Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zestawy mobilne maszyn do przeróbki i recyklingu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-308-MR-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Feliks Jacek (feliks@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Budowa zestawów mobilnych -urządzenia, napęd, podwozia, osprzęt. Współpraca pomiędzy zestawami. Możliwości wykorzystania. Jakość produktów otrzymywanych z recyklingu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 posiada przygotowanie z dziedziny mechaniki analitycznej i drgań układów fizycznych MBM2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Posiada wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów MBM2A_W06 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów przeróbczych MBM2A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi rozwiązywać złożone zadania inżynierskie charakterystyczne dla maszyn przerbóczych, w szczególności maszyn mobilnych MBM2A_U25, MBM2A_U21, MBM2A_U26 Udział w dyskusji
M_U003 umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych MBM2A_U08 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 posiada przygotowanie z dziedziny mechaniki analitycznej i drgań układów fizycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów przeróbczych - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi rozwiązywać złożone zadania inżynierskie charakterystyczne dla maszyn przerbóczych, w szczególności maszyn mobilnych - - + - - - - - - - -
M_U003 umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

Ogólne zasady budowy mobilnych zestawów sortująco-kruszących.
Zasady doboru podwozi zestawów mobilnych.
Konstrukcja podwozi z napędami samobieżnymi – elektrycznymi, spalinowymi, hydraulicznymi.
Struktura i funkcje układu hydraulicznego w maszynie roboczej.
Konstrukcja i charakterystyki elementów hydraulicznych układów napędowych.
Elementy sterujące. Sterowanie i regulacja pracy napędu hydraulicznego zestawu mobilnego.
Obliczenia i wzory związane z doborem elementów hydraulicznych w zestawach mobilnych.
Urządzenia przeróbcze stosowane w zestawach mobilnych. Podajniki, przesiewacze, kruszarki.
Zasady stosowania zestawów mobilnych sortująco-kruszących w zakładach przeróbki surowców skalnych i kruszyw.
Zastosowanie w/w zestawów w recyklingu materiałów pochodzących z prac wyburzeniowych.
Jakość kruszyw pochodzących z recyklingu, oraz możliwości ich wykorzystania.

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):

Budowa i przeznaczenie zestawów mobilnych sortująco-kruszących.
Budowa i zasada działania układów hydraulicznych i ich podział, konstrukcja i charakterystyki
Rodzaje przesiewaczy stosowanych w zestawach mobilnych.
Wyznaczanie oddziaływania dynamicznego na konstrukcję nośną.
Kruszarki stosowane w zestawach mobilnych. Kruszarki szczękowe, stożkowe, odrzutowe z wałem poziomym i pionowym.
Zastosowanie zestawów mobilnych do kruszenia materiałów pochodzących z wyburzeń.
Wykorzystanie zestawów mobilnych w recyklingu – 1 godz.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

0,7 x oceny z laboratorium,
0,3 x kolokwium zaliczeniowe

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,9 x oceny z laboratorium,
0,1 x aktywność na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia 1 laboratorium w formie zaliczenia indywidualnego

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Battaglia A.: Maszyny do przeróbki mechanicznej kopalin, cz. II Urządzenia hydromechaniczne. PWN, 1968, Warszawa.
2. Banaszewski T.: Przesiewacze. Wyd. Śląsk, 1990 Katowice.
3. Blaschke J.: Procesy technologiczne w przeróbce kopalin użytecznych. Skrypt uczelniany AGH, nr 1058, Kraków 1987.
4.Blaschke S, Blaschke W.: Maszyny i urządzenia w przeróbce kopalin Wyd. AGH, Kraków 1989
5.Grzelak E.: Maszyny i urządzenia do mechanicznej surowców mineralnych. WNT. Warszawa 1975.
6.Czasopisma: Przegląd Górniczy, Maszyny Górnicze, Powder & Bulk – Materiały Sypkie i Masowe, Aufbereitungs-Technik,
7.Portale internetowe: www.metso.com, www.makrum.pl, www.ofama.pl, www.zmg.glinik.pl, www.khd.com,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jan SIDOR, Jacek FELIKS, Marcin MAZUR, Paweł TOMACH : Technika wibracyjna w przeróbce surowców mineralnych,
2. Tadeusz BANASZEWSKI, Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ, Antoni KALUKIEWICZ: Przesiewacze stosowane w wytwórniach mas mineralno-bitumicznych
3. Jacek FELIKS, Marcin Mazur; Układy zabezpieczające nadawę przed zanieczyszczeniami metalicznymi
4. Sidor J., Feliks J.: Vibratory granulators.
5. Jacek Feliks: BADANIA I MODELOWANIE WIBRACYJNYCH GRUDKOWNIKÓW RYNNOWYCH
6. Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ: Ścianowa kruszarka urobku,
7. Jacek FELIKS: Nowy model rynnowego grudkownika wibracyjnego;
8. Marcin MAZUR: Przegląd konstrukcji zestawów kruszących wykorzystywanych w produkcji surowców ,Górnictwo Odkrywkowe ;

Informacje dodatkowe:

Brak