Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Współczesne materiały inżynierskie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-205-ME-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Maszyny górnicze
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Kot Marcin (kotmarc@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł przedstawia przegląd nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych metalowych, ceramicznych,
polimerowych i kompozytów oraz technologie inżynierii powierzchni, nanomateriały węglowe.
Przedstawiana jest ich mikrostruktura, właściwości, techniki wytwarzania oraz aplikacje głównie w
obszarze inżynierii mechanicznej. Przedstawione są także biomateriały, nanostruktury typu MEMS i
materiały inteligentne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna nowoczesne materiały konstrukcyjne takie jak stopy specjalne, nadstopy, materiały z pamięcią kształtu oraz ich właściwości i techniki ich wytwarzania. Zna nowoczesne materiały ceramiczne, polimerowe i kompozytowe. MBM2A_W08, MBM2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna relacje między mikrostrukturą i właściwościami mechanicznymi w nanomateriałach, materiałach gradientowych, materiałach inteligentnych oraz materiałach do zastosowań w wysokich temparaturach. MBM2A_W08, MBM2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna nowoczesne technologie inżynierii powierzchni wytwarzania warstw wierzchnich i powłok o złożonej architekturze i mikrostrukturze. Zna materiały metalowe, ceramiczne i węglowe stosowane na cienkie powłoki oraz ich zastosowania. MBM2A_W08, MBM2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Zna zasady komputerowego wspomagania doboru materiałów CAMS (Computer Aided Materials Selection) i podstawy projektowania materiałowego ze wspomaganiem komputerowym (CAMD – Computer Aided Materials Design). MBM2A_W08, MBM2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zaproponować nowoczesny materiał do konkretnego zastosowania oraz w miejscach gdzie powszechnie stosowane materiały nie mogą spełniać stawianych przed nimi wymagań. MBM2A_U05, MBM2A_U14, MBM2A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umie zaproponować nowoczesnie techniki wytwarzania materiałów oraz formowania warstw wierzchnich i powłok. Umie dobrać odpowiednią powłokę do konkretnego zastosowania. MBM2A_U05, MBM2A_U14, MBM2A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Umie zaproponować odpowiednią zaawansowaną technikę badania właściwości materiałów inżynierskich w celu analizy ich mikrostruktury i właściwości mechanicznych w skali makro i nano. MBM2A_U05, MBM2A_U14, MBM2A_U10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące nowoczesnych materiałów i ich zastosowań w sposób powszechnie zrozumiały. Rozumie społeczne i środowiskowe problemy związane wytwarzaniem i stosowaniem nowoczesnych materiałów na elementy konstrukcyjne obiektów technicznych oraz koniecznością ich recyklingu. MBM2A_K02, MBM2A_K07, MBM2A_K08 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
46 20 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna nowoczesne materiały konstrukcyjne takie jak stopy specjalne, nadstopy, materiały z pamięcią kształtu oraz ich właściwości i techniki ich wytwarzania. Zna nowoczesne materiały ceramiczne, polimerowe i kompozytowe. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna relacje między mikrostrukturą i właściwościami mechanicznymi w nanomateriałach, materiałach gradientowych, materiałach inteligentnych oraz materiałach do zastosowań w wysokich temparaturach. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna nowoczesne technologie inżynierii powierzchni wytwarzania warstw wierzchnich i powłok o złożonej architekturze i mikrostrukturze. Zna materiały metalowe, ceramiczne i węglowe stosowane na cienkie powłoki oraz ich zastosowania. + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna zasady komputerowego wspomagania doboru materiałów CAMS (Computer Aided Materials Selection) i podstawy projektowania materiałowego ze wspomaganiem komputerowym (CAMD – Computer Aided Materials Design). + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaproponować nowoczesny materiał do konkretnego zastosowania oraz w miejscach gdzie powszechnie stosowane materiały nie mogą spełniać stawianych przed nimi wymagań. + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie zaproponować nowoczesnie techniki wytwarzania materiałów oraz formowania warstw wierzchnich i powłok. Umie dobrać odpowiednią powłokę do konkretnego zastosowania. + - + - - - - - - - -
M_U003 Umie zaproponować odpowiednią zaawansowaną technikę badania właściwości materiałów inżynierskich w celu analizy ich mikrostruktury i właściwości mechanicznych w skali makro i nano. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące nowoczesnych materiałów i ich zastosowań w sposób powszechnie zrozumiały. Rozumie społeczne i środowiskowe problemy związane wytwarzaniem i stosowaniem nowoczesnych materiałów na elementy konstrukcyjne obiektów technicznych oraz koniecznością ich recyklingu. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 46 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

