Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mine haulage systems
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-111-MR-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Kasza Piotr (piotr.kasza@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu student zdobędzie wiedzę z zakresu budowy, eksploatacji i doboru maszyn i urządzeń transportu kołowego wykorzystywanych w przemyśle wydobywczym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu mechaniki analitycznej MBM2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma wiedzę w zakresie modelowania dla projektowania maszyn i urządzeń transportu kołowego MBM2A_W01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Ma wiedzę w zakresie projektowania elementów urządzeń transportu kołowego MBM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W004 Ma specjalistyczną wiedzę do rozwiązywania zagadnień w zakresie eksploatacji środków i urządzeń transportu kołowego MBM2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do rozwiązywania problemów transportu kołowego MBM2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U002 Ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych MBM2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U003 Ma umiejętności do twórczej działalności w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń transportu kołowego MBM2A_U25 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie transportu kołowego MBM2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Ma świadomość ważności i zrozumienie dla zespołowego działania MBM2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu mechaniki analitycznej + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie modelowania dla projektowania maszyn i urządzeń transportu kołowego + - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie projektowania elementów urządzeń transportu kołowego + - - - - + - - - - -
M_W004 Ma specjalistyczną wiedzę do rozwiązywania zagadnień w zakresie eksploatacji środków i urządzeń transportu kołowego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do rozwiązywania problemów transportu kołowego + - - - - - - - - - -
M_U002 Ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych + - - - - - - - - - -
M_U003 Ma umiejętności do twórczej działalności w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń transportu kołowego + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie transportu kołowego + - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość ważności i zrozumienie dla zespołowego działania + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

1.Systemy transportu kołowego, podstawowe definicje i charakterystyka
2. Środki transportu kołowego i kryteria ich doboru
3.Tory i układy połączeń torowych, ich charakterystyka i budowa
4. Lokomotywy, ich charakterystyka i budowa
5.Układy napędowe i systemy hamulcowe w pojazdach szynowych
6.Wagony, ich charakterystyka i budowa
7.Kolejki podwieszane i spągowe, ich charakterystyka i budowa
8.Zagadnienia modelowania układu pojazd – tor
9.Obliczenia trakcyjne przewozu szynowego
10.Transport samochodowy, jego klasyfikacja i charakterystyka
11.Samochody i wozy odstawcze, ich charakterystyka i budowa
12.Podstawowe obliczenia transportu samochodowego
13.Wybrane zagadnienia eksploatacji transportu kołowego

Zajęcia seminaryjne (10h):

Przygotowanie prezentacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Brak

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia ważona z uzyskanych ocen

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Antoniak J.: Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1990.
2. Furmanik K., Siedlar A.: Sprzężenia cierne i zębate w napędach kolei szynowych. Część I koleje przyczepne. Wydawnictwa AGH, Kraków 2004.
3. Furmanik K., Siedlar A.: Sprzężenia cierne i zębate w napędach kolei szynowych. Część II koleje zębate. Wydawnictwa AGH, Kraków 2004.
4. Siłka W.: Teoria ruchu samochodu. WNT, Warszawa 2002.
5. Zając M.: Układy przeniesienia napędu samochodów ciężarowych i autobusów. WKŁ, Warszawa 2003.
6. Matzke W.: Silniki wysokoprężne pojazdów szynowych. WKŁ, Warszawa 1969.
7. Wajand J.A., Wajand J.T.: Tłokowe silniki spalinowe, średnio -i szybkoobrotowe. WNT, Warszawa 1993.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Furmanik K., Kasza P., Zarzycki J.: Zagadnienie trwałości okładzin kół napędowych kolejek szynowych. Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia. Wydawnictwo KMGPiT, Kraków 2013.
2. Furmanik K., Kasza P., Zarzycki J.: Badania zużycia wybranych tworzyw na okładziny kół napędowych kolejek szynowych. Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia. Wydawnictwo KMGPiT, Kraków 2013.
3. Kasza P.: Transport dołowy ludzi i materiałów w kopalniach węgla kamiennego. Inżynieria Górnicza 2014 [nr] 1, s. 14–17.

Informacje dodatkowe:

Kontrola obecności na wykładach