Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny i urządzenia do robót drogowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-209-MR-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kipczak Piotr (kipczak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studentowi zostanie przekazana praktyczna wiedza w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn roboczych. Student będzie posiadał umiejętność analizowania, działania układów na podstawie ich schematów ideowych..Pozyska również konkretną wiedzę na temat właściwej eksploatacji tych maszyn.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiadomości o właściwościach i metodach urabiania gruntów MBM2A_W17 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Posiada wiedzę na temat konstrukcji i technologii pracy koparek jednonaczyniowych pod i nadsiębiernych MBM2A_W17 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu budowy i technologii pracy ładowarek kołowych MBM2A_W17 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Posiada wiedzę na temat budowy i technologii pracy maszyn do profilowania i zagęszczania gruntów MBM2A_W17 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W005 Posiada wiedzę na temat maszyn i urządzeń do prac pomocniczych przy budowie dróg MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zidentyfikować oraz opisać technologię pracy koparek jednonaczyniowych pod i nadsiębiernych MBM2A_U17, MBM2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umie zidentyfikować oraz opisać technologię pracy ładowarek kołowych MBM2A_U17, MBM2A_U20, MBM2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Umie zidentyfikować oraz opisać technologię pracy maszyn i urządzeń do profilowania i stabilizacji gruntów MBM2A_U17, MBM2A_U20, MBM2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Umie korzystać z materiałów zamieszczonych w Internecie dla pogłebiania swoich wiadomości związanych z maszynami i urządzeniami do robót drogowych MBM2A_U23, MBM2A_U14, MBM2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do pracy w zespole oraz wymiany doświadczeń w zakresie maszyn i urządzeń do robót drogowych MBM2A_K02, MBM2A_K01, MBM2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiadomości o właściwościach i metodach urabiania gruntów + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat konstrukcji i technologii pracy koparek jednonaczyniowych pod i nadsiębiernych + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu budowy i technologii pracy ładowarek kołowych + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę na temat budowy i technologii pracy maszyn do profilowania i zagęszczania gruntów + - - - - - - - - - -
M_W005 Posiada wiedzę na temat maszyn i urządzeń do prac pomocniczych przy budowie dróg + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zidentyfikować oraz opisać technologię pracy koparek jednonaczyniowych pod i nadsiębiernych - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie zidentyfikować oraz opisać technologię pracy ładowarek kołowych - - - + - - - - - - -
M_U003 Umie zidentyfikować oraz opisać technologię pracy maszyn i urządzeń do profilowania i stabilizacji gruntów - - - + - - - - - - -
M_U004 Umie korzystać z materiałów zamieszczonych w Internecie dla pogłebiania swoich wiadomości związanych z maszynami i urządzeniami do robót drogowych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do pracy w zespole oraz wymiany doświadczeń w zakresie maszyn i urządzeń do robót drogowych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 41 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
Zaznajomienie się z rodzajami i typami maszyn i urządzeń stosowanych podczas prowadzenia robót drogowych i inżynieryjnych

Właściwości ośrodków gruntowych. Podstawy mechanicznego urabiania gruntów.
Ogólna klasyfikacja maszyn do prac ziemnych.
Konstrukcja i budowa koparek jednonaczyniowych linowych i hydraulicznych nad i podsiębiernych. Przekazanie napędu z silnika na poszczególne mechanizmy koparki. Sterowanie mechanizmami koparki.
Konstrukcja i budowa ładowarek oraz ich zastosowanie.
Podział, konstrukcja i budowa spycharek. Przekazanie napędu z silnika spalinowego na poszczególne mechanizmy w spycharce. Osprzęt roboczy spycharek, zrywaki.
Charakterystyka procesu fundamentowania palowego. Technologie wykonywania pali. Palowanie palami wbijanymi. Palowanie palami wierconymi. Konstrukcje i charakterystyki techniczne wybranych palownic.
Rozbijanie brył nadwymiarowych. Młoty hydrauliczne, budowa i zasady doboru.
Nośność i podatność podłoża gruntowego. Zjawisko osuwania się skarp drogowych. Techniki stabilizacji skarp i maszyny do tego celu stosowane.
Budowa i zasada pracy maszyn do układania nawierzchni drogowych asfaltowych i betonowych
Zagadnienie mechanicznego zagęszczania gruntów. Budowa kompaktorów i walców drogowych.
Przemieszczanie dużych mas ziemnych. Konstrukcja i budowa zgarniarek i równiarek. Techniki pracy zgarniarek i równiarek.
Skrawanie twardych nawierzchni drogą ciągłego frezowania. Zasada pracy głowicy skrawającej. Konstrukcja, budowa i zakres stosowania zrywarek.
Technika bezwykopowego drążenia mikrotuneli pod drogami i nasypami. Maszyny do drążenia mikrotuneli i ich wyposażenie.
Maszyny pomocnicze stosowane przy budowie dróg. Dźwigi samojezdne, konstrukcja, budowa i charakterystyki

