Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Transport 1 - przenośnikowy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-210-MR-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kulinowski Piotr (piotr.kulinowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje zagadnienia projektowania, doboru, wytwarzania i eksploatacji urządzeń transportu ciąglego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę na temat budowy, własności i zasad doboru taśm przenośnikowych MBM2A_W09 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 posiada wiedzę z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie przenośników taśmowych MBM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W003 posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn i urządzeń transportowych MBM2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 zna strukturę i funkcjonalność przenośnikowego systemu transportowego MBM2A_W13 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_W005 posiada wiedzę na temat niezawodności i bezpiecznej eksploatacji przenośników MBM2A_W16, MBM2A_W15 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W006 posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji przenośników MBM2A_W17 Egzamin,
Projekt,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych a także umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych MBM2A_U08, MBM2A_U24, MBM2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_U002 ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych MBM2A_U19, MBM2A_U25, MBM2A_U14, MBM2A_U15 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów transportowych MBM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę na temat budowy, własności i zasad doboru taśm przenośnikowych + - + - - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie przenośników taśmowych - - + - - - - - - - -
M_W003 posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn i urządzeń transportowych - - + - - - - - - - -
M_W004 zna strukturę i funkcjonalność przenośnikowego systemu transportowego + - - - - - - - - - -
M_W005 posiada wiedzę na temat niezawodności i bezpiecznej eksploatacji przenośników + - - - - - - - - - -
M_W006 posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji przenośników + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych a także umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych - - + - - - - - - - -
M_U002 ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów transportowych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
 1. Materiały transportowane

  Własności materiałów transportowanych

 2. Środki transportu wewnątrzzakładowego

  1. Podział środków transportu cyklicznego i ciągłego.
  2. Dobór środków transportu.

 3. Charakterystyka transportu przenośnikowego

  Wymagania, budowa, podstawowe parametry techniczne i zastosowania przenośników w procesie eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych.

 4. Przenośniki bezcięgnowe i cięgnowe

  Zasada działania, obliczenia oraz rozwiązania konstrukcyjne przenośników:

  • grawitacyjnych,
  • płytowych,
  • kubełkowych,
  • wstrząsowych.

 5. Przenośniki zgrzebłowe

  1. Zasada działania, parametry użytkowe i opis przenośników zgrzebłowo-rurowych.
  2. Budowa, zakres stosowania i podstawowe parametry techniczno-ruchowe górniczych przenośników zgrzebłowych.

 6. Przenośniki taśmowe

  Budowa, zakres stosowania i podstawowe parametry techniczno-ruchowe przenośników taśmowych, taśmowo-linowych, krzywoliniowych i rurowych.

 7. Napędy przenośników

  1. Napędy przenośników i układy sterowania rozruchem.
  2. Sprzęgła hydrodynamiczne – budowa i zasada działania.

 8. Urządzenia napinające taśmę

  1. Teoria sprzężenia ciernego taśmy z bębnem napędowym.
  2. Układy napinania taśmy, charakterystyki pracy układów napędowo-napinających.

 9. Podstawy teoretyczne obliczania przenośników

  1. Obliczenia wydajności, oporów ruchu i mocy napędów.
  2. Budowa i zasady doboru cięgien.
  3. Dynamika przenośnika w stanach pracy nieustalonej.

 10. Eksploatacja przenośników taśmowych

  1. Centrowanie biegu taśmy, urządzenia czyszczące taśmę, punkty załadowcze i rozładowcze, wagi taśmowe.
  2. Przenośnikowe systemy transportowe.
  3. Zagadnienia bezpieczeństwa w transporcie przenośnikowym.

Ćwiczenia laboratoryjne (26h):
 1. Założenia projektowe do doboru i obliczeń przenośników

  1. Definicja zadania transportowego
  2. Określenie warunków pracy przenośników
  3. Identyfikacja własności materiałów transportowych
  4. Dobór typu przenośnika

 2. Przenośnik wibracyjny

  1. Teoria ruchu pojedynczego ziarna na rynnie przenośnika wibracyjnego
  2. Obliczenia teoretyczne średniej prędkości transportu materiałów sypkich na rynnie przenośnika wibracyjnego
  3. Weryfikacja wyników obliczeń z rzeczywistą prędkościa strugi nosiwa
  4. Wyznaczenie współczynnika korekcyjnego

 3. Przenośnik zgrzebłowy

  1. Metoda obwiedniowa obliczania sił w cięgnie przenośników zgrzebłowych
  2. Dobór mocy napędu
  3. Obliczenia niezbędnej wytrzymałości cięgna
  4. Pomiar mocy napędu przenośnika zgrzebłowego rurowego

 4. Przenośnik taśmowy

  1. Budowa podstawowych elementów i podzespołów przenośników taśmowych
  2. Identyfikacja własności taśm przenośnikowych
  3. Pomiary oporów obracania krążników
  4. Pomiar oporów głównych przenośnika taśmowego
  5. Wyznaczanie charakterystyk pracy układu napędowo-napinającego
  6. Wykonanie projektu przenośnika taśmowego z wykorzystaniem programu komputerowego QNK

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uczestnictwo w nich i opracowanie sprawozdania z ich przebiegu.
Zajęcia projektowe zaliczane są na podstawie wykonanego projektu.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,75 * ocenaz egzaminu + 0,25 * ocena ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest każdorazowo ustalany z prowadzącym zajęcia laboratoryjne i projektowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Antoniak J.: Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wyd. Śląsk. Katowice 1990.
 2. Antoniak J.: Systemy transportu przenośnikami taśmowymi w górnictwie. Wyd. Pol. Śląska, Gliwice 2005.
 3. Furmanik K.: Transport przenośnikowy. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
 4. Gładysiewicz L.: Przenośniki taśmowe Teoria i obliczenia, Oficyna Wyd. Pol. Wroc. Wrocław 2003.
 5. Goździecki M., Świątkiewicz H.:Przenośniki, WNT, Warszawa 1975.
 6. Żur T., Hardygóra M.: Przenośniki taśmowe w górnictwie. Wyd. Śląsk. Katowice 1996.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Kulinowski P. Badania symulacyjne jako element zintegrowanego procesu projektowa-nia w aspekcie eksploatacji przenośników taśmowych. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, 1, 2013.
 • Kulinowski P. Metodyka zintegrowanego projektowania górniczych przenośników ta-śmowych. Wydawnictwa AGH, 2012.
 • Kulinowski P.: Analytical Method of Designing and Selecting Take-up Systems for Mining Belt Conveyors. Arch. Min. Sci., Vol. 58 (2013), No 4, p. 1301–1315, 2013.
 • Kulinowski P.: Simulation method of designing and selecting tensioning systems for mining belt conveyors — Symulacyjna metoda projektowania i doboru urządzeń napinających dla górniczych przenośników taśmowych Arch. Min. Sci., Vol. 59 (2014), No 1, p. 123–138, 2014
Informacje dodatkowe:

Jest sprawdzana obecność na wykładach.