Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny i urządzenia przeróbki kopalin
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-201-ME-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Maszyny górnicze
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Feliks Jacek (feliks@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu student zapoznaje się z budową podstawowych maszyn do przeróbki mechanicznej (kruszarki, przesiewacze itp.). Poznaje zasady doboru, obliczeń i projektowania w/w maszyn.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą mechaniki układów materialnych oraz teorii drgań MBM2A_W01 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu zastosowania programów inzynieskich w procesachy konstruowania i projektowania maszyn. MBM2A_W02 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W003 Dysponuje wiedzą z zakresu obliczeń konstrukcyjnych - wytrzymałościowych elementów maszyn w oparciu o klasyczne kryteria wytrzymałościowe MBM2A_W07 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu obliczeń konstrukcyjnych - wytrzymałościowych elementów maszyn w oparciu o kryteria wytrzymałości zmeczeniowej. MBM2A_W08 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W005 Dysponuje wiedzą z zakresu BHP, ochrony środowiska, jakości produktów, a także wiedzę dotyczącą ochrony własności inelektualnej w wynalazczości. MBM2A_W15 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi korzystać z wiedzy z zakresu nauk podstawowych majacej zastosowanie w konstruowaniu i projektowaniu maszyn przeróbczych. MBM2A_U01 Sprawozdanie,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Dysponuje umiejętnościami korzystania z wiedzy z zakresu przemiotów mechanicznych dotycząca konstruowania i projektowania maszyn przeróbczych MBM2A_U02 Sprawozdanie,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Posiada umiejętności do doboru założeń konstrukcyjnych i projektowych maszyn przeróbczych na podstawie eksperymentu oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w konstruowaniu i projektowaniu maszyn przeróbczych oraz ich układów technologicznych. MBM2A_U25 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada przygotowanie do eksploatacji maszyn przeróbczych, jako pracownik zakładów w przeróbczych w przemysłach; górniczym, ceramicznym i chemicznym. MBM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wypracowania pisane na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 Rozumie i posiada potrzebę systematycznego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych MBM2A_K02 Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
50 10 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą mechaniki układów materialnych oraz teorii drgań + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu zastosowania programów inzynieskich w procesachy konstruowania i projektowania maszyn. + - - + - - - - - - -
M_W003 Dysponuje wiedzą z zakresu obliczeń konstrukcyjnych - wytrzymałościowych elementów maszyn w oparciu o klasyczne kryteria wytrzymałościowe + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu obliczeń konstrukcyjnych - wytrzymałościowych elementów maszyn w oparciu o kryteria wytrzymałości zmeczeniowej. + - - - - - - - - - -
M_W005 Dysponuje wiedzą z zakresu BHP, ochrony środowiska, jakości produktów, a także wiedzę dotyczącą ochrony własności inelektualnej w wynalazczości. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z wiedzy z zakresu nauk podstawowych majacej zastosowanie w konstruowaniu i projektowaniu maszyn przeróbczych. - - + + - - - - - - -
M_U002 Dysponuje umiejętnościami korzystania z wiedzy z zakresu przemiotów mechanicznych dotycząca konstruowania i projektowania maszyn przeróbczych - - + + - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętności do doboru założeń konstrukcyjnych i projektowych maszyn przeróbczych na podstawie eksperymentu oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w konstruowaniu i projektowaniu maszyn przeróbczych oraz ich układów technologicznych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada przygotowanie do eksploatacji maszyn przeróbczych, jako pracownik zakładów w przeróbczych w przemysłach; górniczym, ceramicznym i chemicznym. + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie i posiada potrzebę systematycznego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 50 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
 1. 01. Operacje technologiczne i maszyny w przeróbce mechanicznej surowców.
 2. W02. Właściwości fizyczne i sposoby opisu surowców uziarnionych.
 3. W03. Ruszty, przesiewacze obrotowe.
 4. W04. Przesiewacze wibracyjne.
 5. W05. Kruszarki do materiałów twardych.
 6. W06. Kruszarki do materiałów średnio-twardych i miękkich.
 7. W07.Młyny grawitacyjne, toczne, walcowe.
 8. W08. Młyny wibracyjne, mieszadłowe, udarowe, strumieniowe.
 9. W09. Separatory pneumatyczne.
 10. W10. Sita łukowe, hydrocyklony.
 11. W11. Wirówki, prasy filtracyjne.
 12. W12. Granulatory bezciśnieniowe.
 13. W13. Granulatory ciśnieniowe.
 14. W14. Osadzarki i stoły koncentracyjne.
 15. W15. Separatory magnetyczne i maszyny flotacyjne.
Ćwiczenia laboratoryjne (20h):
 1. L01. Wyznaczanie wskaźnika podrzutu przesiewaczy wibracyjnych.
 2. L02. Wyznaczanie prędkości transportowej przesiewaczy wibracyjnych.
 3. L03. Badania procesu kruszenia w kruszarce wibracyjnej.
 4. L04. Badania procesu mielenia w młynie wibracyjnym.
 5. L05. Badania aglomeracji bezciśnieniowej w granulatorze wibracyjnym.
 6. L06. Analiza konstrukcji hydrocyklonów.
 7. L07. Analiza konstrukcji stołów koncentracyjnych.
 8. L08. Ćwiczenia wyjazdowe w zakładzie przeróbczym kopalni.
Ćwiczenia projektowe (20h):

