Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy urabiania i przeróbki mechanicznej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-109-MR-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wydro Tomasz (wydro@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu student poznaje sposoby urabiania i przeróbki skał oraz możliwości ich wykorzystania w zależności od warunków górniczo-geologicznych, technicznych i ekonomicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma niezbedna wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego MBM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem MBM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W003 Posiada wiedzę z problematyki ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych MBM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W004 posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych MBM2A_W17 Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 posiada wiedzę z problematyki oprogramowania inżynierskiego MBM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 dysponuje umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych MBM2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U003 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz zarządzania procesami technologicznymi MBM2A_U25 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma przygotowanie do twórczej działalności w zakresie projektowania rozwijania produkcji i zarządzania w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych MBM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_K002 rozumie i posiada potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych MBM2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma niezbedna wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z problematyki ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych + - - - - - - - - - -
M_W004 posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 posiada wiedzę z problematyki oprogramowania inżynierskiego + - - + - - - - - - -
M_U002 dysponuje umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych + - - + - - - - - - -
M_U003 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz zarządzania procesami technologicznymi + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma przygotowanie do twórczej działalności w zakresie projektowania rozwijania produkcji i zarządzania w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych + - - + - - - - - - -
M_K002 rozumie i posiada potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 101 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

W01. Systematyka sposobów urabiania skał oraz metody wiercenia i sposoby ich realizacji.
W02. Podstawy urabiania skał poprzez frezowanie, odłupywanie, zrywanie i kopanie.
W03. Ładowanie. Wymagania konstrukcyjne i kinematyczne. Zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu wydobywczego.
W04. Urabianie skał metodami fizycznymi i chemicznymi. Podstawy urabiania skał tymi technikami. Możliwości wykorzystania ich w przemyśle.
W05. Właściwości materiałów uziarnionych.
W06. Podstawy procesów klasyfikacji ziarnowej i elementy klasyfikacji pneumatycznej i hydraulicznej.
W07. Podstawy procesów rozdrabniania, kruszenia i mielenia.
W08. Procesy rozdziału faz oraz wzbogacania.
.

Ćwiczenia projektowe (26h):
 1. "Projekt organu urabiającego dla maszyny urabiającej poprzez frezowanie"

  Projekt powinien zawierać:
  • wyznaczenie wskaźnika skrawalności i kąta bocznego rozkruszenia,
  • wyznaczenie wskaźnika zwięzłości urabianej skały,
  • dobór parametrów konstrukcyjnych organu,
  • dobór narzędzi skrawających,
  • dobór parametrów kinematycznych procesu urabiania.

 2. "Projekt koncepcyjny węzła kruszenia kruszyw"

  Projekt powinien zawierać:
  • opis wydobycia i parametry (właściwości) kruszonego materiału,
  • dobór urządzenia/urządzeń rozdrabniającego (kruszarki) do uzyskania pożądanych klas ziarnowych,
  • podstawowe obliczenia dobranego urządzenia/urządzeń,
  • dobór urządzeń pomocniczych – zasilania nadawy i odbioru produktu kruszenia,
  • schemat mechaniczny dobranego urządzenia rozdrabniającego,
  • schemat koncepcyjny węzła rozdrabniania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, jednak ma wpływ na ocenę końcowa. Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie zaliczenia laboratoriów, obecności na wykładach oraz wyniku egzaminu. Jeżeli student uczestniczył w co najmniej 70% wykładów, wówczas ocena końcowa zostanie podniesiona o pół stopnia w stosunku do średniej oceny z egzaminu oraz z ćwiczeń laboratoryjnych .
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych. Egzamin ma formę pisemną (lub ustną na życzenie studenta). Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,70 x średnia zaliczonych projektów + 0,20 ocena z kolokwium + 0,10 obecnośc na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych należy przynieść pisemne usprawiedliwienie. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych. Prowadzący ćwiczenie ustala wówczas indywidualnie formę zaliczenia takiego ćwiczenia. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaliczenie każdego ćwiczenia laboratoryjnego jest dwustopniowe: pisemne sprawdzenie wiadomości (lub ustne na życzenie studenta) oraz pisemne sprawozdanie. Ocena z ćwiczenia jest średnią arytmetyczną z kolokwium oraz sprawozdania. Do zaliczenia, wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Zawada J.: Wstęp do mechaniki procesów kruszenia. Wyd. i Zakł. Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji. Rado 1998
2.Drzymała J.: Podstawy mineralurgii. Oficyna Wydawn. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 2009
3.Banaszewski T.: Przesiewacze. Wyd. Śląsk, Katowice 1990
4.Blaschke S, Blaschke W.: Maszyny i urządzenia w przeróbce kopalin Wyd. AGH, Kraków 1989
5. Blaschke W, Blaschke S.: Terchnologia wzbogacania grawitacyjnego, Wzbogacalniki strumieniowe, WIGSMiE PAN, Kraków, 1999
6. Blaschke W, Blaschke S.: Terchnologia wzbogacania grawitacyjnego. Stoły koncentracyjne, WIGSMiE PAN, Kraków, 2001
7.Grzelak E.: Maszyny i urządzenia do mechanicznej surowców mineralnych. WNT. Warszawa 1975.
8.Poradnik Górnictwa – tom I – V,
9.Pieczonka K.: Podstawy urabiania i przemieszczania. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1988.
10.Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych. WN Śląsk. Katowice 1998.
11.Krauze K.: Urabianie skał kombajnami ścianowymi. WN Śląsk. Katowice 2000.
12.Klich A.: Niekonwencjonalne techniki urabiania skał. WN Śląsk. Katowice 1998.
13.Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. Kraków, AGH UWNT 2008
Czasopisma: Przegląd Górniczy, Maszyny Górnicze, Powder & Bulk – Materiały Sypkie i Masowe, Aufbereitungs-Technik, Pomiary Automatyka Kontrola, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
Portale internetowe: www.metso.com, www.sweco.com/grinding, www.makrum.pl, www.ofama.pl, www.zmg.glinik.pl, www.khd.com,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. J. Gajewski, T. Wydro, C. Syta, A. Nieoczym „Metoda badań zużycia narzędzi zamontowanych na głowicy urabiające”, Przegląd Mechaniczny, 12S/2006, Warszawa
2. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Frezujące organy maszyn urabiających, Maszyny Górnicze 3/2009,
3. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Problemy związane z procesem ładowania frezującymi organami ślimakowymi. W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, Red. Krauze K., Lędziny 2010,
4. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Ocena jakości noży styczno-obrotowych na podstawie badań laboratoryjnych w Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2012, Kraków 2012,
5. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T., Tomach T.: Ocena urabialności piaskowca i dolomitu na podstawie badań laboratoryjnych i dołowych. W.: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie, Red. Krauze K., Lędziny, 2014,

Informacje dodatkowe:

Brak