pogłębiania MBM2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Rozumie potrzebę projektowania optymalnych procesów technologicznych z uwzględnieniem przyjętych kryteriów MBM2A_K03 Wykonanie projektu
M_K003 Ma świadomość odpowiedzialności za podjęte decyzje i działania MBM2A_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu projektowania procesów technologicznych obróbki dla elementów wytwarzanych w różnych typach produkcji + - + + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu podstawowych metod obróbki cieplnej i cieplnochemicznej stosowanych w procesach technologicznych typowych części maszyn i jej miejsca w procesie + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma ogólną wiedzę z zakresu mechanizacji i automatyzacji procesów technologicznych oraz stosowanych środkach w procesach wytwarzania i montażu + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę z zakresu programowania obrabiarek CNC. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wybrać półfabrykat oraz określić założenia do projektu półwyrobów kutych i odlewanych + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie określić przyczyny błędów powstających w procesach technologicznych różnych części maszyn oraz zna zasady im zapobiegania + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi opracować proces technologiczny obróbki części oraz określić techniczną normę czasu pracy dla operacji obróbkowej + - + - - - - - - - -
M_U004 Umie wygenerować program sterujący na obrabiakę CNC - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość posiadanej wiedzy i konieczności jej pogłębiania - - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę projektowania optymalnych procesów technologicznych z uwzględnieniem przyjętych kryteriów - - + - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość odpowiedzialności za podjęte decyzje i działania - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
 1. Ogólne zasady opracowania procesów technologicznych w produkcji seryjnej i masowej.reść wykładów z technologii maszyn
 2. Półfabrykaty – rodzaje, kryteria wyboru, projektowanie i wytwarzanie.
 3. Środki technologiczne stosowane w produkcji seryjnej i masowej oraz zasady ich wyboru.
 4. Metody obróbki cieplnej i cieplnochemicznej stosowane w procesach technologicznych różnych części maszyn i ich miejsce w procesie.
 5. Przegląd procesów technologicznych wybranych elementów maszyn.
 6. Automatyzacja w produkcji seryjnej i masowej. Kryteria wyboru zautomatyzowanych środków wytwarzania i montażu.
 7. Metody obróbki skrawaniem i obróbki erozyjnej

  Przegląd podstawowych metod obróbki skrawaniem: toczenie, frezowanie, wiercenie. Kinematyka oraz stosowane narzędzia. Zalety i wady poszczególnych metod oraz zakres ich zastosowania.
  Obróbka elektroerozyjna. Przegląd niekonwencjonalnych metod obróbkowych: obróbka laserowa, ultradźwiękowa, strumieniem elektronów, wodno-ścierna oraz cięcie plazmowe. Specyfika i zakres stosowania.

 8. Podstawowe pojęcia z zakresu obróbki CNC

  Programowanie absolutne i przyrostowe, kartezjańskie i biegunowe współrzędne opisu konturu. Układy współrzędnych, punkty charakterystyczne obrabiarki CNC. Podstawowe parametry obróbki: prędkość obrotowa i prędkość skrawania, posuw czasowy, posuw na obrót i posuw na ostrze. Techniczne i ekonomiczne aspekty stosowania obrabiarek CNC.

 9. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

  Struktura programu sterującego, funkcje ISO: przygotowawcze, przemieszczeniowe, interpolacyjne, narzędziowe i pomocnicze.
  Cykle obróbkowe. Metody generowania programów sterujących.

 10. Narzędzia i systemy narzędziowe

  Rodzaje narzędzi skrawających, geometria ostrza skrawającego, zasady doboru dobór narzędzi.
  Korekcja i kompensacja toru ruchu, punkty charakterystyczne narzędzia.

