Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Badanie i projektowanie elementów silnika spalinowego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-201-KW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Worsztynowicz Barbara (worsztyn@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu projektowania elementów konstrukcyjnych silników spalinowych MBM2A_W17, MBM2A_W14, MBM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu badania i projektowania procesów roboczych silnika spalinowogo MBM2A_W17, MBM2A_W14, MBM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętności związane z zaprojektowaniem współpracy silnika spalinowego z maszyną roboczą MBM2A_U19, MBM2A_U02, MBM2A_U01, MBM2A_U12 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student potrafi dobrać parametry eksploatacyjne silnika spalinowego MBM2A_U17, MBM2A_U15, MBM2A_U14 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi projektować elementy konstrukcyjne silnika spalinowego. Potrafi przekazywać swoją wiedzę w sposób jasny i zrozumiały. MBM2A_K01, MBM2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu projektowania elementów konstrukcyjnych silników spalinowych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu badania i projektowania procesów roboczych silnika spalinowogo + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności związane z zaprojektowaniem współpracy silnika spalinowego z maszyną roboczą - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać parametry eksploatacyjne silnika spalinowego - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi projektować elementy konstrukcyjne silnika spalinowego. Potrafi przekazywać swoją wiedzę w sposób jasny i zrozumiały. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Podstawy pracy i konstrukcji silnika spalinowego. (Fundamentals of work and construction of engine)
Zasady projektowania tłokowych silników spalinowych. (Principles of designing of reciprocating engines)
Warunki eksploatacji elementów konstrukcyjnych silnika spalinowego. (Operating conditions of construction elements of engine)
Zasady doboru i obliczeń podstawowych elementów konstrukcyjnych silnika spalinowego: obliczenia cieplne i wytrzymałościowe. (Principles of selection and calculate primary construction elements of engine: thermal and strenght calculations)
Zasady projektowania podstawowych elementów mechanicznych silnika na podstawie oceny warunków eksploatacji. (Principles of designing of basic mechanical elements of engine on basic of evaluation of operation conditions)
Rozkład sił w układzie tłokowo-korbowym, siły gazowe i siły bezwładności. (Forces distribution on crank – piston system, gases forces and inertia forces)
Kinematyka i dynamika układu korbowo-tłokowego. (Kinematics and dynamics of crank – piston system)
Warunki eksploatacji i projektowanie systemów: smarowania, chłodzenia, doładowania silnika. (Operating conditions and designing of engine systems: lubrication system, cooling system, supercharging)
Przykłady stosowania komputerowych systemów projektowania silników spalinowych. (Examples of using computer aided design of engines)

Ćwiczenia laboratoryjne (13h):

Ocena uszkodzeń mechanicznych. (Estimation of mechanical faults)
Analiza laboratoryjna pracy systemów: smarowania, chłodzenia, doładowania silnika. (Laboratory analysis of work of engine systems: lubrication system, cooling system, supercharging)
Badania laboratoryjne wybranych parametrów roboczych silnika (Laboratory investigation of selected work parameters of engine)
Charakterystyka prędkościowa silnika. (Speed characteristic of engine)
Charakterystyka obciążeniowa silnika. (Load characteristic of engine)
Wykreślanie charakterystyki uniwersalnej. (drawing of universal characteristic)
Obliczenia konstrukcyjne elementów silnika na podstawie danych uzyskanych z badania silników na hamowni. (designing calculation of engine elements on basic of data with engines investigations on test bench)

Ćwiczenia projektowe (13h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen z laboratorium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

konieczność zaliczenia mechaniki teoretycznej, termodynamiki i mechaniki płynów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Rychter T., Teodorczyk A.: Teoria silników tłokowych, WKŁ 2006
2 Luft S., Podstawy budowy silników, WKŁ 2006
3 Merkisz J., Ekologiczne problemy silników spalinowych, Wyd. Polit. Poznańskiej 1998
4 Bernhard M. Badania trakcyjnych silników spalinowych, WKŁ 1970
5 Materiały z specjalistycznych czasopism i konferencji naukowych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak