Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Injection mould design
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-111-KW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Szostak Janusz (szostak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Students learn about polymers processing, especially injection moulding. After finishing this module students know how polymers and polymer composites are manufactured, how to design plastic products and its production cycle. Students know how injection mould is designed.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie urządzeń i technologii przeróbki tworzyw sztucznych i kompozytów MBM2A_W09 Kolokwium
M_W002 ma podstawową wiedzę o procesach zachodzących w urządzeniach przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz metodach ich eksploatacji MBM2A_W07 Kolokwium
M_W003 zna podstawowe metody , techniki i narzędzia pozwalające na wybór optymalnej technologii przeróbki tworzywa ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji form wtryskowych MBM2A_W17 Kolokwium
M_W004 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością produktu ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tworzyw sztucznych MBM2A_W13 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi formułować i testować hipotezy związane z wdrażaniem nowych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia kosztów produkcji MBM2A_U10 Kolokwium
M_U002 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych rozwiązań techniczno – ekonomicznych w odniesieniu do projektowania wtryskarek i form wtryskowych MBM2A_U12 Kolokwium
M_U003 potrafi zaproponować ulepszenia istniejących technologii i rozwiązań technicznych maszyn do przeróbki tworzyw sztucznych MBM2A_U16
M_U004 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych decyzji inżynierskich MBM2A_U14 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość roli i znaczenia procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych w gospodarce narodowej MBM2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji postawionych przed inżynierem zadań MBM2A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K003 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy MBM2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie urządzeń i technologii przeróbki tworzyw sztucznych i kompozytów + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę o procesach zachodzących w urządzeniach przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz metodach ich eksploatacji + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe metody , techniki i narzędzia pozwalające na wybór optymalnej technologii przeróbki tworzywa ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji form wtryskowych + - - - - - - - - - -
M_W004 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością produktu ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tworzyw sztucznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi formułować i testować hipotezy związane z wdrażaniem nowych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia kosztów produkcji - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych rozwiązań techniczno – ekonomicznych w odniesieniu do projektowania wtryskarek i form wtryskowych - - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi zaproponować ulepszenia istniejących technologii i rozwiązań technicznych maszyn do przeróbki tworzyw sztucznych - - - - - + - - - - -
M_U004 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych decyzji inżynierskich - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość roli i znaczenia procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych w gospodarce narodowej - - - - - + - - - - -
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji postawionych przed inżynierem zadań - - - - - + - - - - -
M_K003 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

Podział, charakterystyka i własności tworzyw polimerowych. (Repartition and type of plastic)
Przemiany fazowe tworzywa w procesie przetwórstwa (Phase change of plastic during processes)
Wpływ własności tworzywa na konstrukcję wypraski i formy (Polymer characteristics and their influence on muolded piece an injection mould)
Budowa i rozwiązania konstrukcyjne podstawowych zespołów wtryskarek (Types and construction of the injection moulding machines)
Wielkości nastawne wtryskarki i parametry wtrysku (Controlled variables and injection moulding parameter)
Charakterystyka wyprasek i ich dokumentacja konstrukcyjna (Moulded piece characteristics and their technical documentation)
Budowa i działanie formy wtryskowej, rodzaje form. (Injection mould structure and operation, type of injection mould)
Założenia wstępne do projektu formy (Brief fordesign for injection mould)
Określenie liczby gniazd formy (Determination of the amount of mould cavity)
Budowa gniazda formującego (Mold cavity construction).
Układy wlewowe (Feed systems).
Regulacja temperatury formy wtryskowej (Temperature control).
Normalizacja w budowie form wtryskowych (Injection mold standardization).
Trendy rozwoju technologii i urządzeń przetwórstwa polimerów (Main trends in the development of plastic engineering and process equipment)

Zajęcia seminaryjne (10h):

Porównanie własności mechanicznych metali i tworzyw polimerowych (Comparison between mechanical properties of metals and plastics). Wyznaczanie i analiza przebiegu krzywej termomechanicznej tworzywa termoplastycznego (Calculation and analyse of the thermomechanical curve). Określanie wpływu parametrów tworzywa na własności i jakość wypraski. (Influence of plastic parameters on the property and quality of moulded piece). Analiza rynku tworzyw polimerowych (Analyse of plastic market). Wybór tworzywa dla zadanego wyrobu (Plastic type selectin for the specific product). Podstawy wykorzystania systemu CAD/CAM Unigraphics i Pro-engineer w procesie projektowania i wykonania form wtryskowych (Principle of CAD/CAM systems application – Unigraphics i Pro-engineer – when designing and costrucing injection mould). Praktyczne zapoznanie się z procesem projektowania form wtryskowych w wybranej firmie (Practical acquaint with injection mould design).Rekonesans techniczny w wybranych zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych: obserwacja pracy wtryskarek ze szczególnym uwzględnieniem doboru parametrów ich pracy do wymaganych cech wypraski (Full scale observation of the plastic processing when visiting plant).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation in seminars is mandatory. Each student have to show its seminar project to group during class.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Mean results from completion of individual projects and final tests.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

If student is excused from participating in classes, he must consult lecturer about additional task to make up for his arrears.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Frącz W., Krywult B., Projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych. Oficyna wydawnicza
Politechniki Rzeszowskiej , Rzeszów 2005
2. Szlezyngier Wł. Technologia przetwórstwa polimerów. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1990
3. Zawistowski H., Frenkler D., Gorące kanały w formach wtryskowych, PLASTECH Wyd.Poradników i
Książek Technicznych, W-wa 1998
4. Zawistowski H., Frenkler D., Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych WNT W-wa
1984
5. Rozwój konstrukcji form wtryskowych. PLASTECH Wyd. Poradników i Książek Technicznych, W-wa 2003
6. Menges G., Michaeli W., Mohren P.,How to Make Injection Molds. Hanser-Gardner Publications, 2001
IMOLD:Help
7. Moldflow Plastics Insight 6.1:Help

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

B. Kielbasa, P. Bałon, A. ŚWIĄTONIOWSKI, J. SZOSTAK: Fatigue fracture analysis of composite plates with an elliptical hole. Strength of Materials ; ISSN 0039-2316. — 2017 vol. 49 no. 4, s. 500–513.

Informacje dodatkowe:

Brak