Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Transport 2 - kołowy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-206-MR-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Kasza Piotr (piotr.kasza@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zakres modułu obejmuje podstawową wiedzę z zakresu budowy maszyn i urządzeń transportu kołowego stosowanych w przemyśle wydobywczym podziemnym i odkrywkowym. Student zdobywa wiedzę na temat budowy i zastosowań środków transportu szynowego i oponowego w górnictwie, w szczególności zasad doboru do konkretnych zadań transportowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu mechaniki analitycznej i drgań układów fizycznych MBM2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Ma wiedzę w zakresie modelowania dla projektowania maszyn i urządzeń transportu kołowego Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego,
Referat
M_W003 Ma wiedzę w zakresie projektowania elementów urządzeń transportu kołowego MBM2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 Ma specjalistyczną wiedzę do rozwiązywania zagadnień w zakresie środków i urządzeń transportu kołowego MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do rozwiązywania problemów transportu kołowego MBM2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych MBM2A_U03 Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego,
Referat
M_U003 Ma umiejętności do twórczej działalności w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń transportu kołowego MBM2A_U25 Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potzrebę cągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zkresie transport kołowego MBM2A_K02 Udział w dyskusji
M_K002 Ma świadomość ważości i zrozumienie dla zespołowego działania MBM2A_K07 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu mechaniki analitycznej i drgań układów fizycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie modelowania dla projektowania maszyn i urządzeń transportu kołowego + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie projektowania elementów urządzeń transportu kołowego + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma specjalistyczną wiedzę do rozwiązywania zagadnień w zakresie środków i urządzeń transportu kołowego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do rozwiązywania problemów transportu kołowego - - + - - - - - - - -
M_U002 Ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych - - + - - - - - - - -
M_U003 Ma umiejętności do twórczej działalności w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń transportu kołowego - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potzrebę cągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zkresie transport kołowego + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość ważości i zrozumienie dla zespołowego działania + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

1.Systemy transportu kołowego, podstawowe definicje i charakterystyka
2. Środki transportu kołowego i kryteria ich doboru
3.Tory i układy połączeń torowych, ich charakterystyka i budowa
4. Lokomotywy, ich charakterystyka i budowa
5.Układy napędowe i systemy hamulcowe w pojazdach szynowych
6.Wagony, ich charakterystyka i budowa
7.Kolejki podwieszane i spągowe, ich charakterystyka i budowa
8.Zagadnienia modelowania układu pojazd – tor
9.Obliczenia trakcyjne przewozu szynowego
10.Transport samochodowy, jego klasyfikacja i charakterystyka
11.Samochody i wozy odstawcze, ich charakterystyka i budowa
12.Podstawowe obliczenia transportu samochodowego
13.Stacje załadowcze i rozładowcze w transporcie kołowym
14.Systemy bezpieczeństwa w transporcie kołowym
15.Wybrane zagadnienia eksploatacji transportu kołowego

Ćwiczenia laboratoryjne (26h):

1.Pomiary parametrów geometrycznych toru
2.Analiza konstrukcji pojazdów szynowych
3.Przykłady obliczeń trakcyjnych przewozu szynowego
4.Przykłady obliczeń napędów ciernych kolejek
5.Analiza konstrukcji samochodów i wozów odstawczych
6.Przykłady obliczeń transportu oponowego
7.Analiza rozwiązań punktów załadowczych i rozładowczych
8.Zajęcia przemysłowe

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz wykonanie dwóch projektów obliczeniowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia ważona z uzyskanych ocen

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Antoniak J.: Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1990.
2. Furmanik K., Siedlar A.: Sprzężenia cierne i zębate w napędach kolei szynowych. Część I koleje przyczepne. Wydawnictwa AGH, Kraków 2004.
3. Furmanik K., Siedlar A.: Sprzężenia cierne i zębate w napędach kolei szynowych. Część II koleje zębate. Wydawnictwa AGH, Kraków 2004.
4. Siłka W.: Teoria ruchu samochodu. WNT, Warszawa 2002.
5. Zając M.: Układy przeniesienia napędu samochodów ciężarowych i autobusów. WKŁ, Warszawa 2003.
6. Matzke W.: Silniki wysokoprężne pojazdów szynowych. WKŁ, Warszawa 1969.
7. Wajand J.A., Wajand J.T.: Tłokowe silniki spalinowe, średnio -i szybkoobrotowe. WNT, Warszawa 1993.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Furmanik K., Kasza P., Zarzycki J.: Zagadnienie trwałości okładzin kół napędowych kolejek szynowych. Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia. Wydawnictwo KMGPiT, Kraków 2013.
2. Furmanik K., Kasza P., Zarzycki J.: Badania zużycia wybranych tworzyw na okładziny kół napędowych kolejek szynowych. Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia. Wydawnictwo KMGPiT, Kraków 2013.
3. Kasza P.: Transport dołowy ludzi i materiałów w kopalniach węgla kamiennego. Inżynieria Górnicza 2014 [nr] 1, s. 14–17.

Informacje dodatkowe:

Kontrola obecności na wykładach