Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mining machines for tunels and roadways
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-114-MR-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kotwica Krzysztof (kotwica@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedstawienie budowy i zasady pracy maszyn i urządzeń do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych, podział i rodzaje obudowy stosowane w tunelownictwie, metody bezwykopowe drążenia minituneli.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knowledge of theoretical backgrounds of mining cohesive rocks and soil in the context of selecting mining machines and technologies MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Knowledge of basic roadheading, tunnelling and microtunnelling techniques MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_W003 Knowledge of construction and operating principles od roadheaders, handling and hauling installations and supports using in roadways and tunnels MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_W004 Knowledge of conventional mining techniques based on the MW method MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Can identify and describe the equipment and machinery used in the process of tunnel and roadways drilling MBM2A_U17, MBM2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 He can choose the method of mining and drilling for selected roadways mining and geological conditions MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U05 Prezentacja,
Projekt
M_U003 He can choose and complete the basic components of the roadways complex for selected mining and geological conditions MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U09 Prezentacja,
Projekt
M_U004 Able to determine the economic and production effects of designed machines complex MBM2A_U06, MBM2A_U13, MBM2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt
M_U005 Able to develop and present the held messages as computer multimedia presentation MBM2A_U08, MBM2A_U09 Prezentacja,
Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 It is prepared to work in a team and exchange of experience in mining machinery and equipment MBM2A_K02, MBM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Understands the need to deepen their knowledge in the field of mechanization of mining related works MBM2A_K02, MBM2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knowledge of theoretical backgrounds of mining cohesive rocks and soil in the context of selecting mining machines and technologies + - - - - - - - - - -
M_W002 Knowledge of basic roadheading, tunnelling and microtunnelling techniques + - - - - - - - - - -
M_W003 Knowledge of construction and operating principles od roadheaders, handling and hauling installations and supports using in roadways and tunnels + - - - - - - - - - -
M_W004 Knowledge of conventional mining techniques based on the MW method + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Can identify and describe the equipment and machinery used in the process of tunnel and roadways drilling - - - - - + - - - - -
M_U002 He can choose the method of mining and drilling for selected roadways mining and geological conditions + - - - - + - - - - -
M_U003 He can choose and complete the basic components of the roadways complex for selected mining and geological conditions - - - - - + - - - - -
M_U004 Able to determine the economic and production effects of designed machines complex - - - - - + - - - - -
M_U005 Able to develop and present the held messages as computer multimedia presentation - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 It is prepared to work in a team and exchange of experience in mining machinery and equipment + - - - - + - - - - -
M_K002 Understands the need to deepen their knowledge in the field of mechanization of mining related works + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
The course explores the state of the modern mining techniques for roadways and tunnels

Classification of headings and tunnels depending on their function and dimensions. Theoretical backgrounds of mining cohesive rocks and soil in the context of selecting mining machines and technologies. Basic roadheading and tunnelling techniques. Conventional mining techniques based on the MW method. Roadheaders- construction and operating principles. Special –purpose roadheaders- construction and operating principles. Microtunnelling machines and technologies. Materials handling and hauling installations. Bolting types used for roof support and bolting machines and technologies. Methodology of selecting the roadheading and tunnelling machines and techniques

Zajęcia seminaryjne (10h):
Construction and operating principles of drilling machines, roadheaders and tunneling machines

Construction and operating principles of drilling machines, drilling trucks and anchoring systems. Construction and operating principles of roadheaders. Construction and operating principles of microtunneling machines. Selection of mining machines and methods depending on parameters of roadways and tunnels. Structural and material analysis of selected support structures in roadways, tunnels and microtunnels. Field trip to an underground mine to get acquainted with the road heading machines and methods

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student jest zobowiązany do czynnego uczestniczenia w zajęciach seminaryjnych. Może zostać odpytany z tematyki seminarium. Może mieć tylko jedna nieusprawiedliwioną nieobecność. W przypadku większej liczby może odrobić zajęcia na równoległych grupach lub na konsultacjach u prowadzącego. Jest to warunek dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium można poprawić nie więcej niż dwa razy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Average mark from laboratory projects and made by a student project of roadway or tunnel.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przy więcej niz jednej nieusprawiedliwionej nieobecności student może ja odrobić na zajęciach prowadzonych w równoległych grupach. Jeżeli nie ma takiej możliwości należy zaległości zaliczyć w ramach konsultacji u prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Completion of the laboratory course and participation in the teaching field classes. Implementation of the project.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Jonak J.: Urabianie skał głowicami wielonarzędziowymi. WN Śląsk, Katowice 2001.
P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, A. Klich, K. Krauze, J. Reś, K. Pawlik: “Niekonwencjonalne techniki urabiania skał”. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1998
P.Gospodarczyk, K. Kotwica, Kalukiewicz A., Klich A., K. Pawlik: Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego, Wyrobiska korytarzowe i szybowe w górnictwie. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1999
P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, J. Reś: Maszyny i urządzenia do specjalnych robót podziemnych". Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 2003
Jonak J.: Urabianie skał głowicami wielonarzędziowymi. WN Śląsk, Katowice 2001.
Kotwica K., Klich A.: Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych. ITG KOMAG, Gliwice 2011
Reś J., Kotwica K., Gospodarczyk P., Kalukiewicz A., Dey N.C.: Specialized equipment for the mining industry. Capital Publishing Company, New Delhi – Kolkata, Indie, 2014,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, A. Klich, K. Krauze, J. Reś, K. Pawlik: “Niekonwencjonalne techniki urabiania skał”. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1998
P.Gospodarczyk, K. Kotwica, Kalukiewicz A., Klich A., K. Pawlik: Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego, Wyrobiska korytarzowe i szybowe w górnictwie. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1999
P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, J. Reś: Maszyny i urządzenia do specjalnych robót podziemnych". Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 2003
Kotwica K., Klich A.: Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych. ITG KOMAG, Gliwice 2011
Reś J., Kotwica K., Gospodarczyk P., Kalukiewicz A., Dey N.C.: Specialized equipment for the mining industry. Capital Publishing Company, New Delhi – Kolkata, Indie, 2014,

Informacje dodatkowe:

You can have no more than one unexcused absence. Checked for the presence of the lectures – required at least 2/3 of student’s attendance