Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny i urządzenia do przeróbki surowców
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-201-MR-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Feliks Jacek (feliks@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu student zapoznaje się z budową podstawowych maszyn do przeróbki mechanicznej (kruszarki, przesiewacze itp.). Poznaje zasady doboru, obliczeń i projektowania w/w maszyn.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresie podstawowych zagadnień opisu drgających układów mechanicznych Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna i umie posługiwać się oprogramowaniem inzynierskim w zakresie obliczeń technologicznych i projektowych MBM2A_W02 Projekt,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W003 Zna metody modelowania, wspomagającego proces projektowania maszyn i urządzeń z uwzględnieniem zjawisk dynamicznych MBM2A_W04 Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W004 posiada znajomość doboru cech geometrycznych elementów maszyn i urządzeń według kryteriów wytrzymałościowych MBM2A_W07 Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W005 Posiada zasób wiedzy dotyczącj problematyki proekologicznej oraz technologii bezpiecznych dla środowiska. MBM2A_W14 Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W006 Posiada podstawową wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji maszyn i urzadzeń przeróbczych MBM2A_W16 Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W007 Zna podstawowe wymagania dotyczące projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn przeróbczych i ich linii technologicznych MBM2A_W17 Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zastosować posiadaną wiedzę z zakresu nauk podstawowych i technicznych niezbedna do konstruowania, projektowania i technologii wytwarzania oraz użytkowania maszyn przeróbczych Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi stosować metody i narzędzia inżynierskie w rozwiązywaniu problematyki konstruowania i projektowania maszyn i urządzeń przeróbczych. MBM2A_U05 Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada umiejętności inowacyjnego postępowania w zakresie projektowania i konstruowania maszyn przeróbczych w biurach projektowych oraz eksploatacji tych maszyn z zakładach przemysłowych MBM2A_K01 Projekt,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresie podstawowych zagadnień opisu drgających układów mechanicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i umie posługiwać się oprogramowaniem inzynierskim w zakresie obliczeń technologicznych i projektowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody modelowania, wspomagającego proces projektowania maszyn i urządzeń z uwzględnieniem zjawisk dynamicznych + - - - - - - - - - -
M_W004 posiada znajomość doboru cech geometrycznych elementów maszyn i urządzeń według kryteriów wytrzymałościowych + - - - - - - - - - -
M_W005 Posiada zasób wiedzy dotyczącj problematyki proekologicznej oraz technologii bezpiecznych dla środowiska. + - - - - - - - - - -
M_W006 Posiada podstawową wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji maszyn i urzadzeń przeróbczych - - - - - - - - - - -
M_W007 Zna podstawowe wymagania dotyczące projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn przeróbczych i ich linii technologicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować posiadaną wiedzę z zakresu nauk podstawowych i technicznych niezbedna do konstruowania, projektowania i technologii wytwarzania oraz użytkowania maszyn przeróbczych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi stosować metody i narzędzia inżynierskie w rozwiązywaniu problematyki konstruowania i projektowania maszyn i urządzeń przeróbczych. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada umiejętności inowacyjnego postępowania w zakresie projektowania i konstruowania maszyn przeróbczych w biurach projektowych oraz eksploatacji tych maszyn z zakładach przemysłowych + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. W01. Podstawowe operacje technologiczne i maszyny w przeróbce mechanicznej surowców.
 2. W02. Właściwości fizyczne i sposoby opisu surowców uziarnionych.
 3. W03. Ruszty, przesiewacze obrotowe.
 4. W04. Przesiewacze wibracyjne.
 5. W05. Kruszarki z dominacją obciążeń qusistatycznych.
 6. W06. Kruszarki z dominacją obciążeń dynamicznych.
 7. W07.Młyny z mielnikami swobodnymi.
 8. W08. Młyny z mielnikami prowadzonymi i bezmielnikowe.
 9. W09. Separatory pneumatyczne.
 10. W10. Sita łukowe, hydrocyklony.
 11. W11. Wirówki, prasy filtracyjne.
 12. W12. Granulatory bezciśnieniowe.
 13. W13. Granulatory ciśnieniowe.
 14. W14. Osadzarki i stoły koncentracyjne.
 15. W15. Separatory magnetyczne i maszyny flotacyjne.
Ćwiczenia projektowe (26h):
 1. P01. Obliczenia konstrukcyjne i projektowe kruszarki.
 2. P02. Obliczenia konstrukcyjne i projektowe młyna.
 3. P03. Obliczenia konstrukcyjne i projektowe przesiewacza.
 4. P04. Obliczenia konstrukcyjne i projektowe stołu koncentracyjnego.
 5. P05. Obliczenia projektowe węzła przeróbki mechaniczne surowców.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

