Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Hydraulika w maszynach roboczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-108-MR-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kipczak Piotr (kipczak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studentowi zostanie przekazana praktyczna wiedza w zakresie projektowania i eksploatacji układów hydraulicznych maszyn roboczych. Student będzie posiadał umiejętność analizowania, działania układów na podstawie ich schematów ideowych. Będzie potrafił właściwie dobrać elementy wykonawcze oraz elementy sterująco-rozdzielające stosowane w układach hydraulicznych maszyn roboczych.Pozyska również konkretną wiedzę na temat właściwej eksploatacji tych układów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu konstrukcji napędów z uwzględnieniem ich charakterystyk, wielkości oraz obciążeń. MBM2A_W17, MBM2A_W05, MBM2A_W09, MBM2A_W07, MBM2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna problematykę współczesnej hydrauliki i posiada wiedzę o układach hydraulicznych MBM2A_W17, MBM2A_W05, MBM2A_W09, MBM2A_W02, MBM2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Ma wiedzę z zakresu struktury i funkcji układu hydraulicznego MBM2A_W17, MBM2A_W05, MBM2A_W04, MBM2A_W09, MBM2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W004 Zna sposoby sterowania i regulacji pracy napędu hydraulicznego w ciężkiej maszynie roboczej MBM2A_W17, MBM2A_W05, MBM2A_W09, MBM2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W005 Zna klasyfikację, konstrukcje elementów wykonawczych układów napędowych MBM2A_W17, MBM2A_W09, MBM2A_W02, MBM2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie opisać i zdefiniować elementy układu hydraulicznego ciężkiej maszyny roboczej MBM2A_U07, MBM2A_U17, MBM2A_U19, MBM2A_U05, MBM2A_U16, MBM2A_U03, MBM2A_U10 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U002 Umie wykorzystać informacje zawarte w literaturze przedmiotu oraz w katalogach w zakresie stworzenia prostego układu hydraulicznego maszyny roboczej MBM2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
M_U003 Umie wykonać obliczenia podstawowych układów hydraulicznych MBM2A_U07, MBM2A_U17, MBM2A_U02, MBM2A_U01, MBM2A_U05, MBM2A_U16 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi określić i sterować parametrami pracy układu hydraulicznego MBM2A_U17, MBM2A_U02, MBM2A_U01, MBM2A_U21, MBM2A_U16, MBM2A_U10 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Dobierze parametry pracy układu hydraulicznego w zależności od warunków pracy maszyny MBM2A_U02, MBM2A_W17, MBM2A_U05, MBM2A_U14, MBM2A_U10, MBM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu konstrukcji napędów z uwzględnieniem ich charakterystyk, wielkości oraz obciążeń. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna problematykę współczesnej hydrauliki i posiada wiedzę o układach hydraulicznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę z zakresu struktury i funkcji układu hydraulicznego + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna sposoby sterowania i regulacji pracy napędu hydraulicznego w ciężkiej maszynie roboczej + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna klasyfikację, konstrukcje elementów wykonawczych układów napędowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie opisać i zdefiniować elementy układu hydraulicznego ciężkiej maszyny roboczej - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystać informacje zawarte w literaturze przedmiotu oraz w katalogach w zakresie stworzenia prostego układu hydraulicznego maszyny roboczej - - - + - - - - - - -
M_U003 Umie wykonać obliczenia podstawowych układów hydraulicznych - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi określić i sterować parametrami pracy układu hydraulicznego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Dobierze parametry pracy układu hydraulicznego w zależności od warunków pracy maszyny - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 106 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Inne 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

W01. Podstawowe obliczenia i wzory związane z doborem elementów hydraulicznych w maszynach roboczych.
W02-03. Charakterystyki elementów hydrauliki siłowej: pompy, silniki, zawory.
W03-04 Układy sterowania pracą silników hydraulicznych. Układy Load Sensing.
W05-06. Cyklogramy pracy układu hydraulicznego.
W07-08. Struktura i funkcje układu hydraulicznego w ciężkiej maszynie roboczej.
W09-10. Źródła energii układów hydraulicznych, ich podział, konstrukcja i charakterystyki
W11-12. Klasyfikacja, konstrukcja i charakterystyki elementów wykonawczych hydraulicznych układów napędowych: silniki o obrotowym ruchu wału, silniki o ograniczonym kącie obrotu wału, silniki o prostoliniowym ruchu tłoka.
W13. Elementy sterujące w układach hydraulicznych, konstrukcja i charakterystyki.
W14. Wyposażenie dodatkowe układów hydraulicznych.
W15. Sterowanie i regulacja pracy napędu hydraulicznego ciężkiej maszyny roboczej.