Podstawowe metody kształtowania struktury i właściwości materiałow inżynierskich.
Umocnienie. Przemiany fazowe. Strukturalne uwarunkowania właściwości materiałów.
Nowoczesne stale nierdzewne, żaroodporne i żarowytrzymałe, proszkowe.
Nadstopy stopu kobaltu, stopy tytanu, stopy z pamięcią kształtu, nadstopy na osnowie
żelaza, niklu, stopy ODS wraz z ich aplikacjami.
Ceramika specjalna, szkła i kompozyty ceramiczne – technologie wytwarzania i
aplikacje. Konstrukcyjne materiały ceramiczne o wysokiej niezawodności – kompozyty
ziarniste, materiały amorficzne wzmacniane naprężeniami wewnętrznymi. Ceramika
funkcjonalna w zastosowaniach elektrotechnicznych, magnetycznych, optycznych oraz
w wytwarzaniu i konwersji energii.
Nowoczesne technologie inżynierii powierzchni oraz ich wpływ na właściwości
elementó maszyn. Nanomateriały i podstawy nanotechnologii. Nanostrukturalne
powłoki wielowarstwowe, nanokompozyty, funkcjonalne materiały gradientowe,
powłoki TBC.
Złożone materiały ślizgowe i cierne. Materiały węzłów tribologicznych pracujące w
specyficznych atmosferach oraz podwyższonej temperaturze. Zjawiska strukturalne w
wielofunkcyjnych materiałach do zastosowań wysokotemperaturowych.
Materiały inteligentne: właściwości i zastosowania. Ciecze magnetoreologiczne i
elektroreologiczne.
Materiały węglowe – grafen, fulereny, nanorurki, syntetyczne diamenty.
Biomateriały, Nowoczesne włókna w kompozytach polimerowych, metalowych i
ceramicznych.
Zaawansowane nowoczesnych technik badania mikrostruktury i właściwości
materiałów inżynierskich w skali makro, mikro i nano.

Ćwiczenia laboratoryjne (26h):

Analiza deformacji i pękania powłok o zaawansowanej mikrostrukturze.
Analiza nowoczesnych technologii próżniowych stosowanych do wytwarzania warstw
wierzchnich i powłok.
Badanie właściwości triboelektrycznych ślizgowych polimerowych kompozytów
sensorowych.
Badanie właściwości tribologicznych materiałów ślizgowych i tarciowych
przeznaczonych do pracy w podwyższonej temperaturze.
Mikrostruktura i właściwości mechaniczne tytanu technicznego i stopów tytanu.
Mikrostruktura, przemian strukturalne i właściwościami metali z pamięcią kształtu
stosowanymi w medycynie .
Mikrostruktura i właściwości nadstopów niklu dla lotnictwa. Analiza zmian
mikrostruktury podczas pełzania stali i nadstopów niklu. Sposobami poprawy
żaroodporności i żarowytrzymałości materiałów metalowych.
Analiza możliwości aplikacyjnych cieczy magnetoreologicznych i ferromagnetycznych
w obszarze uszczelnień i łożyskowań.
Badania ciśnienia przebicia uszczelnień z cieczą ferromagnetyczną.
Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie mikrostruktury materiałów
inżynierskich: SEM, TEM, XRD.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie lub z pomocą prowdzącego rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednich pomiarów. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Szczegółowe warunki zaliczenia ustala i podaje do wiadomości studentom prowadzący na pierwszych zajęciach. Obecność na wykładach jest zalecana.
Zaliczenie zajęć labolatoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym oraz jednym terminie poprawkowym w podstawowej części sesji. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Podstawą zaliczenia zajęć labotarowyjnych jest zaliczenie wszystkich zajęć na podstawie sprawdzenia wiadomości oraz sporządzonych sprawozdań.
Usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach można odrobić z inną grupą (jeżeli jest taka możliwość) lub w inny sposób określony przez prowadzącego.
Podstawowym warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń labolatoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu w formie sprawozdania. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z:
- średnia z ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych z wagą 0,45
- ocena z egzaminu z wagą 0,55.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach labolatoryjnych jest obowiązkowa.
Usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach można odrobić z inną grupą (jeżeli jest taka możliwość) lub w inny sposób określony przez prowadzącego.
Student, który opuścił więcej niż 2 zajęcia i są one nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z przedmiotu podstawy nauki o materiałach w ramach I stopnia kształcenia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dobrzański A.L., Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Wyd. Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2006.
2. Ashby M., Jones D.: Materiały inżynierskie. Tom I i II. WNT, W-wa 1995.
3. Kucharczyk W.: Nowoczesne materiały konstrukcyjne. Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2008
4. Kaczorowski M., Krzyńska A.: Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
5. Nowac. ki J.: Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną. WNT, Warszawa 2005
6. Roman Pampuch “Współczesne materiały ceramiczne” – Wyd. AGH 2005
7. Dariusz Bochenek “Technologia wytwarzania i właściwości multiferroikowej ceramiki typu PFN”
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012J.
8. Marciniak, Biomateriały, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Katowice 2013
9. A. Hernas: Żarowytrzymałość stali i stopów, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000
10. Beata Dubiel: Zmiany mikrostruktury podczas pełzania monokrystalicznych nadstopów niklu, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Marzec, M. Radecka, W. Maziarz, A. Kusior, Z. Pędzich: Structural, optical and electrical properties of nanocrystalline TiO2, SnO2 and their composites obtained by the sol-gel method, Journal of the European Ceramic Society, 36 12 2016, s. 2981-2989,
2.Wojteczko, R. Lach, K. Wojteczko, Z. Pędzich, „Investigation of subcritical crack growth phenomenon and estimation of life time of alumina and alumina-zirconia composites with different phase arrangement”, Ceramics International, 42 8 2016, s. 9438-9442,
3.M. Faryna, P. Bobrowski, Z. Pędzich, M.M. Bućko, „Correlation between microstructure and ionic conductivity in cubic zirconia polycrystals”, Materials Letters, 161 2015, s. 352-354,
4.T. Moskalewicz_, A. Czyrska-Filemonowicz, Influence of Protective Coatings on Properties of Near-Alpha Titanium Alloys, rozdział w książce pt: “Titanium Alloys: Preparation, Properties and Applications”, P.N.Sanchez (red.), Nova Science Publishers Inc., USA., 2010, s. 235-268
5.T. Moskalewicz_, S. Seuss, A.R. Boccaccini, Microstructure and properties of composite
polyetheretherketone/Bioglass® coatings deposited on Ti-6Al-7Nb alloy for medical applications, Applied Surface Science 273 (2013) 62-67
6.Beata Dubiel_: Zmiany mikrostruktury podczas pełzania monokrystalicznych nadstopów niklu, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2011
7.M. Kot: Deformation and fracture analysis of coating-substrate systems. Archives of Metallurgy and Materials, 60 (2015) 2307-2317
8.Kot M., K. Przywara-Chronowska, Rakowski W., Lackner J., Waldhauser W., Major Ł.: The advantages of incorporating CrxC nanograins into an a-C:H matrix in tribological coatings. Materials and Design, 56 (2014) 981–989
9.M. Kot , Ł. Major, J. Lackner: The tribological phenomena of a new type of TiN/a-C:H multilayercoatings. Materials and Design, 51(2013) 280-286
10.W. Horak, B. Sapiński, M. Szczęch: A.nalysis of force in MR fluids during oscillatory compression squeeze. Acta Mechanica et Automatica ; vol. 11 (2017) 64–68.
11.W. Horak, J. Salwiński, M. Szczęch Analysis of the potential usage of selected magnetic fluids in thrust slide bearings — Analiza możliwości zastosowania wybranych cieczy magnetycznych we wzdłużnych łożyskach ślizgowych. Tribologia : teoria i praktyka 5/2016, s. 41–49

Informacje dodatkowe:

Brak