Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody analiz wytrzymałościowych z wykorzystaniem MES
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-209-KW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł “Metody analiz wytrzymałościowych z wykorzystaniem MES” jest modułem łączącym w sposób praktyczny wiedzę i umiejętności jakie studenci uzyskali na modułach tj. “Mechanika”, “Podstawy wytrzymałości materiałów”, “Wytrzymałość elementów maszyn”, “Konstrukcje stalowe” czy też “Teoria sprężystości i plastyczności”. Pokazuje w jaki sposób wykorzystać wiedzę teoretyczną do projektowania części maszyn przy wykorzystaniu Metody Elementów Skończonych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metodologię tworzenia modeli analizowanych obiektów dla potrzeb MES MBM2A_W05, MBM2A_W04, MBM2A_W09, MBM2A_W02, MBM2A_W01, MBM2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student zna podstawy matematyczne analiz wytrzymałościowych MES MBM2A_W05, MBM2A_W04, MBM2A_W02, MBM2A_W01 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi stworzyć odpowiedni model MES analizowanego obiektu MBM2A_U02, MBM2A_U04, MBM2A_U01, MBM2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych MBM2A_U02, MBM2A_U04, MBM2A_U01, MBM2A_U03 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji na skutek podjętych decyzji, w tym ekonomicznych oraz społecznych MBM2A_K02, MBM2A_K01, MBM2A_K04, MBM2A_K03, MBM2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metodologię tworzenia modeli analizowanych obiektów dla potrzeb MES + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy matematyczne analiz wytrzymałościowych MES + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stworzyć odpowiedni model MES analizowanego obiektu + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji na skutek podjętych decyzji, w tym ekonomicznych oraz społecznych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 114 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):

Tematyka wykładów ma zaznajomić studenta z podstawami teoretycznymi metody elementów skończonych (MES), jak również zrozumieć mechanizm rozwiązywania zagadnień wytrzymałościowych przy użyciu MES.

Ćwiczenia projektowe (26h):

Celem ćwiczeń projektowych jest pokazanie podejścia do modelowania MES, czyli budowy modelu, definiowania odpowiednich warunków brzegowych i stosowania adekwatnego typu analizy komputerowej. Realizowane jest to poprzez rozwiązywanie prostych zagadnień projektowych, począwszy od koncepcji (projektu) danego urządzenia (obiektu) aż po wnioski płynące z analizy wytrzymałościowej (interpretacja wyników).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
• Obecność obowiązkowa: Nie
• Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.

Ćwiczenia projektowe:
• Obecność obowiązkowa: Tak
• Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy. Wymagana obecność na min.70% zajęć.

Egzamin:
• Ocena pozytywna z ćwiczeń projektowych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie:
• Oceny z ćwiczeń projektowych (60%)
• Oceny z egzaminu ustnego sprawdzającego wiedzę na podstawie wykonanego projektu (40%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Absencja przewyższająca 30% wszystkich zajęć wymaga powtórzenia modułu.
Sposób wyrównania zaległości uzgadniany z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagane zaliczenie z przedmiotów:
• Podstawy wytrzymałości materiałów
• Wytrzymałość elementów maszyn

Zalecane zaliczenie z przedmiotu:
• Konstrukcje stalowe

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zienkiewicz, O.C.; Taylor, R.L.: Finite Element Method (5th Edition) Volume 1 – The Basis, 2000 Elsevier
2. Zienkiewicz, O.C.; Taylor, R.L.:Finite Element Method (5th Edition) Volume 2 – Solid Mechanics, 2000 Elsevier
3. Bąk R., Burczyński T.: Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego, WNT Warszawa 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Ocena stanu naprężenia w elementach nośnych konstrukcji naczynia wydobywczego górniczego wyciągu szybowego — Assessment of stress state of the supporting elements of mine shaft vessels / Stanisław WOLNY, Filip MATACHOWSKI // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2013 nr 3, s. 65–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr.