Ćwiczenia projektowe (26h):

Analiza układu roboczego ładowarki do pracy pod ziemią. Zasada funkcjonowania układu Load Sensing.
Analiza układu jazdy: silnik-zmiennik momentu-przekładnia hydrokinetyczna ładowarki do pracy pod ziemią. Układ hamulcowy.
Analiza układu roboczego ładowarki do pracy na odkrywce.
Analiza układu jazdy: silnik-zmiennik momentu-przekładnia hydrokinetyczna ładowarki do pracy na odkrywce.
Analiza układu roboczego wozu wiertniczego do pracy pod ziemią. Zasada funkcjonowania układu Load Sensing.
Analiza układu jazdy: silnik spalinowy-pompa hydrauliczna-silnik hydrauliczny-przekładnia mechaniczna-mosty napędowe-przekładnie planetarne wozu wiertniczego do pracy pod ziemią. Hamulce.
Analiza układu roboczego wiertnicy do wierceń na odkrywce. Zasada funkcjonowania układu Load Sensing.
Analiza układu jazdy: silnik spalinowy-pompa hydrauliczna-silnik hydrauliczny-przekładnia mechaniczna-mosty napędowe-przekładnie planetarne podwozia gąsienicowego.
Analiza układu jazdy spycharki. Hydrauliczny układ napędu jazdy. Hydrauliczny układ roboczy. Zasada funkcjonowania układu Load Sensing.
Żurawie samojezdne. Analiza funkcjonowania wysięgnika teleskopowego i sterowanie jego pracą.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia projektowe:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace projektowe mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektów oraz aktywności studentów i wyniki prac kontrolnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,75 ocena egzaminu + 0,25 ocena ćwiczeń projektowych
Możliwe podwyższenie oceny o 0,5 – za 75% obecności na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na ćwiczeniach projektowych. W przypadku nieobecności usprawiedliwionych (dopuszcza się max 3) oraz nieusprawiedliwionej konieczne jest wykonanie dodatkowych zadań wydanych przez prowadzącego dotyczących tematyki zajęć na których student nie był obecny. W przypadku grup równoległych nieobecności usprawiedliwione powinny być odrobione z inną grupą

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość wiedzy z dziedziny Podstaw Konstrukcji Maszyn. Znajomość podstaw hydrauliki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Stryczek S.: Napęd hydrostatyczny. Elementy i układy. WNT, Warszawa 1984.
2. Stryczek S.: Napęd hydrostatyczny. Część I. Elementy. WNT, Warszawa 1990.
3. Stryczek S.: Napęd hydrostatyczny. Część II. Układy. WNT, Warszawa 1992.
4. Lipski J.: Napędy i sterowania hydrauliczne. WKŁ, Warszawa 1981.
5. Hydraulika : podstawy, elementy konstrukcyjne i podzespoły / [oprac. i red. H. Kempf ; zespół aut.: H. Exner et al. ; tł. W. Mecner]. Warszawa 2009.
6. Projektowanie i konstruowanie układów hydraulicznych : podręcznik i informator o projektowaniu i konstruowaniu układów hydraulicznych / oprac. red. niem. wyd.: Hans H. Faatz, Rudi A. Lang ; zespół aut.: P. Drexler [et al.] ; z niem. przeł. Leon Berman.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Projektowanie i konstruowanie układów hydraulicznych : podręcznik i informator o projektowaniu i konstruowaniu układów hydraulicznych / oprac. red. niem. wyd.: Hans H. Faatz, Rudi A. Lang ; zespół aut.: P. Drexler [et al.] ; z niem. przeł. Leon Berman.
2. Badania zaworu szybkoupustowego stojaka hydraulicznego z przepływem wewnętrznym dla upodatnienia obudowy hydraulicznej : praca doktorska / Piotr Kipczak ; promotor: Antoni Kalukiewicz ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych.

Informacje dodatkowe:

Na wykładach sprawdzana jest obecność, w celu ewentualnego podniesienie oceny końcowej. Istnieje możliwość przygotowania referatów przez studentów z tematyki wskazanej przez prowadzącego ok. 10 min
Obecność studentów na zajęciach terenowych jest obowiązkowa.