Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-305-MR-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Krauze Krzysztof (krauze@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do obrony pracy magisterskiej oraz egzaminu dyplomowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie modelowania procesów eksploatacji, budowy modeli teoretycznych oraz potrafi analizować dane pomiarowe. MBM2A_W06, MBM2A_W05, MBM2A_W04 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu przygotowania produkcji CAD/CAM. Zna zasady przepływu usług logistycznych i posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych. MBM2A_W17, MBM2A_W16, MBM2A_W13, MBM2A_W12 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu kształtowania elementów maszyn na podstawie kryteriów wytrzymałościowych oraz zna zasady doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowania w budowie i eksploatacji maszyn. MBM2A_W08, MBM2A_W09, MBM2A_W07 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_W004 Student zna metody i techniki rozwiązywania problemów inżynierskich oraz ma podstawową wiedzę dotyczącą ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii. Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi prezentować własne osiągnięcia korzystając z nowoczesnych technik multimedialnych, potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin i ocenić możliwości wykorzystania nowych osiągnięć w inżynierii mechanicznej. MBM2A_U13, MBM2A_U14, MBM2A_U12, MBM2A_U08, MBM2A_U09 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi praktycznie stosować wiedzę w rozwiązywaniu problemów z zakresu eksploatacji i niezawodności maszyn. Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_U003 Student potrafi napisać pracę dyplomową i przygotować jej prezentację. Jest przygotowany do kreatywnej działalności w zakresie eksploatacji maszyn oraz samodzielnego prowadzenia badań i działalności gospodarcze, a także do podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). MBM2A_U25, MBM2A_U21, MBM2A_U26, MBM2A_U27, MBM2A_U23, MBM2A_U24 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_U004 Student potrafi wykorzystać zaawansowaną wiedzę w projektowaniu i eksploatacji maszyn oraz zna zasady ochrony własności intelektualnej. MBM2A_U02, MBM2A_U04, MBM2A_U01, MBM2A_U05 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi określić priorytety realizowanych zadań, rozumie znaczenie środków masowego przekazu i potrafi współpracować z ludźmi i kierować zespołami badawczymi. MBM2A_K04, MBM2A_K05, MBM2A_K06, MBM2A_K02, MBM2A_K01, MBM2A_K03 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_K002 Student jest przygotowny do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). MBM2A_K07, MBM2A_K08 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie modelowania procesów eksploatacji, budowy modeli teoretycznych oraz potrafi analizować dane pomiarowe. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu przygotowania produkcji CAD/CAM. Zna zasady przepływu usług logistycznych i posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu kształtowania elementów maszyn na podstawie kryteriów wytrzymałościowych oraz zna zasady doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowania w budowie i eksploatacji maszyn. - - - - - + - - - - -
M_W004 Student zna metody i techniki rozwiązywania problemów inżynierskich oraz ma podstawową wiedzę dotyczącą ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prezentować własne osiągnięcia korzystając z nowoczesnych technik multimedialnych, potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin i ocenić możliwości wykorzystania nowych osiągnięć w inżynierii mechanicznej. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi praktycznie stosować wiedzę w rozwiązywaniu problemów z zakresu eksploatacji i niezawodności maszyn. - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi napisać pracę dyplomową i przygotować jej prezentację. Jest przygotowany do kreatywnej działalności w zakresie eksploatacji maszyn oraz samodzielnego prowadzenia badań i działalności gospodarcze, a także do podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). - - - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykorzystać zaawansowaną wiedzę w projektowaniu i eksploatacji maszyn oraz zna zasady ochrony własności intelektualnej. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi określić priorytety realizowanych zadań, rozumie znaczenie środków masowego przekazu i potrafi współpracować z ludźmi i kierować zespołami badawczymi. - - - - - - - - - - -
M_K002 Student jest przygotowny do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):

1. Metodyka pisania pracy dyplomowej.
2. Korzystanie ze źródeł informacji. Problem plagiatu.
3. Charakterystyka etapów pracy dyplomowej
4. Zasady formułowania problemu badawczego i metod jego rozwiązania.
5. Przeprowadzanie badań eksperymentalnych.
6. Analiza i interpretacja uzyskanych wyników.
7. Opracowanie podsumowania i wniosków końcowych pracy.
8. Zasady edytorskiego opracowania tekstu.
9. Przygotowanie prezentacji pracy.
10-15. Prezentowanie prac dyplomowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Opracowanie prezentacji pracy dyplomowej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z prezentacji, aktywność na zajęciach i postępach w realizacji pracy dyplomowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównywanie zaległości wynikającej z nieobecności studenta na zajęciach możliwa jest poprzez indywidualne konsultacje z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wpis na semestr wraz z zatwierdzonym tematem pracy dyplomowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bielc E., Bielc J.: Podręcznik pisania prac. Wydawnictwo EJB. Kraków 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak