Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy urabiania skał
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-105-ME-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Maszyny górnicze
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wydro Tomasz (wydro@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu student poznaje metody urabiania skał oraz możliwości ich wykorzystania w zależności od warunków górniczo-geologicznych. Poznaje również sposoby wyznaczania niektórych z nich.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe pojęcia dotyczące właściwości skał takie jak: zwięzłość, skrawalność, urabialność, cechy fizyczne, własności mechaniczne skał MBM2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna metody wiercenia i sposoby ich realizacji. MBM2A_W09, MBM2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna metody urabiania skał przez struganie, frezowanie i odłupywanie. MBM2A_W09, MBM2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W004 Zna metody urabiania skał poprzez zrywanie, kopanie, ładowanie. MBM2A_W09, MBM2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wyznaczyć wskaźnik skrawalności A ibocznego kąta rozkruszenia. MBM2A_U01, MBM2A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi w wyznaczyc wskaźnik zwięzłości f. MBM2A_U01, MBM2A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi przeprowadzic pomiar oporów urabiania w funkcji głębokości i podziałki skrawania skał. MBM2A_U01, MBM2A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie znajomości nowych rodzajów i nowych technologii stosowania maszyn i urządzeń górnictwa skalnego i węglowego MBM2A_K02, MBM2A_K01 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia dotyczące właściwości skał takie jak: zwięzłość, skrawalność, urabialność, cechy fizyczne, własności mechaniczne skał + - + + - - - - - - -
M_W002 Zna metody wiercenia i sposoby ich realizacji. + - + + - - - - - - -
M_W003 Zna metody urabiania skał przez struganie, frezowanie i odłupywanie. + - + + - - - - - - -
M_W004 Zna metody urabiania skał poprzez zrywanie, kopanie, ładowanie. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyznaczyć wskaźnik skrawalności A ibocznego kąta rozkruszenia. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi w wyznaczyc wskaźnik zwięzłości f. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzic pomiar oporów urabiania w funkcji głębokości i podziałki skrawania skał. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie znajomości nowych rodzajów i nowych technologii stosowania maszyn i urządzeń górnictwa skalnego i węglowego - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
Systematyka sposobów urabiania skał oraz mozliwości ich wykorzystania .

Podczas zajęć student poznaje budowę i zasadę pracy narzędziami do wiercenia, strugania, frezowania, odłupywania, zrywania, kopania i ładowania.Ponadto student poznaje sposoby urabiania skał oraz możliwości ich wykorzystania w zależności od warunków górniczo-geologicznych, technicznych i ekonomicznych. Klasyfikacje skał pod względem urabialności oraz metody wyznaczania wskaźników urabialności.

Ćwiczenia laboratoryjne (13h):
Przeprowadzenie badań wyznaczenia wskaźnika skrawalności A i kąta bocznego rozkruszenia. Pomiar oporów urabiania. Wyznaczenie wskaźnika zwiezłości f.

Przeprowadzenie badań laboratoryjnych: wyznaczenie wskaźnika zwięzłości f, wyznaczenie wskaźnika skrawalności A i kąta bocznego rozkruszenia, przeprowadzenie pomiarów oporów urabiania w funkcji głębokości i podziałki skrawania.

Ćwiczenia projektowe (13h):
Projekt organu urabiającego dla maszyny urabiającej poprzez frezowanie" Projekt powinien zawierać:

• dobór parametrów konstrukcyjnych organu,
• dobór narzędzi skrawających,
• dobór parametrów kinematycznych procesu urabiania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Zajęcia terenowe:
Wyjazd studentów do kopalni podziemnej i odkrywkowej. Obecność obowiązkowa. Nie obecność może być usprawiedliwiona poprzez przyniesienie zwolnienia lekarskiego.
Ćwiczenia laboratoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia z zaliczeń laboratoriów
Zaliczenie wszystkich zajęć laboratoryjnych
Możliwość podwyższenia oceny o 0,5 za 75% obecność na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych należy przynieść pisemne usprawiedliwienie. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych. Prowadzący ćwiczenie ustala wówczas indywidualnie formę zaliczenia takiego ćwiczenia. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaliczenie każdego ćwiczenia laboratoryjnego jest dwustopniowe: pisemne sprawdzenie wiadomości (lub ustne na życzenie studenta) oraz pisemne sprawozdanie. Ocena z ćwiczenia jest średnią arytmetyczną z kolokwium oraz sprawozdania. Do zaliczenia, wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość w zakresie metrologii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Poradnik Górnictwa – tom I – V,
Pieczonka K.: Podstawy urabiania i przemieszczania. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1988.
Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych. WN Śląsk. Katowice 1998.
Krauze K.: Urabianie skał kombajnami ścianowymi. WN Śląsk. Katowice 2000.
Klich A.: Niekonwencjonalne techniki urabiania skał. WN Śląsk. Katowice 1998.
Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. Kraków, AGH UWNT 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. J. Gajewski, T. Wydro, C. Syta, A. Nieoczym „Metoda badań zużycia narzędzi zamontowanych na głowicy urabiające”, Przegląd Mechaniczny, 12S/2006, Warszawa
2. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Frezujące organy maszyn urabiających, Maszyny Górnicze 3/2009,
3. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Problemy związane z procesem ładowania frezującymi organami ślimakowymi. W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, Red. Krauze K., Lędziny 2010,
4. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Ocena jakości noży styczno-obrotowych na podstawie badań laboratoryjnych w Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2012, Kraków 2012,
5. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T., Tomach T.: Ocena urabialności piaskowca i dolomitu na podstawie badań laboratoryjnych i dołowych. W.: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie, Red. Krauze K., Lędziny, 2014,

Informacje dodatkowe:

Na wykładach sprawdzana jest obecność.