Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-308-KW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie zajęć z tego modułu studenci zapoznają się z wymaganiami stawianymi pracy dyplomowej oraz poprzez indywidualne prezentacje uczą się realizacji opracowań przyjętych rozwiązań.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna wygania stawiane przed pracą dyplomową i szczegółowy zakres jej realizacji MBM2A_W08, MBM2A_W07, MBM2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 Student zna zasady tworzenia zwartego tekstu o charakterze naukowym i inżynierskim MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Praca dyplomowa,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi sformułować plan pracy obejmujący analizę zagadnienia objętego tematem, syntezę stanowiącą opis przyjętych rozwiązań, orazpodsumowanie z wnioskami MBM2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Praca dyplomowa,
Prezentacja
M_U002 Student potrafi zrealizować zwarte opracowanie dotyczące analizy otrzymanego tematu, syntezy zawierającej opis przyjętych rozwiązań i podsumowania ze sformułowanymi wnioskami MBM2A_U01, MBM2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna wygania stawiane przed pracą dyplomową i szczegółowy zakres jej realizacji - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna zasady tworzenia zwartego tekstu o charakterze naukowym i inżynierskim - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi sformułować plan pracy obejmujący analizę zagadnienia objętego tematem, syntezę stanowiącą opis przyjętych rozwiązań, orazpodsumowanie z wnioskami - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zrealizować zwarte opracowanie dotyczące analizy otrzymanego tematu, syntezy zawierającej opis przyjętych rozwiązań i podsumowania ze sformułowanymi wnioskami - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):

Omówienie stanu formalno-prawnego w zakresie przygotowania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.
Omówieni struktura i zakresu pracy dyplomowej
Omowienie zakresu i formy prezentacji pracy dyplomowej
Seminaryjne omawianie tematów prac dyplomowych
Seminaryjne omawianie realizacji pracy dyplomowej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W trakcie zajęć seminaryjnych studenci przedstawiają kolejno plan pracy, stan zaawansowania pracy rozwinięty o szczegółowe omówienie wybranych jej elementów oraz pełną prezentację pracy

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen z:
aktywności podczas ćwiczeń seminaryjnych,
prezentacji planu pracy,
prezentacji zaawansowania pracy dyplomowej
oraz pełnej prezentacji pracy

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie wziął udziału w ćzajęciach odbywających się zgodnie z harmonogramem zobowiązany jest odrobić te ćwiczenia. Termin i sposób odrobienia zajuęć należy indywidualnie ustalić z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Złożenie w Dziekanacie tematu pracy dyplomowej zaakceptowanego przez promotora i opiekuna profilu dyplomowania lub specjalności.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Inżynierska praca dyplomowa. Założenia, wymagania i zasady realizacji Załącznik do Uchwały Rady Wydziału IMiR
T. Telejko: Wstęp do metod opracowania wyników pomiaru z przykładami UWND AGH Kraków 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak