Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pozyskiwanie surowców mineralnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-105-MR-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wydro Tomasz (wydro@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Surowce mineralne – ich występowanie i sposoby eksploatacji. Eksploatacja podziemna i odkrywkowa. Maszyny do wzbogacania surowców mineralnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna procesy powstawania i formy występowania surowców mineralnych oraz eksploatacji w Polsce i na Świecie. MBM2A_W13, MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna miejsca wystepowania, zalegania i eksploatacji głównychsurowców mineralnych pozyskiwanych w Polsce. MBM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zna metody eksploatacji surowców mineralnych metodą odkrywkową i podziemną. MBM2A_W16 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna rodzaje wyrobisk ich funkcje i sposoby wykonywania. Czynności związane z wybieraniem minerału i wpływ ich na koszty eksploatacji. MBM2A_K02, MBM2A_W16, MBM2A_W13 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna procesy powstawania i formy występowania surowców mineralnych oraz eksploatacji w Polsce i na Świecie. + - + + - - - - - - -
M_W002 Zna miejsca wystepowania, zalegania i eksploatacji głównychsurowców mineralnych pozyskiwanych w Polsce. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna metody eksploatacji surowców mineralnych metodą odkrywkową i podziemną. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna rodzaje wyrobisk ich funkcje i sposoby wykonywania. Czynności związane z wybieraniem minerału i wpływ ich na koszty eksploatacji. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 106 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):

Procesy powstawania i formy występowania surowców mineralnych oraz sposoby ich eksploatacji w Polsce i świecie. Zaleganie i eksploatacja głównych surowców mineralnych pozyskiwanych w Polsce. Eksploatacja odkrywkowa i podziemna. Zakłady górnicze ich lokalizacja i schematy organizacyjne i technologiczne. Obszar górniczy – definicja i uwarunkowania prawne. Wybór metody eksploatacji i wpływ ich na środowisko naturalne. Rodzaje wyrobisk ich funkcje i sposoby wykonania. Czynności związane z wybieraniem minerału i wpływ ich na koszty eksploatacji i utrzymania. Dobór, budowa i zasada działania maszyn i urządzeń stosowanych w eksploatacji surowców mineralnych. Wprowadzenie w przeróbkę mechaniczną surowców mineralnych w kopalniach podziemnych i odkrywkowych. Klasyfikacja ziarnowa, wzbogacanie surowców mineralnych.

Ćwiczenia laboratoryjne (13h):

Wyrobiska przygotowawcze i udostepniające w górnictwie podziemnym – cel ich wykonywania, funkcje, sposoby realizacji. Wyrobiska eksploatacyjne w górnicywie odkrywkowym – dobór, sposoby eksploatacji i utrzymania maszyn i urządzeń do wybierania materiału użytecznego. Zajęcia wyjazdowe – zapoznanie sie z procesem technologicznym wybierania minerału metodą podziemną (kopalnia głębinowa) i matodą odkrywkową (kopalnia odkrywkowa).

Ćwiczenia projektowe (13h):

Projekt drążenia chodnika węglowo-kamiennego w kopalni węgla kamiennego – wybór metody drążenia wyrobiska korytarzowego, dobór maszyn i parametrów ich pracy.
Projekt eksploatacji pokładu węgla kamiennego systemem ścianowym – dobór maszyn i parametrów ich pracy.
Projekt eksploatacji pokładu rudonośnego systemem komorowo – filarowym – dobór maszyn i parametrów ich pracy.
Projekt eksploatacji pokładu złoża węgla brunatnego w kopalni odkrywkowej – dobór maszyn i parametrów ich pracy.
Projekt drążenia tunelu samochodowego – dobór maszyn i parametrów ich pracy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia laboratoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, jednak ma wpływ na ocenę końcowa. Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie zaliczenia laboratoriów, obecności na wykładach oraz wyniku egzaminu. Jeżeli student uczestniczył w co najmniej 75% wykładów, wówczas ocena końcowa zostanie podniesiona o pół stopnia w stosunku do średniej oceny z egzaminu oraz z ćwiczeń laboratoryjnych .
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych. Egzamin ma formę pisemną (lub ustną na życzenie studenta). Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych egzaminu.
Ocena końcowa = średnia z zaliczeń laboratoriów i egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych należy przynieść pisemne usprawiedliwienie. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych. Prowadzący ćwiczenie ustala wówczas indywidualnie formę zaliczenia takiego ćwiczenia. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaliczenie każdego ćwiczenia laboratoryjnego jest dwustopniowe: pisemne sprawdzenie wiadomości (lub ustne na życzenie studenta) oraz pisemne sprawozdanie. Ocena z ćwiczenia jest średnią arytmetyczną z kolokwium oraz sprawozdania. Do zaliczenia, wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość w zakresie metrologii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Poradnik Górnictwa – tom I – V,
Pieczonka K.: Podstawy urabiania i przemieszczania. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1988.
Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych. WN Śląsk. Katowice 1998.
Krauze K.: Urabianie skał kombajnami ścianowymi. WN Śląsk. Katowice 2000.
Klich A.: Niekonwencjonalne techniki urabiania skał. WN Śląsk. Katowice 1998.
Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. Kraków, AGH UWNT 2008
Bielawski R., Owsik W.: Zagospodarowanie złóż ropy i gazu. Wydawnictwo Śląsk,
Katowice 1965
Chrząszcz W., Szostak L., Wiśniowski R.: Metody wydobywania ropy naftowej
z odwiertów. Wydawnictwo AGH, Kraków 2000
Chrząszcz W., Szostak L., Wiśniowski R.: Wyposażenie odwiertów wydobywczych ropy
naftowej i gazu ziemnego. Wydawnictwo AGH, Kraków 2000
Leosz A.: Aktualne możliwość udostępniania i wgłębnego zbrojenia odwiertów dla
wielohoryzontowego złóż gazu ziemnego. Konferencja naukowo-techniczna, Bóbrka
2002 Levorsen A.I.: Geologia ropy naftowej i gazu ziemnego. Wydawnictwo geologiczne,
1972
Molenda J., Steczko K.: Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu.
WNT, Warszawa 2000
Molenda J.: Gaz ziemny – paliwo i surowiec. WNT, Warszawa 1996
Nowakowski M. (red.): Poradnik stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy
w górnictwie naftowym, Warszawa 2000
Owsik W.: Fizyczne podstawy technologii wydobywania ropy i gazu. Wydawnictwo
Śląsk, Katowice 1971

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Krzysztof KRAUZE, Krzysztof KOTWICA, Tomasz WYDRO „Możliwości mechanicznego urabiania spągu w warunkach polskich kopalń węgla kamiennego”,: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie — ISBN 83-915742-9-6. — Na okł. dod.: TUR 2007. — S. 383–393. — Streszcz., Abstr.
2. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Technologia wykonania przejścia podziemne pod kopułą Kasprowego Wierchu, Budownictwo Górnicze i Tunelowe, 3/2011,
3. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Frezujące organy maszyn urabiających, Maszyny Górnicze 3/2009,
4. Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Kamil MUCHA // Kompleks szybowy nowej generacji — New generation shaft complex / W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 2, Problemy eksploatacji i zarządzania w górnictwie podziemnym i odkrywkowym / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na IV. Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 21-23 czerwca 2017 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-8-8 ; e-ISBN: 978-83-944406-9-5. — S. 103–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

Na wykładach sprawdzana jest obecność.
Obecność na wyjazdowych zajęciach terenowych obowiązkowa.