Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Obrabiarki sterowane numerycznie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-309-KW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Jabłoński Wojciech (wjab@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu programowania obrabiarek CNC. MBM2A_W02 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą metod generowania programów sterujących i zakresu ich stosowania MBM2A_W02, MBM2A_W12 Zaliczenie laboratorium
M_W003 Ma wiedzą z zakresu struktury i klasyfikacji systemów sterowania CNC. MBM2A_W17 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie ocenić nakład pracy i czasu konieczny do realizacji postawionego zadania technologicznego MBM2A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umie wygenerować program sterujący na obrabiakę CNC. MBM2A_U01 Projekt
M_U003 Umie zaprojektować proces technologiczny dla prostych detali. MBM2A_U05 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość posiadanej wiedzy i konieczność jej pogłębiania. MBM2A_K02 Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Rozumie konieczność wyboru właściwych metod generowania programów sterujących MBM2A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu programowania obrabiarek CNC. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą metod generowania programów sterujących i zakresu ich stosowania + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzą z zakresu struktury i klasyfikacji systemów sterowania CNC. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie ocenić nakład pracy i czasu konieczny do realizacji postawionego zadania technologicznego - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie wygenerować program sterujący na obrabiakę CNC. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie zaprojektować proces technologiczny dla prostych detali. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość posiadanej wiedzy i konieczność jej pogłębiania. - - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie konieczność wyboru właściwych metod generowania programów sterujących - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 11 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
 1. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody wytwarzania

  Przegląd metod i technik wytwarzania, możliwości technologiczne poszczególnych metod, zakres stosowania i ograniczenia.

 2. Sterowanie numeryczne w obróbce

  Geneza, rozwój, korzyści i cel stosowania numerycznego. Klasyfikacja systemów sterowania numerycznego, systemy NC, CNC i DNC. Sterowania punktowe, odcinkowe i ciągłe (kształtowe). Interpolacja i interpolatory: liniowe, kołowe, śrubowe, osiowe itp.

 3. Metody programowania

  Programowanie ręczne – specyfika i zakres stosowania. Programowanie zorientowane warsztatowo (POW) – cel, wymagania i zakres stosowania. Programowanie CAD/CAM. Przetwarzanie i postprzetwaezanie. Postprocesory.

 4. Programowanie ręczne

  Zastosowanie, specyfika, języki programowania, funkcje ISO. Sterowanie Heidenhain – język Klartext.

 5. Programowanie w systemie Heidenhain

  Struktura programu sterującego w języku Klartext. Programowanie w trybie absolutnym i przyrostowym. Opis konturu. Programowanie we współrzędnych kartezjańskich i prostokątnych. Kompensacja toru ruchu narzedzia. Cykle obróbkowe. SL-cykle. Programowanie parametryczne.

 6. Obsługa systemu Heidenhain

  Ogółna charakterystyka systemu Heidenhain. Funkcje obsługowe systemu. Tryby pracy. Symulacja i weryfikacja ścieżki technologicznej. Cykle pomiarowe.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):
 1. Pojęcia podstawowe

  Klasyfikacja ruchów obróbkowych. Dobór obrabiarki i narzędzi skrawających. Geometria ostrza skrawającego. Parametry obróbki – obliczanie i dobór.

 2. Programowanie ręczne w systemie Heidenhain

  Opracowanie programu sterującego dla zadanego detalu przy wykorzystaniu programu symulacyjnego. Zastosowanie:
  1. Geometrycznego opisu konturu
  2. Kompensacji narzędzia
  3. Metod interpolacji kołowej
  4. Cykli obróbkowych
  5. Powtórzeń i podprogramów
  6. SL-cykli
  7. Programowania parametrycznego
  8. Dodatkowych opcj systemu (FK-programowanie, konwerter DXF itp)

 3. Programowanie zorientowane warsztatowo

  Zasady i wymagania do realizacji POW. Opracowanie programu w systemie Heidenhain iTNC530.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1 Kolokwium z treści wykładowych
2 Zaliczenie projektów realizowanych w ramach zajęć laboratoryjnych
3 Jeden termin poprawkowy w sesji podstawowej

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych z kolokwium obejmującego treści wykładowe oraz ocen z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrobienie zajęć na innej grupie laboratoryjnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Jabłoński W., Słodki B.: Machining. Reference Notes for Foreign Students., AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006
2. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT 2009
3. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe.
WNT 2000.
4. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak