Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mining Conveyors
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-110-ME-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Maszyny górnicze
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kulinowski Piotr (piotr.kulinowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wszystkie zaplanowane treści programowe dostarczą niezbędną wiedzę na temat budowy i eksploatacji przenośnikowych systemów transportowych w górnictwie oraz fachowej nomenklatury anglojęzycznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 posiada wiedzę na temat niezawodności i bezpiecznej eksploatacji przenośników MBM2A_W15, MBM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_W002 zna strukturę i funkcjonalność przenośnikowych systemów transportowych MBM2A_W13 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W003 posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji przenośników zgrzebłowych i taśmowych MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W004 posiada wiedzę z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie przenośników taśmowych MBM2A_W02 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych a także umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych MBM2A_U09, MBM2A_U08 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów transportowych MBM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę na temat niezawodności i bezpiecznej eksploatacji przenośników + - - - - - - - - - -
M_W002 zna strukturę i funkcjonalność przenośnikowych systemów transportowych + - - - - - - - - - -
M_W003 posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji przenośników zgrzebłowych i taśmowych + - - - - + - - - - -
M_W004 posiada wiedzę z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie przenośników taśmowych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych a także umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów transportowych - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

 1. Properties of materials to be handled
 2. Classification of internal transport installations
 3. Characteristics of the conveyor transport
 4. Longwall conveyors
 5. Belt conveyors
 6. Conveyor drives
 7. Characteristics of belt tensioning systems
 8. Theoretical basis for calculating of mining conveyors
 9. Operation, safety and maintenance of conveyor systems

Zajęcia seminaryjne (10h):

 1. The issue of selection of type and calculations of conveyors.
  – Definition of the transport task and work conditions of conveyors
  – Identification of the properties of transport materials
  – Selection of a conveyor type
 2. Longwall conveyor
  – Calculation of drive power
  – Method of calculating of chain tensions
  – Verification of calculations results by measuring the conveyor drive power
 3. Conveyor Belt
  – Construction of the basic elements and components of belt conveyors
  – Identification of properties of conveyor belts
  – Tests of the rotating resistance of idlers
  – Design of a belt conveyor using a computer program QNK
 4. The issue of the selection and operation of conveyors – presentations and discussion

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń seminaryjnych jest uczestnictwo w nich i przygotowanie prezentacji na zadany temat.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona uwzględniająca obecność na wykładach (0,2), seminariach (0,2), aktywność podczas zajęć (0,1) i ocenę prezentacji (0,5).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest każdorazowo ustalany z prowadzącym zajęcia seminaryjne.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Antoniak J.: Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wyd. Śląsk.
  Katowice 1990.
 2. Antoniak J.: Systemy transportu przenośnikami taśmowymi w górnictwie. Wyd. Pol. Śląska, Gliwice 2005.
 3. Furmanik K.: Transport przenośnikowy. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne,
  Kraków 2008.
 4. Gładysiewicz L.: Przenośniki taśmowe Teoria i obliczenia, Oficyna Wyd. Pol. Wroc. Wrocław 2003.
 5. Goździecki M., Świątkiewicz H.:Przenośniki, WNT, Warszawa 1975.
 6. Siedlar A., Teoria działania napędu przenośników taśmowych, Wydawnictwo AGH, Kraków 1990.
 7. Żur T., Hardygóra M.: Przenośniki taśmowe w górnictwie. Wyd. Śląsk. Katowice 1996.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Kulinowski P. Badania symulacyjne jako element zintegrowanego procesu projektowa-nia w aspekcie eksploatacji przenośników taśmowych. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, 1, 2013.
 • Kulinowski P. Metodyka zintegrowanego projektowania górniczych przenośników ta-śmowych. Wydawnictwa AGH, 2012.
 • Kulinowski P.: Analytical Method of Designing and Selecting Take-up Systems for Mining Belt Conveyors. Arch. Min. Sci., Vol. 58 (2013), No 4, p. 1301–1315, 2013.
 • Kulinowski P.: Simulation method *of designing and selecting tensioning systems for mining belt conveyors — Symulacyjna metoda projektowania i doboru urządzeń napinających dla górniczych przenośników taśmowych Arch. Min. Sci., Vol. 59 (2014), No 1, p. 123–138, 2014
Informacje dodatkowe:

Brak