Ćwiczenia projektowe (26h):
Analiza budowy oraz technologii pracy maszyn i urządzeń stosowanych podczas prowadzenia robót drogowych i inżynieryjnych

Kinematyka i dynamika pracy układu wysięgnika koparki linowej podsiębiernej oraz nadsiębiernej
Kinematyka i dynamika pracy układu wysięgnika koparki hydraulicznej nad- i podsiębiernej.
Analiza układu przeniesienia napędu z silnika na koła jezdne typowej dużej ładowarki. Przełożenia, prędkości jazdy, siła naporu.
Analiza układu przeniesienia napędu z silnika na gąsienice typowej dużej spycharko-zrywarki. Przełożenia, prędkości jazdy, siła naporu (uciągu).
Analiza i porównanie budowy oraz zasady pracy rozkładarek do układania nawierzchni drogowych asfaltowych i betonowych.
Analiza i porównanie budowy oraz zasady pracy walców stosowanych przy zagęszczaniu gruntów oraz nawierzchni bitumicznych.
Analiza technik stabilizacji skarp.
Analiza technik palowania.
Napędy stosowane w maszynach do robót drogowych. Charakterystyka silnika Diesla. Rola zmiennika momentu.
Wyjazd terenowy na inwestycję drogową lub do firmy prowadzącej roboty drogowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia projektowe:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace projektowe mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektów oraz aktywności studentów i wyniki prac kontrolnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,75 ocena egzaminu + 0,25 ocena ćwiczeń projektowych
Możliwe podwyższenie oceny o 0,5 – za 75% obecności na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na ćwiczeniach projektowych. W przypadku nieobecności usprawiedliwionych (dopuszcza się max 3) oraz nieusprawiedliwionej konieczne jest wykonanie dodatkowych zadań wydanych przez prowadzącego dotyczących tematyki zajęć na których student nie był obecny. W przypadku grup równoległych nieobecności usprawiedliwione powinny być odrobione z inną grupą

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość wiedzy z dziedziny Podstaw Konstrukcji Maszyn. Znajomość podstaw hydrauliki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998.
Pieczonka K.: Inżynieria maszyn roboczych. Część 1. Podstawy urabiania, jazdy, podnoszenia i obrotu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
Pieczonka K.: Ładowarki łyżkowe. Wydawnictwa Naukowe Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1971.
Brach I., Walczewski R.: Koparki jednonaczyniowe. WNT, Warszawa 1982.
P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, J. Reś: “Maszyny i urządzenia do specjalnych robót podziemnych”. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 2003
Zagęszczanie i rozkładanie nawierzchni asfaltowych – Teoria i praktyka. Wydawnictwa Dynapac, Szwecja 2004.
Strony internetowe firm: Catepilar, Amman, Hamm, Dynapac, Wirtgen, HSW, Volvo, Komatsu, Lienherr, Casagrande, XCMGEuropa, BOMAG, AMAGO, Atlas Copco, Wacker Neuson, Bobcat, Gema, Terex.
Badania zaworu szybkoupustowego stojaka hydraulicznego z przepływem wewnętrznym dla upodatnienia obudowy hydraulicznej : praca doktorska / Piotr Kipczak ; promotor: Antoni Kalukiewicz ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Rafał DUDEK, Piotr KIPCZAK, Krzysztof WŁADZIELCZYK : Analiza możliwości urabiania skał za pomocą zrywarek — Analysis of opportunities to mine rock by means of rippers : Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Wybrane problemy górnictwa podziemnego / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków
2. Krzysztof WŁADZIELCZYK, Piotr KIPCZAK : Analiza możliwości zastosowania odkrywkowych kombajnów frezujących do urabiania złóż surowców skalnych — Analysis of the possibilities of using open-cast milling machines to excavate deposits of rock raw materials. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2018 nr 2, s. 36–41

Informacje dodatkowe:

Można mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną. Sprawdzana obecność na wykładach – zalecane co najmniej 2/3 obecności.