2. Modernizacja konstrukcji wirnika wentylatora typu WPK-5,35 wraz z analizą wytrzymałościową — [Modernization of WPK-5,35 type fans rotor construction with strength analysis] / Vladimir Bella, Stanisław WOLNY, Filip MATACHOWSKI // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2007. — Na okł. dod.: TUR 2007. — ISBN10: 83-915742-9-6. — S. 349–360. — Bibliogr. s. 360, Streszcz.

3. Evaluation of the state of stress in structural components of a screen separator — Ocena stanu naprężenia w elementach konstrukcyjnych przesiewacza / Stanisław WOLNY, Tadeusz BANASZEWSKI, Stanisław DZIK, Filip MATACHOWSKI // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2010 vol. 29 no. 2, s. 88–96. — Bibliogr. s. 96, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2010-02/mech07.pdf

4. Designing folding wall box pallets — Projektowanie palet ładunkowych skrzyniowych ze składanymi ściankami / Stanisław WOLNY, Bogusław ŁADECKI, Filip MATACHOWSKI // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2014 vol. 33 no. 1, s. 37–41. — Bibliogr. s. 41, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2014.33.1/mech.2014.33.1.37.pdf

5. Badania nieniszczące z analizą wytrzymałościową mostów przeładunkowych o konstrukcji powłokowej — Nondestructive examination with strength analysis of loading bridges with coating construction / Bogusław ŁADECKI, Sławomir BADURA, Filip MATACHOWSKI // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2011 nr 16, s. 24. — Tekst pol.-ang.. — 40. KKBN : materiały 40. Krajowej Konferencji Badań nieniszczących : Warszawa 24–26 X 2011 : [abstrakty] / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — Warszawa : PTBNiDT SIMP, 2011. — ISBN 978-83-87982-39-3. — Pełny tekst W: 40. KKBN [Dokument elektroniczny] : 24–26. 10. 2011, Warszawa. Wersja do Windows. — Dane tekstowe / PTNBiDT SIMP. — [Warszawa : PTNBiDT SIMP, 2011]. — Dane na dysku Flash. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 6

6. Analysis of loads and stresses in structural elements of hoisting installations in mines / S. WOLNY, F. MATACHOWSKI // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2010 vol. 58 iss. 3–4, s. 153–174. — Bibliogr. s. 174

7. Analiza wytrzymałościowa powłokowego mostu przeładunkowego — [The strenght’s analysis of loading bridge coating] / Filip MATACHOWSKI, Dariusz BAŃDO // W: MES 2005 : programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : IX konferencja naukowo-techniczna : Giżycko, 19–22 października 2005 : materiały konferencyjne / zespół red. Elżbieta Kowal, Joanna Włodarczyk, Piotr Szurgott ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Mechaniczny. Zakład Mechaniki Ogólnej. — Warszawa : ZMO WAT + CD-ROM, 2005. — ISBN10: 83-89399-01-10. — S. 379–384. — Bibliogr. s. 384

8. Analiza stanu naprężenia w urządzeniach załadowczych komór skipowych — Analysis of stresses in devices loading the skip buckets / Stanisław WOLNY, Filip MATACHOWSKI // W: KOMTECH 2017 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : [18–20 września 2017, Szczyrk] : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65593-05-4. — S. 96–107. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Abstr.

9. Analiza naprężeń w przekrojach poprzecznych segmentowych kolan stopowych rurociągów stosowanych w technologiach górniczych — Stress analysis of crossections of pipeline supporting sectional elbows applied in mining technologies / Stanisław WOLNY, Filip MATACHOWSKI // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2018 R. 20 nr 1, s. 65–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

10. Analiza dynamiki konstrukcji elektrowni wiatrowej z wykorzystaniem środowiska COMSOL Multiphysics — Structural dynamics analysis of wind turbine with the use of COMSOL Multiphysics environment / Filip MATACHOWSKI, Paweł MARTYNOWICZ // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2012 t. 13 nr 44, s. 209–215. — Bibliogr. s. 214, Streszcz., Summ.

Informacje dodatkowe:

Brak