ocena z zajęć projektowych = 0,6 x(średnia ocena z zaliczonych 2 projektów) + 0,4 (Średnia ocena z zaliczonych 2 kolokwiów).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,4 (ocena z zajęć projektów) +0,5 (ocena z egzaminu) + 0,1 (z obecności na wykładach).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia 1 zajęć projektowych w formie zaliczenia indywidualnego

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość: grafiki inżynierskiej, podstaw konstrukcji maszyn, w tym obliczeń konstrukcyjnych, podstaw inżynierii produkcji, oprogramowania inżynierskiego niezbędnego w konstruowaniu i projektowaniu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Battaglia A., Banaszewski T.: Maszyny do przeróbki węgla, rud i surowców mineralnych. PWN. Warszawa-Kraków 1972.
2. Banaszewski T.: Przesiewacze. Wyd. Śląsk, Katowice 1990
3. Wodziński P.: Przesiewanie i przesiewacze. Wyd. Pol. Łódzkiej Monografie Łódź 1997.
4. Poradnik Górnika T.5. Wyd. Śląsk, Katowice 1976
5. Blasche S, Blasche W.: Maszyny i urządzenia w przeróbce kopalin. Wyd. AGH, Kraków 1989
6. Drzymała J.: Podstawy mineralurgii. Oficyna Wydawn. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 2009
7. Grzelak E.: Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej surowców mineralnych. WNT. Warszawa 1975.
8. Höffl K. Zerkleinerungs- und Klassiermaschinen. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie. Leipzig 1985.
9. Schubert H.: Aufbereitung fester mineralischer Rohstoffe. Leipzig, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1989
10. Drzymała Z., Dzik T., Guzik J., Kaczmarczyk S., Kurek B., Sidor J.: Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych. PWN, Warszawa 1992,
11. Sidor J.: Badania, modele i metody projektowania młynów wibracyjnych. UWND AGH Kraków 2005 str. 200.
12. Handbuch Mechanische Verfahrenstechnik, Materiały firmy Alpine-Hosokava Augsburg 1998
Czasopisma: Przegląd Górniczy, Maszyny Górnicze, Surowce i Maszyny Budowlane, Przegląd Górniczy, Powder & Bulk – Materiały Sypkie i Masowe, Aufbereitungs-Technik,
Portale internetowe: www.metso.com, www.sweco.com/grinding, www.makrum.pl, www.ofama.pl, www.zmg.glinik.pl, www.khd.com,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jan SIDOR, Jacek FELIKS, Marcin MAZUR, Paweł TOMACH : Technika wibracyjna w przeróbce surowców mineralnych,
2. Tadeusz BANASZEWSKI, Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ, Antoni KALUKIEWICZ: Przesiewacze stosowane w wytwórniach mas mineralno-bitumicznych
3. Jacek FELIKS, Marcin Mazur; Układy zabezpieczające nadawę przed zanieczyszczeniami metalicznymi
4. Sidor J., Feliks J.: Vibratory granulators.
5. Jacek Feliks: BADANIA I MODELOWANIE WIBRACYJNYCH GRUDKOWNIKÓW RYNNOWYCH
6. Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ: Ścianowa kruszarka urobku,
7. Jacek FELIKS: Nowy model rynnowego grudkownika wibracyjnego;
8. Marcin MAZUR: Przegląd konstrukcji zestawów kruszących wykorzystywanych w produkcji surowców ,Górnictwo Odkrywkowe ;

Informacje dodatkowe:

Brak