Ćwiczenia laboratoryjne (13h):
 1. Wybrane zagadnienia projektowania procesów technologicznych i realizacji operacji obróbkowych.
 2. Wpływ sztywności i sposobu ustalenia i zamocowania przedmiotów na obrabiarkach na ich dokładność kształtowo wymiarową.
 3. Wyznaczenie technicznej normy czasu pracy metodą chronometrażu.
 4. Metoda obróbki grupowej części maszyn.
 5. Proces technologiczny elementu klasy "wał"
 6. Programowanie ręczne – charakterystyka i zastosowanie

  Specyfika programowania ręcznego. Symulacja i weryfikacja programu sterującego, symulatory. Chara

 7. Zastosowanie pakietu MTS do nauki programowania ręcznego

  Charakterystyka pakietu MTS. Struktura i obsługa poszczególnych funkcji. Czynności do wykonania przed rozpoczęciem generowania programu sterującego, uzbrojenie obrabiarki. Karta technologiczna. Programowanie w trybie interaktywnym i edycyjnym, automatyczna i krokowa symulacja programu sterującego.

 8. Przygotowanie technologii obróbki na podstawie opracowanego procesu technologicznego dla elementu klasy "wał"

  Dobór półwyrobu oraz sposobu zamocowania (uchwyt, szczęki, kły itp). Dobór narzędzi skrawających i uzbrojenie głowicy narzędziowej. Wygenerowanie karty technologicznej dla wykonywanego detalu. Zdefiniowanie punktu zerowego.

 9. Opracowanie programu sterującego dla elementu klasy "wał"

  Generowanie toru ruchu narzędzia dla opracowanego procesu technologicznego. Wykorzystanie cykli obróbkowych. Symulacja i eliminacja błędów. Procedura przemocowania i generowania nowej karty technologicznej. Weryfikacja wymiarowa – pomiar detalu.

Ćwiczenia projektowe (13h):
Programowanie warsztatowe tokarki sterowanej numerycznie.

Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się ze sposobem warsztatowego programowania 6 osiowej tokarki ze sterowaniem FANUC. Do tego celu wykorzystywany będzie “Manual Guide i -Turning”.
Programowanie warsztatowe frezarki sterowanej numerycznie.

Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się ze sposobem warsztatowego programowania 4 osiowej Frezarki ze sterowaniem Heidenhain 530. Do tego celu wykorzystywane będą cykle programowe (obróbkowe jak i sterowania sondą narzędziową oraz przedmiotową) jakie oferuje sterowanie.
Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM. Interfejs graficzny użytkownika, tworzenia geometrii, obróbka części 2D.

Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się ze środowiskiem EdgeCAM do komputerowego wspomagania wytwarzania, sporządzeniem geometrii części oraz jej obróbką za pomocą „Operacji”.
Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM. Obróbka z profili 2D za pomocą cykli, ustawianie części na obrabiarce.

Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student tworzy geometrię części oraz jej obróbkę za pomocą „Cykli”, wykorzystuje postprocesor z grafiką.
Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM. Import plików bryłowych oraz ich obróbka.

Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się z importem plików bryłowych, ustawianiem nowego punktu zerowego przedmiotu, automatycznym wyszukiwaniem cech bryły typu: kieszeń, otwór oraz obróbką pliku bryłowego za pomocą „Cykli”.
Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM. Obróbka 5 osiowa indeksowana.

Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się z ustawieniem kilku miejsc zerowych, wczytywaniem dowolnej bryły jako półfabrykatu, zaawansowanym wyszukiwaniem cech, konfiguracji obróbki 5 osiowej oraz jej symulacji z wykrywaniem kolizji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1 Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnej oceny z opracowanego procesu technologicznego.
2. Warunkiem zaliczenia zajęć projektowych jest uzyskanie pozytywnej oceny z opracowanego programu sterującego na obrabiarkę CNC
3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenia zajęć laboratoryjnych oraz projektowych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z opracowania procesu technologicznego oraz programu sterującego na obrabiarkę CNC. Każdy z elementów musi zostać zaliczony pozytywnie.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrobienie zajęć na innej grupie laboratoryjnej lub projektowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT, Warszawa 2003
2.Korzyński M.: Podstawy technologii maszyn. OWPR, Rzeszów 2008
3.Łabędź J.: Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki. AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005
4.Łabędź J. Laboratorium z technologii maszyn. AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2001
5.Groover M.P.: Automation, production systems and computer-integrated manufacturing. New Jersey, Pearson Education INC, 2008
6. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT 2009
7. Habrat W.: Obsługa i programowanie obrabiarek CNC, Wydawnictwo KaBe s.c. 2007
8. Jabłoński W., Słodki B.: Machining. Reference Notes for Foreign Students., AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak