Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy przeróbki mechanicznej kopalin
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-110-MR-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Feliks Jacek (feliks@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu student zapoznaje się z budową podstawowych maszynami do przeróbki mechanicznej (przesiewacze, kruszarki, młyny, urządzenia do wzbogacania). Poznaje zasady doboru w/w maszyn.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z dziedziny oprogramowania inżynierskiego w zakresie opracowania wyników badań MBM2A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Posiada widomosci dotyczące analiz danych pomiarowych MBM2A_W06 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Zaliczenie laboratorium
M_W003 Dysponuje wiedzą z zakresu technologii bezpiecznych dla środowiska MBM2A_W14 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Posiada wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa i jakości procesów wytwórczych oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich. MBM2A_W15 Kolokwium
M_W005 Dysponuje wiedzą z dziedziny projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń w przeróbce mechanicznej materiałów MBM2A_W17 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi korzystać z wiedzy zawartej w naukach podstawowych w zakresie eksploatacji maszyn i urzadzeń MBM2A_U01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Posiada przygotowanie i umiejętność do prowadzenia badań w instytucjach naukowo- badawczych MBM2A_U26 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada przygotowanie do twórczej działalności w zakresie eksploatacji maszyn w zakładach przeróbczych MBM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Posiada potrzebę systematycznego rozwoju i podnoszenia umiejętności i kompetencji osobistych MBM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z dziedziny oprogramowania inżynierskiego w zakresie opracowania wyników badań + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada widomosci dotyczące analiz danych pomiarowych + - - + - - - - - - -
M_W003 Dysponuje wiedzą z zakresu technologii bezpiecznych dla środowiska + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa i jakości procesów wytwórczych oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich. + - - - - - - - - - -
M_W005 Dysponuje wiedzą z dziedziny projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń w przeróbce mechanicznej materiałów - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z wiedzy zawartej w naukach podstawowych w zakresie eksploatacji maszyn i urzadzeń + - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada przygotowanie i umiejętność do prowadzenia badań w instytucjach naukowo- badawczych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada przygotowanie do twórczej działalności w zakresie eksploatacji maszyn w zakładach przeróbczych - - - + - - - - - - -
M_K002 Posiada potrzebę systematycznego rozwoju i podnoszenia umiejętności i kompetencji osobistych - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

W01. Podstawowe operacje technologiczne w przeróbce mechanicznej surowców.
W02. Właściwości fizyczne i sposoby opisu materiałów uziarnionych.
W03. Podstawy procesów przesiewania.
W04. Obliczenia technologiczne przesiewaczy.
W05. Podstawy teorii klasyfikacji pneumatycznej.
W06. Podstawy teorii klasyfikacji hydraulicznej.
W07. Podstawy procesów rozdrabniania mechanicznego
W08. Procesy rozdrabniania w kruszarkach.
W09. Procesy rozdrabniania w młynach z mielnikami swobodnymi.
W10. Procesy rozdrabniania w młynach walcowych i udarowych.
W11. Procesy rozdziału faz.
W12. Procesy aglomeracji bezciśnieniowej i ciśnieniowej.
W13. Procesy ujednorodniania materiałów uziarnionych.
W14. Procesy wzbogacania mechanicznego kopalin.
W15. Procesy flotacji i wzbogacania magnetycznego kopalin.

Ćwiczenia laboratoryjne (13h):

L01. Wyznaczanie sprawności procesu przesiewania.
L02. Wyznaczanie wskaźnika podrzutu przesiewaczy wibracyjnych.
L03. Pomiary prędkości transportowej na przesiewaczy.
L04. Wyznaczanie wydajności i stopnia rozdrobnienia kruszarki szczękowej.
L05. Badania wpływu podstawowych parametrów procesu mielenia w młynie grawitacyjnym.
L06. Ćwiczenia wyjazdowe w zakładzie przeróbczym w przemyśle.

Ćwiczenia projektowe (13h):

P01. Dobór urządzeń do klasyfikacji.
P02. Dobór maszyn do rozdrabniania.
P03. Projekt układu kusząco-sortującego.
P04. Projekt linii wzbogacania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

ocena z zajęć laboratoryjnych = 0,6 x(średnia ocena z zaliczonych 3 laboratoriów) + 0,4 (ocena z kolokwium).
ocena z zajęć projektowych = 0,6 x(średnia ocena z zaliczonych 2 projektów) + 0,4 (Średnia ocena z zaliczonych 2 kolokwiów).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,25 (ocena z zaliczonych zajęć laboratoryjnych) + 0,25 (ocena z zajęć projektowych) 0,4 (ocena z egzaminu)0,10 (z obecności na minimum 80 % wykładach).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia 1 laboratorium w formie zaliczenia indywidualnego

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość grafiki inżynierskiej, podstaw konstrukcji maszyn, teorii maszyn i mechanizmów, podstaw inżynierii produkcji

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura
1.Blaschke J.: Procesy technologiczne kopalin użytecznych, Wyd. AGH Kraków 1987
2.Poradnik Górnika T.5. Wyd. Śląsk, Katowice 1976
3.Zawada J.: Wstęp do mechaniki procesów kruszenia. Wyd. i Zakł. Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji. Radom 1998
4.Heim A.: Procesy mechaniczne i urządzenia do ich realizacji Wyd. Pol. Łódzkiej, Łódź 1998
5.Drzymała J.: Podstawy mineralurgii. Oficyna Wydawn. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 2009
6.Handbuch Mechanische Verfahrenstechnik, Materiały firmy Alpine-Hosokava Augsburg 1998
7.Battaglia A., Banaszewski T.: Maszyny do przeróbki węgla, rud i surowców mineralnych. PWN. Warszawa-Kraków 1972.
8.Banaszewski T.: Przesiewacze. Wyd. Śląsk, Katowice 1990
9.Blaschke S, Blaschke W.: Maszyny i urządzenia w przeróbce kopalin Wyd. AGH, Kraków 1989
10.Grzelak E.: Maszyny i urządzenia do mechanicznej surowców mineralnych. WNT. Warszawa 1975.
11.Höffl K. Zerkleinerungs- und Klassiermaschinen. VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie. Leipzig 1985.
12.Schubert H.: Aufbereitung fester mineralischer Rohstoffe. Leipzig, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1989.
13.Drzymała Z., Dzik T., Guzik J., Kaczmarczyk S., Kurek B., Sidor J.: Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych. PWN, Warszawa 1992.
14.Sidor J.: Badania, modele i metody projektowania młynów wibracyjnych. UWND AGH Kraków 2005 str. 200.
15.Czasopisma: Przegląd Górniczy, Maszyny Górnicze, Surowce i Maszyny Budowlane, Przegląd Górniczy, Powder & Bulk – Materiały Sypkie i Masowe, Aufbereitungs-Technik

Portale internetowe: www.metso.com, www.sweco.com/grinding, www.makrum.pl, www.ofama.pl, www.zmg.glinik.pl, www.khd.com,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jan SIDOR, Jacek FELIKS, Marcin MAZUR, Paweł TOMACH : Technika wibracyjna w przeróbce surowców mineralnych,
2. Tadeusz BANASZEWSKI, Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ, Antoni KALUKIEWICZ: Przesiewacze stosowane w wytwórniach mas mineralno-bitumicznych
3. Jacek FELIKS, Marcin Mazur; Układy zabezpieczające nadawę przed zanieczyszczeniami metalicznymi
4. Sidor J., Feliks J.: Vibratory granulators.
5. Jacek Feliks: BADANIA I MODELOWANIE WIBRACYJNYCH GRUDKOWNIKÓW RYNNOWYCH
6. Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ: Ścianowa kruszarka urobku,
7. Jacek FELIKS: Nowy model rynnowego grudkownika wibracyjnego;

Informacje dodatkowe:

Brak