Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny i urządzenia transportu górniczego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-208-ME-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Maszyny górnicze
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Kasza Piotr (piotr.kasza@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu klasyfikacji, budowy i podstawowych zasad doboru maszyn i urządzeń transportowych w przemyśle wydobywczym. Zakres modułu obejmuje zagadnienia systemów transportu przenośnikowego i kołowego. W ramach modułu poruszane są również zagadnienia związane z eksploatacją napędów elektrycznych i spalinowych maszyn transportowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę na temat klasyfikacji maszyn i urządzeń transportowych w przemyśle wydobywczym MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Ma wiedzę na temat kryteriów doboru środków transportu ciągłego i cyklicznego, ich energochłonności i wydajności MBM2A_W09, MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu budowy, charakterystyk technicznych i obliczeń środków transportu ciągłego MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu charakterystyki transportu kołowego (szynowego i oponowego), budowy torów i dróg. Zna tabor przewozowy (lokomotywy i wagony – kolei szynowych i kolejek, samochody i wozy oponowe) MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W005 Zna podstawy obliczeń trakcyjnych przewozu MBM2A_W09, MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
M_W006 Posiada wiedzę z zakresu podstaw eksploatacji bezpieczeństwa środków transportu ciągłego i cyklicznego MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zidentyfikować i dokonać klasyfikacji środków transportu ciągłego i cyklicznego stosowanych w górnictwie MBM2A_U01, MBM2A_U17 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Umie sformułować kryteria doboru środków transportu ciągłego i cyklicznego MBM2A_U01, MBM2A_U17 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Umie dobrać podstawowe parametry techniczne (wydajność, wytrzymałość cięgna, moc napędu) przenośników zgrzebłowych i taśmowych MBM2A_U01, MBM2A_U17 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do pracy w zespole oraz wymiany doświadczeń w zakresie maszyn i urządzeń transportowych w górnictwie MBM2A_K02, MBM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat klasyfikacji maszyn i urządzeń transportowych w przemyśle wydobywczym + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat kryteriów doboru środków transportu ciągłego i cyklicznego, ich energochłonności i wydajności + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu budowy, charakterystyk technicznych i obliczeń środków transportu ciągłego + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu charakterystyki transportu kołowego (szynowego i oponowego), budowy torów i dróg. Zna tabor przewozowy (lokomotywy i wagony – kolei szynowych i kolejek, samochody i wozy oponowe) + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna podstawy obliczeń trakcyjnych przewozu + - - - - - - - - - -
M_W006 Posiada wiedzę z zakresu podstaw eksploatacji bezpieczeństwa środków transportu ciągłego i cyklicznego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zidentyfikować i dokonać klasyfikacji środków transportu ciągłego i cyklicznego stosowanych w górnictwie - - + + - - - - - - -
M_U002 Umie sformułować kryteria doboru środków transportu ciągłego i cyklicznego - - + + - - - - - - -
M_U003 Umie dobrać podstawowe parametry techniczne (wydajność, wytrzymałość cięgna, moc napędu) przenośników zgrzebłowych i taśmowych - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do pracy w zespole oraz wymiany doświadczeń w zakresie maszyn i urządzeń transportowych w górnictwie + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

 1. Podstawowe definicje i klasyfikacja transportu w przemyśle wydobywczym. Charakterystyka transportowanych ładunków oraz stosowanych środków transportu.
 2. Kryteria doboru środków transportu ciągłego i cyklicznego, ich energochłonność i wydajność.
 3. Budowa, charakterystyka techniczna, obliczenia wydajności, oporów ruchu i mocy napędu środków transportu ciągłego.
 4. Charakterystyka transportu kołowego (szynowego i oponowego), budowa torów i dróg. Tabor przewozowy (lokomotywy i wagony – kolei szynowych i kolejek, samochody i wozy oponowe).
 5. Obliczenia trakcyjne przewozu.
 6. Wybrane zagadnienia eksploatacji i bezpieczeństwa środków transportu ciągłego i cyklicznego.

Ćwiczenia projektowe (13h):

 1. Własności materiałów sypkich i metody ich badania.
 2. Analiza konstrukcji podstawowych podzespołów i elenemtów przenosników (napędów, układów napinania cięgien, łańcuchów, taśm, zgrzebeł, krążników).
 3. Obliczanie podstawowych parametrów pracy przenosnika wibracyjnego na podstawie pomiarów laboratoryjnych.
 4. Obliczenia przenośników zgrzebłowych rurowych i ich wreyfikacja na obiekcie rzeczywistym.
 5. Komputerowe wspomaganie obliczeń parametrów przenośnika zgrzebłowego i taśmowego.
 6. Analiza konstrukcji podstawowych podzespołów i elementów środków transportu kołowego.
 7. Podstawowe obliczenia trakcyjne przewozu szynowego.
 8. Energochłonność transportu ciągłego i cyklicznego.
 9. Stacje załadowcze, rozładunkowe i punkty przeładunkowe.
 10. Zajęcia przemysłowe.

Ćwiczenia laboratoryjne (13h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykonanie i zaliczenie projektów obliczeniowych i laboratoriów. Obecność na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona ocen cząstkowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Antoniak J. Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1990.
 2. Franasik K., Żur T. Mechanizacja podziemnych kopalń rud. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1983.
 3. Gładysiewicz L. Przenośniki Taśmowe. Teoria i obliczenia. Oficyna Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 2003.
 4. Goździecki M., Swiątkiewicz H. Przenośniki. WNT, Warszawa 1979.
 5. Żur T., Hardygóra M. Przenośniki taśmowe w górnictwie. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1996.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Brak

Informacje dodatkowe:

Sprawdzana obecność na wykładach.