P01. Dobór urządzeń do klasyfikacji.
P02. Projekt podzespołów przesiewacza.
P03. Dobór maszyn do rozdrabniania.
P04. Projekt napędu kruszarki.
P05. Projekt układu kusząco-sortującego.
P06. Projekt technologiczny linii wzbogacania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia projektowe:
Średnia ważona z pozytywnie zaliczonych 2 projektów.
Ćwiczenia
Średnia ważona z pozytywnie ocenionych z 2 kolokwiów .

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,45 (ocena z zaliczonych zajęć projektowych)+ 0,45 (ocena z zaliczonych zajęć ćwiczeniowych) + 0,10 (z obecności na minimum 80 % wykładach).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia dwóch nieobecności z inną grupą projektową.
Jeden termin poprawkowy kolokwium zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość: grafiki inżynierskiej, podstaw konstrukcji maszyn, podstaw inżynierii produkcji, programów statystycznych dotyczący opracowania wyników badań.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Battaglia A., Banaszewski T.: Maszyny do przeróbki węgla, rud i surowców mineralnych. PWN. Warszawa-Kraków 1972.
2. Banaszewski T.: Przesiewacze. Wyd. Śląsk, Katowice 1990
3. Wodziński P.: Przesiewanie i przesiewacze. Wyd. Pol. Łódzkiej Monografie Łódź 1997.
4. Poradnik Górnika T.5. Wyd. Śląsk, Katowice 1976
5. Blasche S, Blasche W.: Maszyny i urządzenia w przeróbce kopalin. Wyd. AGH, Kraków 1989
6. Drzymała J.: Podstawy mineralurgii. Oficyna Wydawn. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 2009
7. Grzelak E.: Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej surowców mineralnych. WNT. Warszawa 1975.
8. Höffl K. Zerkleinerungs- und Klassiermaschinen. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie. Leipzig 1985.
9. Schubert H.: Aufbereitung fester mineralischer Rohstoffe. Leipzig, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1989
10. Drzymała Z., Dzik T., Guzik J., Kaczmarczyk S., Kurek B., Sidor J.: Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych. PWN, Warszawa 1992,
11. Sidor J.: Badania, modele i metody projektowania młynów wibracyjnych. UWND AGH Kraków 2005 str. 200.
12. Handbuch Mechanische Verfahrenstechnik, Materiały firmy Alpine-Hosokava Augsburg 1998
Czasopisma: Przegląd Górniczy, Maszyny Górnicze, Surowce i Maszyny Budowlane, Przegląd Górniczy, Powder & Bulk – Materiały Sypkie i Masowe, Aufbereitungs-Technik,
Portale internetowe: www.metso.com, www.sweco.com/grinding, www.makrum.pl, www.ofama.pl, www.zmg.glinik.pl, www.khd.com,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jan SIDOR, Jacek FELIKS, Marcin MAZUR, Paweł TOMACH : Technika wibracyjna w przeróbce surowców mineralnych,
2. Tadeusz BANASZEWSKI, Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ, Antoni KALUKIEWICZ: Przesiewacze stosowane w wytwórniach mas mineralno-bitumicznych
3. Jacek FELIKS, Marcin Mazur; Układy zabezpieczające nadawę przed zanieczyszczeniami metalicznymi
4. Sidor J., Feliks J.: Vibratory granulators.
5. Jacek Feliks: BADANIA I MODELOWANIE WIBRACYJNYCH GRUDKOWNIKÓW RYNNOWYCH
6. Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ: Ścianowa kruszarka urobku,
7. Jacek FELIKS: Nowy model rynnowego grudkownika wibracyjnego;
8. Marcin MAZUR: Przegląd konstrukcji zestawów kruszących wykorzystywanych w produkcji surowców ,Górnictwo Odkrywkowe ;

Informacje dodatkowe:

Brak